Norske natur- og seminaturlige arealer er viktige for naturmangfold og karbonopptak og for en rekke andre verdifulle naturgoder (økosystemgoder- og tjenester) – både med og uten markedspriser. Mange samfunnssektorer har behov for arealer noe som øker presset på naturarealene, og som gir mer konfliktfylte avveiinger mellom hensynet til naturmangfold, klima og andre naturgoder. Det er derfor et sterkt behov for økt kunnskap om hvordan en kan avveie ulike hensyn og finne løsninger som gagner samfunnet som helhet, noe LandValUse-prosjektet skal bidra til.

Prosjektet går på tvers av sektorer, næringer og fagfelt og kobler samfunnsvitenskap (økonomi og sosiologi) med naturvitenskap (klimatologi, biologi, landskapsøkologi, geografiske informasjonssystemer). Prosjektets tematiske fokus er på problemstillinger relatert til klima og naturmangfold for landbasert vindkraft, skogbruk og hyttebygging.

LandValUse utnytter tilgjengelig forskning og data om hvordan arealbruk påvirker på naturmangfold, netto klimagassutslipp og et bredt utvalg av naturgoder for deretter å utvikle indikatorer og scenarier for framtiden. Prosjektet vil bruke nyskapende metoder og anvendelser for på best mulig måte kunne analysere og verdsette velferdseffekter av endret tilgang på naturgoder som følge av arealbruksendringer.  Prosjektet vil bruke kartbaserte verktøy og kostnads-nytte-analyse i analyse av kompromisser og synergier mellom ulike typer arealbruk, samt studier av aksept for potensielle politiske løsninger som grunnlag for å anbefale virkemidler som kan gi innovative, skalerbare løsninger som er raske å iverksette.

Nyhetsbrev fra prosjektet

Nyhetsbrev for 2022

Prosjektleder: Kristine Grimsrud

Deltakere:

  • SSB: Cathrine Hagem, Anders Barstad
  • MERE: Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Annegrete Bruvoll
  • NINA: Graciela Rusch, Alexander Venter, Marianne Evju, Jarle Bjerke
  • NMBU: Ståle Navrud, Anders Dugstad
  • Statistisk sentralbyrå (prosjektleder)
  • Norsk institutt for naturforskning(NINA)
  • Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE)

Finansiør: Norges forskningsråd (prosjektnummer 319917)

Periode: 1. mai 2021 - 31. des 2026