Strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, ble på 160,7 øre/kWh i 2023. Av dette utgjorde strømprisen 86,0 øre/kWh, nettleie 31,4 øre/kWh og avgifter 43,3 øre/kWh. Med strømstøtten trukket fra endte den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger på 136,5 øre/kWh i 2023, så vidt høyere enn prisnivået for året 2021. Dette viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser.

– Hadde strømstøtten blitt fjernet etter 2022 ville den samlede snittprisen for husholdninger økt med 11,7 prosent i 2023, sier Ståle Skrede, rådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Strømstøtten ble innført av myndighetene i desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien (nve.no). Fra og med 1.september 2023 har strømstøtten blitt beregnet på basis av pris og forbruk per time, i stedet for per måned, slik det var før september 2023.

Strømstøtten endte på 24,3 øre/kWh i 2023, ned fra 91,4 øre/kWh i 2022. Strømstøtten til husholdningene varierte en god del gjennom året, fra 38,6 øre/kWh i 1. kvartal 2023, ned til 1,0 øre/kWh i 3. kvartal og opp igjen til 26,6 øre/kWh i siste kvartal av året.

Fra og med september 2023 ble ordningen for strømstøtte til husholdningene endret. Tidligere ble støtten beregnet basert på gjennomsnittlig spotpris for måneden for hvert spotprisområde, og støtten dekket 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Støttesatsen per kilowattime ble regnet ut for hele måneden under ett, og multiplisert med kundens strømforbruk i den aktuelle måneden for å komme fram til støttebeløpet til hver enkelt kunde.

Fra og med september er det i stedet prisen og forbruket per time som danner grunnlaget for støtten. Støttesatsen regnes ut for hver time, og multipliseres med forbruket denne timen. Støtten per time summeres deretter over måneden for å komme fram til hver enkelt kundes månedlige støttebeløp

Myndighetene innførte strømstøtten i desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien (nve.no).

I hele 2022 var det betydelig strømstøtte for husholdningskunder tilknyttet spotprisområdene med høye strømpriser i Sør-Norge. Det har redusert den gjennomsnittlige prisen husholdningene har betalt mye i disse prisområdene. I løpet av 2023 ble strømstøtten redusert på grunn av lavere spotpriser.

Nedgang i spotpris på strøm fra toppåret 2022

Reduksjon i strømstøtten fra 2022 til 2023 henger sammen med den generelle nedadgående utviklingen i spotprisen på strøm i samme periode. Når prisen på strøm i engrosmarkedet faller, reduseres også strømstøtten. Strømstøtten blir satt til 0 øre/kWh dersom snittprisen i spotmarkedet faller under 70 øre/kWh.

– Etter en periode med veldig lave strømpriser i 2020 økte prisen kraftig i 2021 og enda mer i 2022. I løpet av 2023 sank imidlertid strømprisen for husholdninger fra de rekordhøye nivåene året før, og i 3. kvartal var prisen den laveste som er målt siden 4. kvartal 2020. I 4. kvartal 2023 så vi en ny oppgang i prisen, men til et nivå godt under strømprisen for samme kvartal i 2022, sier Skrede.

Prisene som oppgis her er gjennomsnitt for hele landet. Det har vært store prisvariasjoner mellom prisområder i Norge de siste årene. I løpet av hele 2023 var spotprisen i Sør-Norge vesentlig høyere enn i Midt- og Nord-Norge. I enkelte perioder av året har det også vært prisvariasjoner mellom prisområdene i Sør-Norge, særlig i 3. kvartal.

Strømprisen for husholdninger, uten avgifter og nettleie, og uten fratrekk av strømstøtte, falt fra rekordhøye 149,6 til 86,0 øre/kWh fra 2022 til 2023, en nedgang på 42,5 prosent.

– I årene fra 2018 til 2022 var gjennomsnittsprisen uten avgifter og nettleie på 67,9 øre/kWh. Selv om prisen for 2023 var markant lavere i 2023 sammenlignet med året før, var prisen likevel godt over gjennomsnittsprisen for de siste fem årene, sier Skrede.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger. Øre/kWh

Styrket ressurstilgang og lavere gasspris

Nedgangen i spotprisen på strøm er tett knyttet til utviklingen på det europeiske kontinentet, som gjennom mellomlandsforbindelser utøver sterk innflytelse på spotprisene, særlig i Sør-Norge. Strømprisen i Sør-Norge har derfor fulgt kraftprisene på kontinentet i store deler av 2023, og på kontinentet er det først og fremst prisen på gass som bestemmer prisen på strøm.

I 2022 var det bekymring for energiknapphet i Europa og svært høye gasspriser. Etter hvert som gasslagre ble fylt opp sank prisen på gass i løpet av 2023. Nedgang i prisen på gass i løpet av 2023 bidrog derfor til lavere strømpriser både på kontinentet og i Sør-Norge.

Sommerhalvåret i 2023 var også preget av mye tilsig gjennom snøsmelting, store nedbørsmengder og høy fyllingsgrad i norske magasiner (nve.no), spesielt i Sør-Norge. Vannkraftproduksjonen tok seg opp betraktelig i 2023, særlig i 3. kvartal, da produksjon fra vannkraften var rekordhøy. Det var også begrensninger i nettkapasitet mellom prisområdene i Sør-Norge, noe som førte til en god del innesperret produksjon i Sørøst- og Vest-Norge (NO1 og NO5), med negative spotpriser for enkelte dager i september og oktober.

Fremdeles variabel priskontrakter som er dyrest

Prisen på Denne kontraktstypen blir ofte kalt “standard variabel pris”-kontrakt. For denne typen kontrakter er strømselskapet pålagt å informere kunden om prisendringer minst 14 dager før endringen trer i kraft. Det vil si at prisen er fast over en periode på minst 14 dager for husholdninger sank fra 162,7 øre/kWh i 2022 til 139,2 øre/kWh i 2023, eksklusive avgifter og nettleie. Til tross for nedgangen var det husholdninger med slike kontrakter som i gjennomsnitt betalte mest for strømmen i 2023. Variabel priskontrakter for husholdninger var i gjennomsnitt 64,0 prosent dyrere enn elspotkontrakter for husholdninger. Andelen av strømforbruket i husholdninger med variabel priskontrakter har falt markant de siste årene, fra omtrent 20% i 1. kvartal 2021 til 3,7 % i siste kvartal av 2023.

Kontrakter tilknyttet Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5). er den vanligste kontraktstypen for husholdninger og utgjorde i 4. kvartal 2023 93,2 prosent av strømforbruket, opp fra 87,4 prosent i samme kvartal i fjor. I gjennomsnitt kostet denne kontraktstypen 84,9 øre/kWh for husholdninger i 2023. Året før var prisen på slike kontrakter 153,6 øre/kWh.

Prisene for ulike typer fastpriskontrakter for husholdninger i 2023:

  • Nye fastpriskontrakter med inntil 1-års varighet: 50,2 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter med over 1-års varighet: 51,2 øre/kWh
  • Eldre fastpriskontrakter: 52,8 øre/kWh

Mange strømselskaper har den siste tiden sluttet å tilby nye fastprisavtaler på grunn av stor usikkerhet rundt prisutviklingen på strøm fremover. Prisen på de fastprisavtalene som fremdeles tilbys avhenger av hvilket spotprisområde husholdningskundene tilhører, og det er store prisforskjeller mellom spotprisområdene nord og sør i Norge.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2023

Tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig strømpris for tjenesteytende næringer og industri utenom kraftintensiv industri var på henholdsvis 80,0 og 76,5 øre/kWh i 2023, eksklusive avgifter og nettleie, ned fra henholdsvis 152,1 og 143,1 øre/kWh i 2022.

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 46,0 øre/kWh i 2023, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er en nedgang på 8,4 prosent, fra 50,2 øre/kWh i 2022.

Mye av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som strekker seg over lang tid og er inngått tidligere til lavere pris enn den som har vært de siste årene. Strømprisen i kraftintensiv industri har av den grunn ikke hatt samme utvikling som prisen i andre næringer.

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider (nve.no).

Fra og med september 2023 ble ordningen for strømstøtte til husholdningene endret. Tidligere ble støtten beregnet basert på gjennomsnittlig spotpris for måneden for hvert spotprisområde, og støtten dekket 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Støttesatsen per kilowattime ble regnet ut for hele måneden under ett, og multiplisert med kundens strømforbruk i den aktuelle måneden for å komme fram til støttebeløpet til hver enkelt kunde. Fra og med september er det i stedet prisen og forbruket per time som danner grunnlaget for støtten. Støttesatsen regnes ut for hver time, og multipliseres med forbruket denne timen. Støtten per time summeres deretter over måneden for å komme fram til hver enkelt kundes månedlige støttebeløp.

I statistikken beregner vi et landsgjennomsnitt for strømstøtten til husholdningene ved å vekte sammen støttesatsen i hvert elspotområde basert på informasjon om strømforbruket til husholdninger i hvert elspotområde. Størrelsen på støttebeløpet husholdningene mottar bestemmes av hvilket elspotområde husholdningene er tilknyttet.

Frem til og med august 2023 ble strømstøtten til husholdningene per kvartal i statistikken beregnet ved å vekte sammen støttesatsen per måned basert på informasjon om husholdningenes samlede månedlige strømforbruk i hvert spotprisområde. Fra og med september 2023, da strømstøtte per time ble innført, vektes støttesatsen i hvert elspotområde per time i statistikken.

I 3. kvartal 2023 ble det beregnet strømstøtte per måned i månedene juli og august, mens det i september ble beregnet basert på forbruket per time, da myndighetene innførte ordningen med strømstøtte per time fra 1. september. I 4.kvartal 2023 ble strømstøtten beregnet utelukkende basert på forbruk og pris per time.

Legg merke til at det i 4. kvartal 2021 kun ble utbetalt strømstøtte i desember måned. Beregnet strømstøtte for 4. kvartal samlet var derfor betydelig lavere enn strømstøtten for desember måned.