Det grønne skiftet innebærer betydelig omstilling av økonomien. Eksisterende produksjonskapasitet med forurensende produksjonsteknologi må erstattes av nye og mindre forurensende produksjonsmidler. Dette kan innebære tap av arbeidsplasser og utfasing av realkapital i sektorer som omstruktureres eller stenges ned.

Prosjektets vil undersøke ulike virkemidler for gjennomføringen av det grønne skiftet. Prosjektet tar for seg tre hovedtemaer:

 • Tap av arbeidsplasser er en sentral utfordring for gjennomføringen av det grønne skiftet, både når det gjelder velferd og politisk aksept for tiltakene. Prosjektet undersøker hvordan miljøpolitiske virkemidler kan utformes for å oppnå kostnadseffektive utslippsreduksjoner og samtidig opprettholde samlet sysselsetting.
 • Karbonlekkasje oppfattes som et betydelig hinder for en ambisiøs miljøpolotikk. Grunnen er at regulering av utslipp kan gi en konkurranseulempe som fører til at både arbeidsplasser og utslipp flytter til utlandet – noe som absolutt ikke er hensikten med klimapolitikken. Dette forskningsprosjektet vil undersøke hvordan man kan håndtere karbonlekkasje i en setting med begrenset mobilitet av arbeidskraft og realkapital.
 • Utslipp fra eksisterende og planlagt energiproduksjonsinfrastruktur representerer mer enn hele det gjenværende karbonbudsjett dersom 1,5° målet skal nås. Energiinfrastruktur har betydelige investeringskostnader og varer i flere tiår når den først er på plass. Dette prosjektet skal undersøke hvilke miljøpolitiske virkemidler som er best egnet for å vri investeringer bort fra utslippsintensive fossile brensler mot lavutslippsalternativer.

Vår metodiske tilnærming er forankret i økonomi og kombinerer økonomisk teori med numerisk modellering og økonometri.

Deltakere:

 • Halvor Briseid Storrøsten (Statistisk sentralbyrå, prosjektleder)
 • Cathrine Hagem (Statistisk sentralbyrå)
 • Christoph Böhringer (Universitetet i Oldenburg)
 • Knut Einar Rosendahl (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
 • Kristine Grimsrud (Statistisk sentralbyrå)
 • Snorre Kverndokk (Frischsenteret)
 • Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå
 • Frischsenteret

Finansiering: Forskningsrådet (prosjektnr. 334552)

Periode: 2023-2025