Å inkludere verdiene for kultur- og miljøgoder i nytte/kostnadsanalyse, konsekvensanalyser og fysisk planlegging er avgjørende for bedre informert og integrert beslutningstaking.

Gjennom to nasjonale verdsettingsstudier med stedsspesifikke case, vil prosjektet øke kunnskapen om de monetære og ikke-monetære verdiene for miljø- og kulturgoder. Dette kunnskapsgrunnlaget er nødvendig for å kunne forstå de avveiingene mellom bruk og brukere av disse godene på i tid og rom.

Prosjektet forsker på hvordan folks preferanser og presset på knappe ressurser endrer seg på grunn av urbanisering i Norge. Videre analyserer prosjektet konsekvensene av disse endringene for verdiene av kultur- og miljøgoder og for politiske løsninger i rurale og urbane områder. Til sist vil prosjektet analysere potensialet for verdiskaping forbundet med utvalgte kultur- og miljøgoder.

Prosjektleder: Kristine M. Grimsrud

Prosjektdeltakere:

 • Anders Barstad (SSB)
 • Anders Bryn (NIBIO)
 • Endre Kildal Iversen (Menon)
 • Henrik Lindhjem (Menon)
 • Herdis Hølleland (NIKU)
 • Kristin Magnussen (Menon)
 • Linda Aune-Lundberg (NIBIO)
 • Øyvind Handberg (Menon)
 • Ståle Navrud (NMBU)
 • Stefan Leknes (SSB)
 • Sveinung Krokan Berg (NIKU)
 • Wenche Dramstad (NIBIO)

Prosjektet medfinansierer også en doktorgradsstudent.

 • Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Menon Senter for Miljø og Ressursøkonomi (MERE)

Brukergruppe

 • Riksantikvaren (RA)
 • Kulturminnefondet
 • Design og arkitektur Norge (DOGA)
 • World Wildlife Foundation (WWF)
 • Norges hytteforbund
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Miljødirektoratet

Publikasjoner

Se alle prosjektets publikasjoner på prosjektets Cristin-side (cristin.no)

Finansiør: Norges forskningsråd (prosjektnummer 280393)

Periode: 2018-2022