National og internasjonal klimapolitikk vil høyst sannsynlig på sikt gjøre det lønnsomt å bygge ut mer vindkraft i Norge. Vindkraft er en del av løsningen for å forhindre global oppvarming, men det skaper også nye miljøproblemer. Vindparker og strømledninger påvirker landskapet, produsere støy og kan medføre tap av dyre- og planteliv, både når de bygges og når de driftes.

Det kan oppstå massiv motstand og store konflikter dersom det skal bygges ut betydelige mengder ny vindkraft. Dette prosjektet identifiserer konflikter mellom økonomisk vinning fra vindkraften og de miljøtapene som kan oppstå. Vi analyserer deretter virkemidler som kan redusere konfliktnivået og dermed øke oppslutningen om vindkraft. Forskergruppen i prosjektet har variert akademisk bakgrunn (økonomi, naturvitenskap, teknologi og jus). Vi vil derfor bruke en tverrfaglig tilnærming når vi analyserer følgende virkemidler:

 1. En helhetlig planlegging for geografisk plassering av vindparker som tar hensyn til både lønnsomhet og lokale miljøvirkninger.
 2. Systemer for å kompensere for miljøskader forårsaket av vindparker og ledningsnett.
 3. Virkemidler som sørger for at utbyggere av vindenergi betaler «riktig pris» for å bruke landområdene (forurenseren-betaler-prinsippet).
 4. Rettslig beskyttelse av miljøet.

For at de overnevnte virkemidlene skal virke etter hensikten er det viktig å ha kunnskap om hvordan vindenergiutbyggingen påvirker miljøet, og folks oppfatning av disse effektene. Vi vil derfor gjøre studier for å anslå folks verditap som følge av nye vindparker og det påfølgende ledningsnettet. Videre vil vi foreslå metoder for hvordan beslutningstagere kan bruke disse beregningene i bestemmelsen av hvor parkene bør ligge, når både økonomiske og miljømessige konsekvenser legges til grunn.

Prosjektleder: Cathrine Hagem (SSB)

Deltakere:

Anders Dugstad (NMBU)
Arne Lind (IFE)
Catherine Banet (UiO)
Frank Hansen (NINA)
Henrik Bjørnebye (UiO)
Henrik Lindhjem (Menon)
Iulie Aslaksen (SSB)
Kristin Magnussen (Menon)
Kristine Grimsrud (SSB)
Mads Greaker (SSB)
Roelef Frans May (NINA)
Ståle Navrud (NMBU)

 • DNT
 • Energinorge
 • Miljødirektoratet
 • Menon
 • NINA
 • NMBU
 • Norwea
 • Sabima
 • Statnett
 • Universitetet i Oslo

Finansiør: Norges forskningsråd - ENERGIX programmet

Periode: 2017-2022

Publikasjoner

Se prosjektets publikasjoner i Cristin (cristin.no)