Hovedformålet med prosjektet SMART PATHS er å analysere hvordan en nasjonal klimastrategi bør utformes for å ta oss på best mulig måte til lavutslippssamfunnet. En hovedhypotese som skal undersøkes er at kortsiktige utslippsmål kan føre til kostbare omveier ved at man plukker de tiltakene som er lavthengende frukter, men som ikke har langsiktig omstillingspotensial. Dersom investeringer og langsiktig konsumatferd ikke endres tilstrekkelig kan vi få en kostbar omvei til lavutslippssamfunnet der økonomien låses inne i utslippsintensive mønstre.

SMART PATHS vil se på langsiktige og kortsiktige virkninger av klimapolitiske valg ved hjelp av teoretiske og numeriske metoder og tverrfaglig kompetanse: økonomi, psykologi og teknologi. Målet er å integrere kunnskapen i et enhetlig, dynamisk rammeverk hvor flere typer responser på klimapolitiske virkemidler, som endrede teknologiløsninger, næringssammensetning, konsummønstre og holdninger/preferanser, spiller sammen. Spesielt vil vi ta hensyn til realistiske tregheter i responsene, både teknologiske og atferdsmessige/holdningsmessige; det siste er lite utforsket i makrosammenheng. Eksempler kan være vaner som er vonde å vende, eller manglende koordinering mellom aktører som innebærer terskler før reaksjonene skjer. Modelleringen vil basere seg på funn fra empiriske og eksperimentelle studier.

Prosjektet vil undersøke hvor robuste ulike nasjonale klimastrategier er for endringer I de globale omgivelsene; ikke minst vil det være viktig hva som skjer i Europa. Dette vil vi gjøre ved å studere responser på strategiene under ulike scenarioer for utviklingen i eksterne faktorer. Scenarioene vil bygges ved hjelp av systematisk kvalitativ scenariometodikk og kvantitative modellsimuleringer.

Vi legger til grunn at en smart klimastrategi bør omfatte systematisk overvåking av omstillingsprosessen mot lavutslippssamfunnet. Et resultat fra SMART PATHS vil være forslag til indikatorer som kan bidra til å måle ikke bare direkte utslippseffekter, men også omstillingen som finner sted underveis mot permanente og dype utslippskutt på lang sikt i form av teknologisk, politisk og holdnings-/atferdsmessig endring.

Prosjektleder: Taran Fæhn, SSB

Prosjektdeltakere:

 • Fæhn, Taran – SSB – Prosjektleder og leder arbeidspakke 2
 • Lind, Arne – IFE – Leder arbeidspakke 1
 • Greaker, Mads – SSB – Leder arbeidspakke 3
 • Stoknes, Per Espen – BI – Oppgaveleder
 • Rosnes, Orvika – SSB – Oppgaveleder
 • Storrøsten, Halvor – SSB – Oppgaveleder
 • Aslaksen, Iulie – SSB – Oppgaveleder
 • Böhringer, Christoph – Universitetet i Oldenburg
 • Turner, Karen – Universitetet i Strathclyde
 • Bye, Brita – SSB
 • Hagem, Cathrine – SSB
 • Seljom, Pernille – IFE
 • Statistisk sentralbyrå
 • BI
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Universitetet i Oldenburg
 • Universitetet i Strathclyde

Et ekspertforum bestående av ressurspersoner fra næringsliv, myndigheter og forskning vil være aktivt involvert i prosjektet. Forumet har kompetanse som utfyller prosjektgruppa. I dag er medlemmene ekspertforumet:

 • Ole Løfsnes (Norsk industri)
 • Janne Stene (Stortinget)
 • Kjetil Lund (Statkraft)
 • Are Lindegaard (Miljødirektoratet)
 • Marte Sollie (Finansdepartementet)
 • Jon B. Skjærseth (Fridjof Nansens Institutt)
 • Caroline D. Ditlev-Simonsen (BI)
 • Helena Cabal (CIEMAT)
 • Henrik Gade (Miljødirektoratet)
 • Per Arild Garnåsjordet (SSB)
 • Endre Tvinnerheim (UNI Research)

Prosjektet inngår i aktivitetene til CREE-senteret (Centre for Research on Environmentally-friendly Energy) (cree.uio.no).

Finansiør: Norges forskningsråd (prosjektnummer 268200).

Periode: 2017-2022

Aktiviteter

26. februar 2018: Workshop, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE:
To forskere fra prosjektet SMART PATHS, Cathrine Hagem og Taran Fæhn, presenterte fremskrivninger ved hjelp av SSBs generelle likevektsmodeller.

24.-26. januar 2018, i Paris: OECD and GTAP Workshop on long-term scenarios
Three researchers from the Smart Paths project, Pernille Seljom from IFE and Orvika Rosnes and Taran Fæhn from SSB, attended the workshop devoted to technical issues when projecting global futures by means of models and model linking. The workshop gathered information about around 25 different global CGE models and around 60 experts from general equilibrium modelling and analysis. As facilitator of the session on Energy and Environment Modelling, Fæhn talked about the state-of-the-art modelling, technical challenges and upcoming topics in the energy-emissions-economy nexus. The outcome of the workshop will be compiled in a special issue or report.

28. november 2017, i Larvik: Workshop, Klima- og miljødepartementet
The workshop addressed the governmental reporting and assessment tasks in the wake of the Norwegian Climate Law. Steffen Kalbekken from CICERO and Taran Fæhn from SSB and project leader of Smart Paths were invited speakers. Fæhn talked about adequate reporting and knowledge building to support the low-emissions goals in the Climate Law in her presentation «Klimaloven, rapportering og teknisk beregningsutvalg for klima».

16. juni 2017: Seminar, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE
Taran Fæhn holdt foredrag for Energiavdelingen om norsk klimaomstilling og rollen til den nylig vedtatte klimaloven.

12.-13. juni 2017: Scenario-workshop
Workshop’en samlet forskningsgruppen og representanter fra ekspertforumet i SMART PATHS. Målet var å utarbeide et sett av scenarioer for hvordan eksterne, globale forhold rundt Norges klimastrategi vil kunne utvikle seg de neste tiårene. Per Espen Stoknes, som er direktør for Senter for grønn vekst ved BI og har lang erfaring med utforskende scenariometoder, ledet gruppen gjennom arbeidet. De to intense arbeidsdagene resulterte i detaljerte beskrivelser av fire mulige konsistente fremtider som norsk klimapolitikk kan komme til å virke innenfor. Disse vil i løpet av høsten publiseres i en rapport og vil være grunnlaget for senere numeriske scenarioer for den globale og den nasjonale utviklingen.

16. mai 2017: Seminar om norsk klimastrategi og grønn vekst
Sammen med Fridjof Nansens Institutt og Energi Norge, arrangerte CREE et seminar om to viktige elementer I den norske klimastrategien; klimaloven og kvotesamarbeidet med EU. Taran Fæhn, prosjektleder av SMART PATHS, presenterte noen syn på betydningen av samspillet mellom loven og Norges strategi om å knytte klimapolitikken til EUs. I paneldebatten om grønn vekst som fulgte deltok en av deltakerne i SMART PATHS's eksperforum, Ole Løfsnes fra Norsk industri. Du finner mer om seminaret her.

10. februar 2017: Oppstartmøte for Klimaforsk-prosjektene, NFR
Seminaret «Omstilling til lavutslippssamfunnet» inviterte forskere fra prosjektene som nylig hadde fått forskningsmidler knyttet til klimaomstilling. Taran Fæhn presenterte SMART PATHS.

9. februar 2017: Omstilt 2017 – tenke det, ønske det, ville det
Flere av SMART PATHs deltakere var med på NFRs konferanse om omstilling. Per Espen Stoknes fra forskerteamet snakket om grønn vekst, mens Caroline Ditlev-Simonsen fra ekspertforumet er ekspert på samfunnsansvar snakket om bedriftslederes motivasjon for å ta hensyn til klimaet. Du finner mer om konferansen her.

Annen formidling

Fæhn, T., and Stoknes, P. E. (2018): Significant and plausible futures: Global surroundings of Norway’s climate strategies”. (Rapporter 2018/02). SSB og CREE WP 10/2017

Rapporten beskriver prosessen og resultatene fra et todagers arbeidsmøte i juni 2017 med 18 forskere og eksperter fra prosjektet SMART PATHS. Formålet var å spenne ut noen alternative scenarioer for verdens utvikling fremover. Spørsmålet scenarioene er ment å svare på er hvilke fremtidige eksterne drivere som vil ha særlig innvirkning på hvordan utformingen og utfallet av Norges klimapolitikk blir i perioden 2020-2050. Arbeidet resulterte i fire internt konsistente fortellinger om fremtidens globale utvikling, beskrevet ved deres sosiale, økonomiske, teknologiske og politiske trekk, samt hvordan dette kan tenkes å virke inn på Norges klimastrategi.

Fæhn, T. (2017, 01. oktober). Vil tettere klimasamarbeid med EU hemme eller fremme grønn omstilling? (energiogklima.no)

7. juli 2017: I en kronikk i Morgenbladet skriver SMART PATHS's prosjektleder Taran Fæhn om troverdigheten til Norges klimastrategi og behovet for nye indikatorer for at man er på vei mot lavutslippsmålet.

16. mai 2017: FNI og CREE har publisert en rapport fra seminaret 16. mai om viktige elementer I Norges klimastrategi (fni.no), der eksperter fra SMART PATHS opptrådte blant debattantene.