Etter en veldig lav strømpris i 2020, økte strømprisen kraftig gjennom 2021 og 2022. Strømprisen i 2021 var den høyeste som var målt i statistikken noen gang, og i 2022 var strømprisen enda høyere, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser.

Strømprisen for husholdninger medregnet avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, var på 235,3 øre/kWh i 2022. Av dette utgjorde strømprisen 149,6 øre/kWh, nettleien 29,2 øre/kWh og avgiftene 56,5 øre/kWh.

– Hadde det ikke vært for strømstøtten hadde vi sett en total snittpris for husholdningene som var hele 66 prosent høyere enn året før. Og 2021 var også en toppnotering, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen.

Myndighetene innførte strømstøtten i desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien (nve.no). I hele 2022 har det vært betydelig strømstøtte for husholdningskunder tilknyttet spotprisområdene med høye strømpriser i Sør-Norge. Det har redusert den gjennomsnittlige prisen husholdningene har betalt mye i disse prisområdene.

Den gjennomsnittlige strømstøtten fra myndighetene utgjorde hele 91,4 øre/kWh i 2022. Dermed endte prisen husholdningene måtte betale (inkludert avgifter, nettleie og fratrukket strømstøtte) på 143,9 øre/kWh. Det er 6 prosent høyere enn i 2021, hvor strømstøtten først kom på plass i den siste måneden i året.

– Selv når vi trekker fra strømstøtten var totalprisen husholdningene måtte betale i 2022 32 prosent høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene, sier Thomas Aanensen.

– Det er viktig å huske på at disse tallene viser gjennomsnittet på landsbasis. De siste to årene har det vært veldig store prisforskjeller mellom sør og nord i Norge, sier Thomas Aanensen.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger. Øre/kWh

Et svært spesielt strømpris-år

Strømprisen uten avgifter og nettleie, og uten fratrekk av strømstøtten, var også rekordhøy sammenlignet med tidligere år. Denne prisen var i gjennomsnitt 149,6 øre/kWh. Det er 78 øre/kWh høyere enn forrige rekordmåling som var i 2021.

– Gjennomsnittsprisen de siste fem årene, uten avgifter og nettleie, var om lag 45 øre/kWh. I 2022 var prisen over tre ganger så høy. Dette er den høyeste strømprisen vi har målt siden vi startet i 1998, sier Thomas Aanensen.

2022 var et veldig spesielt år i kraftmarkedet med alvorlig energikrise i Europa og svært høye kraftpriser. De høye kraftprisene i Europa, sammen med en svakere Ressurssituasjonen til den norske vannkraftproduksjonen påvirkes blant annet av nedbørsmengden og tilsiget av vann til vannmagasinene i løpet av kvartalet, i tillegg til fyllingsgraden i magasinene. enn normalt i prisområdene sør i Norge, gjorde at strømprisen var rekordhøy i den sørlige delen av Norge i 2022. I nord var situasjonen helt annerledes. Der var det veldig lave strømpriser mesteparten av året. Mot slutten av 2022 steg prisene også nord i landet.

Strømprisen for landet som helhet var veldig høy i alle kvartalene i 2022, og spesielt høy i 3. kvartal. Da var gassprisene og strømprisene i Europa på sitt aller høyeste og kraftsituasjonen i Sør-Norge (statnett.no) ble vurdert av Statnett til å til å være Stram kraftsituasjon betyr at sannsynligheten for rasjonering (utkobling av forbruk) anslås å være mellom 5 og 20 prosent. Utover høsten bedret kraftsituasjonen seg noe i Sør-Norge og gassprisene sank fra toppnivået.

Strømstøtten til husholdningene har variert mye gjennom 2022, fra 55,3 øre/kWh i gjennomsnitt i 1. kvartal til 176,1 øre/kWh, på det meste, i 3. kvartal. Siden strømprisen i nord stort sett var lav, var det hovedsakelig husholdninger sør i Norge som mottok strømstøtte i 2022. I desember steg imidlertid strømprisen så mye i de nordlige prisområdene at det ble betalt ut strømstøtte også der.

Variabel pris-kontrakter dyrest i 2022

Det var husholdninger med kontrakter tilknyttet Denne kontraktstypen blir ofte kalt “standard variabel pris”-kontrakter. For denne typen kontrakter er strømselskapet pålagt å informere kunden om prisendringer minst 14 dager før endringen trer i kraft. Det vil si at prisen er fast over en periode på minst 14 dager som i gjennomsnitt betalte den høyeste strømprisen i 2022. Prisen på disse kontraktene lå på 162,7 øre/kWh. Andelen husholdninger med variabelpriskontrakter sank betydelig gjennom året, fra rundt 19 prosent i 1. kvartal til 8 prosent i 4. kvartal.

Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5). var også veldig høy i 2022. Spotpris-kontrakter kostet i gjennomsnitt 153,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er den vanligste kontraktstypen for husholdninger og utgjorde 87,4 prosent av kontraktene til husholdninger i 4. kvartal.

Prisene for ulike typer fastpriskontrakter for husholdninger i 2022:

  • Nye fastpriskontrakter med inntil 1 års varighet: 91,7 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter med over 1 års varighet: 53,1 øre/kWh
  • Eldre fastpriskontrakter: 52,8 øre/kWh

Mange strømselskaper har den siste tiden sluttet å tilby nye fastprisavtaler på grunn av den store usikkerheten rundt prisutviklingen på strøm fremover. Prisen på de fastprisavtalene som fortsatt tilbys avhenger av hvilket spotprisområde husholdningskundene tilhører, og det er store forskjeller i prisen på fastprisavtaler mellom spotprisområdene nord og sør i Norge. Mange av fastprisavtalene er inngått i spotprisområdene i nord.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2022

Rekordhøye strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig strømpris for tjenesteytende næringer og industri unntatt kraftintensiv industri var på henholdsvis 152,1 og 143,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2022. Det er den klart høyeste prisen som er registrert i statistikken for disse næringene og over tre ganger høyere pris enn gjennomsnittet for de siste fem årene.

Høyere strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 50,2 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i 2022. Det er 57 prosent høyere sammenliknet med snittet for de siste fem årene. Mye av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som strekker seg over lang tid og er inngått tidligere til lavere pris enn den som er nå. Strømprisen i kraftintensiv industri har derfor ikke steget like voldsomt som prisen i andre næringer.

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider.

I statistikken beregner vi et landsgjennomsnitt for strømstøtten til husholdningene ved å vekte sammen støttesatsen i hvert elspotområde basert på informasjon om strømforbruket til husholdninger i hvert elspotområde. Størrelsen på støttebeløpet husholdningene mottar bestemmes av hvilket elspotområde husholdningene er tilknyttet.

Strømstøtten til husholdningene per kvartal beregnes ved å vekte sammen støttesatsen per måned basert på informasjon om husholdningenes samlede månedlige strømforbruk. Legg merke til at det i 4. kvartal 2021 kun ble utbetalt strømstøtte i desember måned. Beregnet strømstøtte for 4. kvartal samlet var derfor betydelig lavere enn strømstøtten for desember måned.