Indeksnivået for industriomsetningen var 167,5 (2005=100) i perioden februar-april 2021 mot 158,1 i foregående tremånedersperiode, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet. Industriomsetningen har etter en periode med vekst gjennom andre halvår 2020 og inn i 2021 hentet inn det kraftige fallet som kom når koronapandemien inntraff første halvår 2020, og ligger nå på et høyere nivå enn i februar 2020.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker omsetningen ned

Industriomsetningen gikk ned med 0,7 prosent fra mars til april 2021, ifølge sesongjusterte tall. Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk industriomsetningen mest ned, med en nedgang på 8,8 prosent.

Metallindustrien hadde også et fall i omsetningen i april på 6,3 prosent. Nedgangen kan sees i sammenheng med høy eksportverdi på metaller i mars, mens nivået i april er tilnærmet nivået i februar.

Metallvareindustri og maskinindustri bidro positivt med en vekst i omsetningen på henholdsvis 25 og 16 prosent, ifølge sesongjusterte tall.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: industriomsetningen fortsetter å øke

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen hadde en oppgang på 5,9 prosent i perioden februar-april 2021, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Veksten kom særlig fra eksportmarkedet, men også hjemmemarkedet hadde vekst i denne perioden.

Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på hele 19 prosent. Kraftig vekst i priser på raffinerte petroleumsprodukter var en viktig bidragsyter til omsetningsveksten i denne næringsgruppen. Næringsmiddelindustrien bidro også til den samlede oppgangen i industriomsetningen med en vekst på 3,7 prosent.

Nedgang i omsetningen for metallvareindustrien og næringen for bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetingen.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i mars 2021

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 2,6 prosent fra februar til mars 2021, viser sesongjusterte tall. Oppgangen i mars kom etter en svak nedgang i februar som var første måned siden april 2020 at industriomsetningen i eurosonen falt. Fra februar til mars var det en oppgang 0,9 prosent i Norge. Ellers i Norden var industriomsetningen i Danmark og Sverige opp med henholdsvis 6 og 5,1 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.