Strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, ble på 148,6 øre/kWh i 1. kvartal. Av dette utgjorde strømprisen 78,9 øre/kWh, nettleie 32,7 øre/kWh og avgifter 37,0 øre/kWh. Med strømstøtten trukket fra endte den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger på 137,5 øre/kWh i kvartalet, opp fra 136,2 øre/kWh i siste kvartal av 2023. Dette viser tall fra statistikken Elektrisitetspriser.

Strømstøtten var i gjennomsnitt på 11,1 øre/kWh i første kvartal, ned fra 26,6 øre/kWh i siste kvartal av 2023. I samme kvartal i fjor var strømstøtten i snitt på 38,6 øre/kWh. Strømstøttesatsene var høyest i første del av januar måned, men siden starten av februar har det vært færre timer med strømpriser høye nok til å utløse strømstøtte.  

– I 1. kvartal var utbetalingene til strømstøtte høyest i Sør-Norge, særlig i januar, da temperaturen i denne delen av landet lå godt under Med normal temperatur menes her gjennomsnittsverdi av målt temperatur for en gitt måned i perioden 1991-2020. og Spotpris beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5).var vesentlig høyere enn i Midt- og Nord-Norge, sier Ståle Skrede, rådgiver i Statistisk sentralbyrå.  

Strømstøtten ble innført av myndighetene i desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien (nve.no). Fra og med 1. september 2023 har strømstøtten blitt beregnet på basis av pris og forbruk per time, i stedet for per måned, slik det var før september 2023.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger. Øre/kWh

Fra og med september 2023 ble ordningen for strømstøtte til husholdningene endret. Tidligere ble støtten beregnet basert på gjennomsnittlig spotpris for måneden for hvert spotprisområde, og støtten dekket 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Støttesatsen per kilowattime ble regnet ut for hele måneden under ett, og multiplisert med kundens strømforbruk i den aktuelle måneden for å komme fram til støttebeløpet til hver enkelt kunde.

Fra og med september er det i stedet prisen og forbruket per time som danner grunnlaget for støtten. Støttesatsen regnes ut for hver time, og multipliseres med forbruket denne timen. Støtten per time summeres deretter over måneden for å komme fram til hver enkelt kundes månedlige støttebeløp. Fra og med 1. januar 2024 er også terskelnivået hevet fra 70 øre/kWh til 73 øre/kWh.

Myndighetene innførte strømstøtten i desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien (nve.no).

I hele 2022 var det betydelig strømstøtte for husholdningskunder tilknyttet spotprisområdene med høye strømpriser i Sør-Norge. Det har redusert den gjennomsnittlige prisen husholdningene har betalt mye i disse prisområdene. I løpet av 2023 ble strømstøtten redusert på grunn av lavere spotpriser.

Ressurssituasjonen i 1. kvartal

Reduksjon i strømstøtten henger sammen med den generelle, svakt nedadgående utviklingen i spotprisen på strøm. Det var en nedgang i spotprisen på strøm i alle norske På grunn av utilstrekkelige overføringskapasitet i strømnettet er det ikke mulig å balansere forbruk og produksjon av elektrisitet i hele landet i alle situasjoner. Derfor er Norges strømnett inndelt i fem prisområder: NO1: Sørøst-Norge, NO2: Sørvest-Norge, NO3: Midt-Norge, NO4: Nord-Norge, NO5: Vest-Norge. fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024, med unntak av prisområdet NO3 i Midt-Norge. Når prisen på strøm i engrosmarkedet faller, reduseres også strømstøtten. Strømstøtten blir satt til 0 øre/kWh dersom snittprisen i spotmarkedet faller under 73 øre/kWh.

I første kvartal i år var ressurssituasjonen preget av høyt innenlands forbruk, høy kraftproduksjon og netto krafteksport. Fyllingsgraden i norske magasiner (nve.no) ble derfor betydelig redusert i 1. kvartal 2024 og har ligget godt under medianfylling i hele perioden. På den annen side har prisen på gass vært stabil og på et lavere nivå enn på samme tid i fjor, og betydelig lavere enn i 2022. Prisen på kull har også vært relativt lav, sammenlignet med 2022. Pris på gass og kull utøver innflytelse på norske strømpriser gjennom kabelforbindelser mellom kraftsystemet i Norden og i Storbritannia og på kontinentet.

–  Til tross for periodevis kaldt vær i Norge i 1. kvartal har man ikke sett de samme prisnivåene i Norge i 1. kvartal 2024 som i 2022 og 2023.  Det må nok blant annet sees i sammenheng med lavere priser på termiske energikilder som gass og kull, sier Skrede.

Spotprisen på strøm var høyest i begynnelsen av januar, med snittpriser på godt over 100 øre/kWh for enkelte dager i Sør-Norge. Siden februar har prisene i Sør-Norge stabilisert seg på et nivå mellom 60 og 80 øre/kWh. I Midt- og Nord-Norge har prisene vært lavere enn i Sør-Norge gjennom stort sett hele kvartalet.

Strømpris for husholdninger uten nettleie og avgifter

Strømpris for husholdninger uten avgifter og nettleie, og uten fratrekk av strømstøtte, falt fra 84,6 øre/kWh i 4. kvartal 2023 til 78,9 øre/kWh i 1. kvartal 2024, en reduksjon på 6,7 prosent. I årene fra 2019 til 2023 var gjennomsnittspris uten avgifter og nettleie på 72,6 øre/kWh i 1. kvartal. Til tross for nedgangen er altså gjennomsnittspris uten avgifter og nettleie høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 1. kvartal 2024. Øre/kWh

Strømpris for industri og tjenesteytende næringer

For tjenesteytende næringer falt den gjennomsnittlige strømprisen (eksklusive avgifter og nettleie) med 5,6 prosent fra 4. kvartal 2023, fra 80,7 til 76,2 øre/kWh.

Statistikken viser også at det var en nedgang i strømpris for industri utenom kraftintensiv industri. Her falt prisen fra 79,1 til 73,4 øre/kWh.

For kraftintensiv industri var prisen på strøm i gjennomsnitt 44,5 øre/kWh i 1. kvartal 2024, eksklusive avgifter og nettleie, en nedgang på 4,3 prosent siden siste kvartal av 2023. Mye av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som strekker seg over lang tid og er inngått tidligere til lavere pris enn den som har vært de siste årene. Strømprisen i kraftintensiv industri har av den grunn ikke hatt samme utvikling de siste årene som prisen i andre næringer.

Økning i strømpris for variabel priskontrakter

Prisen på Denne kontraktstypen blir ofte kalt “standard variabel pris”-kontrakt. For denne typen kontrakter er strømselskapet pålagt å informere kunden om prisendringer minst 14 dager før endringen trer i kraft. Det vil si at prisen er fast over en periode på minst 14 dager steg for alle kategorier av sluttbrukere i 1. kvartal. For husholdninger gikk prisen på slike kontrakter opp til 131,7 øre/kWh, mot 101,8 øre/kWh i forrige kvartal. Prisen på slike kontrakter var 196,4 øre/kWh i samme periode i fjor. Dermed er det fremdeles slik at variabel priskontrakter er det dyreste alternativet, uavhengig av om sluttbruker er husholdninger, tjenesteytende næring eller industri.

Samtidig er bruken av slike kontrakter fallende og har vært det siden tidlig i 2021. Andel av strømforbruket i husholdninger med variabel priskontrakter falt fra 3,7 prosent i 4. kvartal 2023 til 3,5 prosent i første kvartal i år.  

For husholdninger er kontrakter tilknyttet elspotprisen den desidert vanligste kontraktstypen. I 1. kvartal 2024 utgjorde denne kontraktstypen 93,4 prosent av strømforbruket i landets husholdninger og kostet i gjennomsnitt 77,8 øre/kWh. Dette er en nedgang på 8,5 prosent fra kvartalet før og 28,3 prosent fra samme kvartal i fjor.

Prisene for ulike typer fastpriskontrakter for husholdninger i 1. kvartal 2024:

  • Nye fastpriskontrakter med inntil 1-års varighet: 44,1 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter med over 1-års varighet: 58,1 øre/kWh
  • Eldre fastpriskontrakter: 53,4 øre/kWh

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 1. kvartal 2024. Prosent

Andelen av strømforbruket som dekkes av fastpriskontrakter, har vært fallende siden strømprisene begynte å øke kraftig mot slutten av 2021. Mange strømselskaper ser ut til å ha vært forsiktige med å tilby nye fastprisavtaler på grunn av stor usikkerhet rundt den fremtidige prisutviklingen på strøm. Tall fra 1. kvartal i år viser imidlertid at andelen av strømforbruket som dekkes av fastprisavtaler, nå har begynt å stige svakt igjen.

Figur 4. Fordeling av kontraktstyper for husholdninger. Prosent

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider (nve.no).

Fra og med september 2023 ble ordningen for strømstøtte til husholdningene endret. Tidligere ble støtten beregnet basert på gjennomsnittlig spotpris for måneden for hvert spotprisområde, og støtten dekket 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Støttesatsen per kilowattime ble regnet ut for hele måneden under ett, og multiplisert med kundens strømforbruk i den aktuelle måneden for å komme fram til støttebeløpet til hver enkelt kunde. Fra og med september er det i stedet prisen og forbruket per time som danner grunnlaget for støtten. Støttesatsen regnes ut for hver time, og multipliseres med forbruket denne timen. Støtten per time summeres deretter over måneden for å komme fram til hver enkelt kundes månedlige støttebeløp.

I statistikken beregner vi et landsgjennomsnitt for strømstøtten til husholdningene ved å vekte sammen støttesatsen i hvert elspotområde basert på informasjon om strømforbruket til husholdninger i hvert elspotområde. Størrelsen på støttebeløpet husholdningene mottar bestemmes av hvilket elspotområde husholdningene er tilknyttet.

Frem til og med august 2023 ble strømstøtten til husholdningene per kvartal i statistikken beregnet ved å vekte sammen støttesatsen per måned basert på informasjon om husholdningenes samlede månedlige strømforbruk i hvert spotprisområde. Fra og med september 2023, da strømstøtte per time ble innført, vektes støttesatsen i hvert elspotområde per time i statistikken.

I 3. kvartal 2023 ble det beregnet strømstøtte per måned i månedene juli og august, mens det i september ble beregnet basert på forbruket per time, da myndighetene innførte ordningen med strømstøtte per time fra 1. september. Fra og med 4. kvartal 2023 har strømstøtten utelukkende vært beregnet basert på forbruk og pris per time. Fra og med 1. januar 2024 er også terskelnivået hevet fra 70 øre/kWh til 73 øre/kWh.

Legg merke til at det i 4. kvartal 2021 kun ble utbetalt strømstøtte i desember måned. Beregnet strømstøtte for 4. kvartal samlet var derfor betydelig lavere enn strømstøtten for desember måned.