375062
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
375062
statistikk
2019-05-16T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 590 944

millioner kroner, forvaltningskapital i livsforsikring

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
1. kvartal 20181. kvartal 2019
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 505 3841 590 944
Premieinntekter28 78830 261
Erstatningskostnader14 31915 385
Resultat før tildeling til kunder og skatt7 1344 739
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler-5 40150 539
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital254 716262 935
Premieinntekter16 06917 301
Erstatningskostnader13 63515 489
Resultat av ordinær virksomhet1 0156 794
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring1 131364
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler216 513

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter28 78861 01089 545112 88430 261
Forfalte premier, brutto23 68353 24178 26999 96025 863
Avgitte gjenforsikringspremier-249-442-574-914-225
Overføring av premiereserver til andre5 3548 21111 85013 8384 623
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning19 87137 12754 85173 12320 128
Utbetalte erstatninger, brutto14 31928 76943 08859 23015 385
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-135-278-376-313-131
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger5 6878 63612 13814 2074 874
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger25835 75866 10534 90757 096
Premiereserve6 48333 23155 81140 82435 285
Øvrige avsetninger2-6-255-4563 283-24
Til/fra kursreguleringsfondet-11 135-5 273970-14 95418 957
Midler tilordnet forsikringskontrakter4 9178 0549 7805 7542 878
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-1 041-2 528-4 380-6 619-1 715
Provisjonsinntekter25363977-3
Driftsinntekter fast eiendom372382110042
Øvrige driftsinntekter4988791 3001 696357
Lønnskostnader/honorarer6791 5452 9423 089847
Provisjonskostnader216448635816251
Driftskostnader fast eiendom00110
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler6514527033258
Øvrige driftskostnader9751 6861 8724 254956
 
Finansinntekter og -kostnader8 30018 56726 44436 0609 535
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater6 42811 46016 16622 0314 902
Renteinntekter andre eiendeler1 2532 4763 8535 7721 493
Utbytte og andel av over-/underskudd8655 2967 3789 5933 571
Rentekostnader2476659531 336431
 
Gevinster/-tap og verdiregulering-13 70190716 440-25 24941 004
Realisert gevinst/-tap4 7777 6639 9809 941-10
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis3 1406 0539 98512 8723 880
Obligasjoner og sertifikater-590219-1832 182-289
Finansielle derivater2 2181 543-153-6 120-3 015
Bygninger og annen fast eiendom00391369..
Øvrig realisert gevinster/tap9-152-60639-586
Netto verdiendring-18 477-6 7566 460-35 19041 014
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis-19 346-8 4991 506-26 55127 982
Obligasjoner og sertifikater-2 277-1 752-2 560-1 679884
Finansielle derivater4 7612 8524 832-2 9556 482
Bygninger og annen fast eiendom..000..
Øvrige verdiendringer-1 6166422 682-4 0055 666
 
Resultat av ordinær virksomhet2 2175 0717 0919 0461 861
 
Andre resultatkomponenter-9-27-28-28..
 
Skattekostnader4459371 431-684350
 
Totalresultat1 7634 1075 6329 7021 510
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring1 5203 0044 6776 543841
Verdijustert resultat-8 918-2028 062-5 90820 817

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 7191 6091 7743 5192 711
 
Varige driftsmidler1 0201 0231 0141 0761 137
Bygninger og annen fast eiendom895904895962994
Maskiner, inventar og transportmidler126119120115143
 
Verdipapirer1 349 9851 356 2881 381 4101 360 1921 411 851
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis219 111206 566210 924204 449212 803
Andeler i verdipapirfond564 768582 038597 625568 984612 832
Obligasjoner og sertifikater558 634559 129563 645579 178577 320
Finansielle derivater4 1062 9604 6903 0413 781
Andre verdipapirer3 3665 5964 5264 5405 116
 
Utlån115 647134 374137 566144 969144 008
 
Øvrige fordringer6 51114 55619 0276 3317 941
Fordringer vedrørende forsikring2 76611 56316 4381 5222 920
Gjenforsikringsandel9489379611 5101 619
Andre fordringer2 7972 0561 6273 2993 402
 
Bankinnskudd og kontanter30 50224 42723 29324 85523 296
 
Sum eiendeler1 505 3841 532 2761 564 0841 540 9421 590 944
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital102 970103 615106 650106 016105 487
Innskutt egenkapital40 67240 68042 11342 20642 232
Selskapskapital7 6197 6197 6127 6127 601
Overkursfond17 92017 92017 92017 92017 920
Annen innskutt egenkapital15 13315 14116 58116 67416 711
Opptjent egenkapital62 29862 93564 53763 81063 255
Annen egenkapital60 54658 97859 15862 99162 066
Ufordelt resultat1 7523 9585 3798201 190
 
Ansvarlig lånekapital27 53725 61325 61328 00827 812
Obligasjonslån17 96716 04316 04316 93816 742
Andre lån9 5709 5709 57011 07011 070
 
Forsikringsmessige avsetninger1 350 1531 385 4821 411 3911 378 3311 435 144
Premiereserver for egen regning11 216 1971 243 0631 265 1161 250 9721 286 748
Tilleggsavsetninger51 05151 18351 17354 94554 708
Kursreguleringsfond52 83558 69764 94049 01667 972
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond24 32223 79419 61021 50021 651
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 4351 3401 4061 7561 619
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene4 3137 4059 1461422 446
 
Avsetninger for forpliktelser4 3404 8535 4854 3234 110
Pensjonsforpliktelser910933912915981
Utsatt skatt3 3243 8144 4793 2862 976
Andre avsetninger for forpliktelser10610695122154
 
Øvrig gjeld20 38412 71314 94624 26418 390
Påløpte, ikke forfalte kostnader877663621879808
Mottatte, ikke opptjente inntekter2119171117
Betalbar skatt56701031 0311 442
Utbytte, konsernbidrag65........
Gjeld vedrørende forsikring3 5962 5154 0334 1324 076
Annen gjeld13 5437 1469 1388 06310 538
Finansielle derivater2 2262 3001 03310 1471 508
 
Sum gjeld og egenkapital1 505 3841 532 2761 564 0841 540 9421 590 944
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1818181818
Utlån med pant i bolig41 59942 44942 49241 91040 278
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.305 598319 963334 692315 435344 387

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
 
Sum alle sektorer783 879788 603808 549773 433825 635
 
Ikke-finansielle foretak139 611125 091126 234121 396123 841
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 635957951855411
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.194220234257257
Private aksjeselskaper mv.137 782123 914125 050120 285123 174
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak443 542453 975465 163459 137489 354
Norges Bank..........
Banker1051181189298
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 8112 8402 8892 7272 375
Verdipapirfond433 879444 311455 416428 826457 491
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 4961 5211 52722 04523 538
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 6952 5952 5742 9143 165
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser537535519513512
Skadeforsikringsselskaper2 0182 0562 1202 0202 176
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet200 727209 537217 151192 900212 439

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Sum alle sektorer558 634559 129563 645579 178577 320
 
Ikke-finansielle foretak93 52296 85493 74196 83394 882
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.23 60124 60824 66626 37724 685
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.25 31525 54925 24724 61824 662
Private aksjeselskaper mv.44 60646 69743 82845 83845 535
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak114 436111 741113 999115 630112 410
Norges Bank..........
Banker45 79343 59043 13943 74039 224
Kredittforetak67 83767 34070 05571 06672 370
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper4242424237
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring507513507532525
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser176166168163165
Skadeforsikringsselskaper8289888789
 
Offentlig forvaltning46 85844 04340 20538 75038 448
Statsforvaltningen25 95224 57221 98518 35019 090
Kommuneforvaltningen20 90619 47118 22020 40019 359
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet303 817306 490315 701327 965331 581

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Sum alle sektorer115 647134 374137 566144 969144 008
 
Ikke-finansielle foretak31 07231 39822 49543 24142 269
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.4646......
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar449471447473529
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.7 2127 0322 4942 4642 457
Private aksjeselskaper mv.23 36023 84519 54940 30039 279
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål55444
 
Finansielle foretak2 05017 81318 4733 4633 181
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper19615 76616 362614615
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 4481 6051 6191 9971 952
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring406443492852614
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning32 78434 67943 04945 10545 906
Statsforvaltningen....6 2046 6427 013
Kommuneforvaltningen32 78434 67936 84538 46338 893
 
Ideelle organisasjoner444435425413415
 
Husholdninger41 71442 56242 60442 01940 387
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.114112111108108
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.41 60042 45142 49341 91140 279
Ufordelt..........
 
Utlandet7 5847 48610 52110 72711 850

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter16 06933 51451 00868 64017 301
Forfalte bruttopremie30 26548 53764 52681 68933 156
Avgitte gjenforsikringspremier-4 590-7 072-9 376-11 503-4 771
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-11 377-8 223-4 574-1 040-12 885
Gjenforsikringsandel1 771272432-5061 801
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger11 95224 28636 93248 19613 614
Betalte erstatninger, brutto13 63528 18341 37756 84715 489
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-1 848-3 775-5 328-7 172-1 688
Endring i erstatningsavsetning, brutto-233-1 121489-1 992-337
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel369958360465140
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.22941344810
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-3 124-6 484-9 930-13 500-3 406
Provisjonsinntekter519914018859
Driftsinntekter fast eiendom91827599
Øvrige driftsinntekter139327507689109
Lønnskostnader/ honorarer1 7913 5695 6627 5851 930
Provisjonskostnader7451 5512 3553 214899
Driftskostnader fast eiendom5811137
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler91206329437125
Øvrige driftskostnader6901 5932 2483 188623
 
Finansinntekter /-kostnader1 0811 7892 5973 3891 095
Renteinntekter7011 4202 1563 066700
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd423446564489450
Rentekostnader447712316754
 
Gevinster/tap og verdiregulering-1 060-114649-1 6985 418
Netto realisert gevinst/ tap8701 8802 1662 2733 195
Netto verdiendringer-1 930-1 995-1 517-3 9712 224
 
Resultat av ordinær virksomhet1 0154 4207 3928 6346 794
 
Andre resultatkomponenter-4-46-57-180..
 
Skattekostnad5381 1101 7472 559623
 
Totalresultat4723 2635 5885 8956 171
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring1 1313 0424 6267 549364

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler5 9576 0285 9466 0908 011
 
Varige driftsmidler1 4151 4271 4361 4312 599
Bygninger og annen fast eiendom642673718744738
Maskiner, inventar og transportmidler7737537186871 861
 
Verdipapirer150 943148 632151 472147 201152 128
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis18 27422 36121 78521 30819 162
Andeler i verdipapirfond32 62630 40833 36930 13634 778
Obligasjoner og sertifikater98 28995 13795 29194 94597 143
Finansielle derivater469383516314390
Andre verdipapirer1 285343511498655
 
Utlån2 9833 1053 1433 8713 833
 
Gjenforsikringsandel21 71420 74819 93019 38621 401
 
Øvrige fordringer59 74859 31555 38856 36861 287
Fordringer vedrørende forsikring27 36026 89324 23424 74630 925
Andre fordringer32 38732 42231 15431 62230 362
 
Bankinnskudd og kontanter11 95510 2638 8909 91813 675
 
Sum eiendeler254 716249 518246 203244 265262 935
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital78 11779 42880 74177 30380 784
Innskutt egenkapital14 57414 59414 65114 51516 774
Selskapskapital4 8344 8474 8424 8614 695
Overkursfond4 1604 1604 1603 9376 636
Annen innskutt egenkapital5 5815 5875 6495 7175 443
Opptjent egenkapital63 54364 83566 09062 78764 010
Annen egenkapital60 69559 49558 79754 76054 948
Ufordelt resultat2 8485 3407 2938 0289 062
 
Ansvarlig lånekapital3 0643 1243 1253 2013 201
Obligasjonslån2 7652 8452 8462 9222 922
Andre lån299279279279279
 
Forsikringstekniske avsetninger135 508133 185129 360124 958136 837
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie39 07137 61833 71830 82642 228
Brutto erstatningsavsetning90 17689 29789 86188 31788 513
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.16 2606 2705 7805 8156 096
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser10 45810 46710 64910 42811 719
Pensjonsforpliktelser1 4901 5031 5961 6421 569
Utsatt skatt7 9217 9217 9617 5457 672
Andre avsetninger for forpliktelser1 0461 0431 0911 2412 477
 
Øvrig gjeld27 56923 31322 32928 37530 394
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 4291 2711 4311 5841 562
Mottatte, ikke opptjente inntekter100133122312157
Betalbar skatt1 5109721 5022 5111 513
Utbytte, konsernbidrag4 442....4 0015 996
Gjeld vedrørende forsikring5 7895 9654 9274 8266 391
Annen gjeld13 98614 61114 14014 42914 500
Finansielle derivater312360207713275
 
Sum gjeld og egenkapital254 716249 518246 203244 265262 935
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8383818180
Utlån med pant i bolig230237229248266

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Sum alle sektorer50 90052 76955 15451 44453 940
 
Ikke-finansielle foretak5 9139 9429 6369 2919 427
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.196194191223189
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.33344
Private aksjeselskaper mv.5 0589 0788 7728 3888 553
Personlige foretak656668670677681
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak21 77520 97221 81420 41019 694
Norges Bank..........
Banker2 6482 6712 6692 788306
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper200206237183186
Verdipapirfond17 12616 27117 19815 63217 345
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond627658667683678
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring421413288367417
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser682682682682682
Skadeforsikringsselskaper7170737681
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet23 21121 85523 70421 74324 819

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Sum alle sektorer98 28995 13795 29194 94597 143
 
Ikke-finansielle foretak13 42613 70713 86913 83314 092
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 5331 5961 5061 4611 537
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 0435 3435 3035 2845 205
Private aksjeselskaper mv.6 8506 7687 0607 0897 350
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak38 96736 15937 32936 11638 492
Norges Bank..........
Banker13 79213 02113 85813 29414 109
Kredittforetak24 86122 87023 20422 63724 197
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper8573734651
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring58454455
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser41202066
Skadeforsikringsselskaper131130129127125
 
Offentlig forvaltning14 52614 88414 88814 11515 654
Statsforvaltningen5 1535 7855 1104 8096 037
Kommuneforvaltningen9 3739 1009 7789 3069 617
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet31 37030 38629 20630 88128 906

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Sum alle sektorer2 9833 1053 1433 8713 833
 
Ikke-finansielle foretak1 9972 0992 1432 7862 777
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.1 9972 0992 1432 7862 777
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak698713718789739
Norges Bank..........
Banker00000
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond590593598630658
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring10111311315174
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper77777
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger288293282297311
Personlig næringsdrivende5855514844
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.230238231249267
Ufordelt..........
 
Utlandet00006

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB