Indeksnivået for industriomsetningen var 165,9 (2005=100) i 1. kvartal 2021 mot 155,5 i 4. kvartal 2020, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker omsetningen opp

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen gikk opp med hele 6,7 prosent i 1. kvartal 2021, sammenlignet med foregående kvartal. Det var økning i både hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på hele 22 prosent. Kraftig vekst i priser på raffinerte petroleumsprodukter var en viktig bidragsyter til omsetningsveksten i denne næringsgruppen. Næringsmiddelindustrien og metallindustrien hadde også omsetningsvekst og bidro positivt til industriens samlede omsetningsvekst i denne perioden.

Bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien bidro til å dempe oppgangen i industriomsetningen.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen videre opp i mars 2021

Industriomsetningen hadde en oppgang på 1,1 prosent fra februar til mars 2021, viser sesongjusterte tall. Veksten kom fra både hjemme- og eksportmarkedet.

Det var metallindustrien og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro mest til denne oppgangen fra februar til mars 2021. Her var oppgangen på henholdsvis 12 og 4,2 prosent. Næringsmiddelindustrien bidro også til oppgangen i perioden. Her var oppgangen på 2,0 prosent.

Næringen for bygging av skip og oljeplattformer og metallvareindustrien samt maskinindustrien bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetingen.

Månedsendring: liten nedgang i industriomsetningen i eurosonen i februar 2020

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en nedgang på 0,6 prosent fra januar til februar 2021, viser sesongjusterte tall. Dette var første måned siden april 2020 at industriomsetningen i eurosonen har vist nedgang. Fra januar til februar var det en oppgang 3,0 prosent i Norge. Ellers i Norden var industriomsetningen i Danmark og Sverige opp med henholdsvis 1,1 og 1,3 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.