Prisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter, nettleie og strømstøtte, endte på 113,9 øre/kWh i 3. kvartal, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er rundt 20 prosent lavere enn kvartalet før, og et godt stykke unna toppene i 4. kvartal 2021 og 2022, da prisen var på henholdsvis 164,8 og 162,2 øre/kWh.

– Etter en periode med veldig lave strømpriser i 2020 økte prisen kraftig i 2021 og enda mer i 2022. Så langt i 2023 har strømprisen for husholdninger sunket fra de rekordhøye nivåene, og i 3. kvartal var prisen den laveste som er målt siden 4. kvartal 2020, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i statistisk sentralbyrå.

Prisen for 3. kvartal lå 4,1 prosent lavere enn gjennomsnittlig pris for 3. kvartal for de siste fem årene

– Det er viktig å påpeke at prisene som oppgis her er gjennomsnitt for hele landet. Det har vært store prisvariasjoner mellom prisområder i Norge de siste årene. I 3. kvartal var det blant annet mye høyere spotpris i Sørvest-Norge enn i de to andre prisområdene i Sør-Norge, sier Aanensen.

Nedgangen i spotprisen på strøm er tett knyttet til utviklingen på det europeiske kontinentet. Her har lavere gasspriser bidratt til å presse strømprisene nedover i 2023. Risikoen for energiknapphet er redusert sammenlignet med i fjor og gasslagre i Europa har blitt fylt opp i påvente av den kommende vinteren.

Rekordhøy vannkraftproduksjon

I 3. kvartal var ressurssituasjonen i det norske kraftsystemet veldig forskjellig fra samme periode i 2022. I år var det mye nedbør og vann i kraftsystemet og rekordhøy vannkraftproduksjon for kvartalet. I enkelte perioder i 3. kvartal lå faktisk fyllingsgraden i magasinene i Øst-Norge over maksimal fyllingsgrad, og fyllingsgraden for landet som helhet var rundt medianverdien for perioden.

Det står i kontrast til utgangen av 3. kvartal i fjor da det var veldig lav kraftproduksjon og fyllingsgrad i vannmagasinene i Sør-Norge. NVE meldte da om at vannkraftprodusentene holdt igjen vann i magasinene (nve.no), mens Meteorologisk institutt skrev om de tørreste tolv månedene på Sør- og Østlandet på 21 år (met.no)

– Rikelig med nedbør og vann i kraftsystemet i Sør-Norge gjorde at det var mye strømproduksjon som ikke kunne reguleres og holdes tilbake i vannmagasiner i 3. kvartal. Det bidro til å presse strømprisene ned i kvartalet. Spesielt i september var spotprisene på strøm veldig lave i store deler av Sør-Norge, sier Aanensen.

I prisområdene Øst-Norge (NO1) og Vest-Norge (NO5) var det i september til og med enkelte uker hvor det var negativ gjennomsnittspris i spotmarkedet, og månedsgjennomsnittet i september lå så lavt som 1,1 øre/kWh i disse prisområdene.

Nesten ikke strømstøtte i 3. kvartal

Landsgjennomsnittet for strømpris for husholdninger, for alle typer strømavtaler, uten avgifter og nettleie, og uten fratrekk av strømstøtten, var på 42,2 øre/kWh i 3. kvartal. Dette er en nedgang på hele 80 prosent fra 3. kvartal i 2022, da strømprisen var på sitt høyeste i Norge og energikrisen i Europa førte til svært høye priser på gass, kull og strøm.

Nettleien var på 35,7 øre/kWh og avgiftene på 37 øre/kWh i gjennomsnitt for 3. kvartal.

Strømstøtten ble i snitt kun 1 øre/kWh i 3. kvartal, ned fra 16,5 øre/kWh i kvartalet før. På det meste var strømstøtten på hele 176,1 øre/kWh i 3. kvartal 2022. Den kraftige nedgangen i strømstøtten de siste kvartalene henger sammen med den generelle nedadgående utviklingen i spotprisen på strøm siden da. Når prisen på strøm i engrosmarkedet faller, reduseres også strømstøtten. I 3. kvartal var strømprisen så lav i alle spotprisområder at det kun var i Sørvest-Norge (NO2) det ble utbetalt litt strømstøtte. Strømstøtten blir satt til 0 øre/kWh dersom prisen i spotmarkedet faller under 70 øre/kWh

Fra og med september 2023 ble ordningen for strømstøtte til husholdningene endret. Tidligere ble støtten beregnet basert på gjennomsnittlig spotpris for måneden for hvert spotprisområde, og støtten dekket 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Støttesatsen per kilowattime ble regnet ut for hele måneden under ett, og multiplisert med kundens strømforbruk i den aktuelle måneden for å komme fram til støttebeløpet til hver enkelt kunde.

Fra og med september er det i stedet prisen og forbruket per time som danner grunnlaget for støtten. Støttesatsen regnes ut for hver time, og multipliseres med forbruket denne timen. Støtten per time summeres deretter over måneden for å komme fram til hver enkelt kundes månedlige støttebeløp

Myndighetene innførte strømstøtten i desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien (nve.no).

I hele 2022 var det betydelig strømstøtte for husholdningskunder tilknyttet spotprisområdene med høye strømpriser i Sør-Norge. Det har redusert den gjennomsnittlige prisen husholdningene har betalt mye i disse prisområdene. I løpet av 2023 har strømstøtten blitt redusert på grunn av lavere spotpriser.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger. Øre/kWh

Fremdeles variabel pris-kontrakter som er dyrest

Husholdninger med Denne kontraktstypen blir ofte kalt “standard variabel pris”-kontrakter. For denne typen kontrakter er strømselskapet pålagt å informere kunden om prisendringer minst 14 dager før endringen trer i kraft. Det vil si at prisen er fast over en periode på minst 14 dager betalte i gjennomsnitt nesten tre ganger så mye som husholdninger med spotpriskontrakter i 3. kvartal 2023. Prisen på disse kontraktene lå på 109,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Andelen av strømforbruket i husholdninger med variabel priskontrakter fortsetter å synke, fra rett under 20 prosent i begynnelsen av 2022 til kun 3,8 prosent i 3. kvartal 2023.

Kontrakter tilknyttet Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5). er den vanligste kontraktstypen for husholdninger og utgjorde i 3. kvartal 92,9 prosent av strømforbruket.  I gjennomsnitt kostet denne kontraktstypen 39,2 øre/kWh i 3. kvartal 2023.

Prisene for ulike typer fastpriskontrakter for husholdninger 3. kvartal:

  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 3. kvartal) med inntil 1-års varighet: 36,9 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 3. kvartal) med over 1-års varighet: 48,2 øre/kWh
  • Eldre fastpriskontrakter (inngått før 3. kvartal): 51,6 øre/kWh

Mange strømselskaper har den siste tiden sluttet å tilby nye fastprisavtaler på grunn av stor usikkerhet rundt prisutviklingen på strøm fremover. Prisen på de fastprisavtalene som fremdeles tilbys avhenger av hvilket spotprisområde husholdningskundene tilhører, og det er store prisforskjeller mellom spotprisområdene nord og sør i Norge.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 3. kvartal 2023. Øre/kWh

Tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig strømpris for tjenesteytende næringer og industri utenom kraftintensiv industri var på henholdsvis 37,3 og 35,8 øre/kWh i 3. kvartal 2023, eksklusive avgifter og nettleie, ned fra henholdsvis 80,8 og 76,4 øre/kWh i 2. kvartal.

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 41,1 øre/kWh i 3. kvartal, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er en liten nedgang, fra 46,8 øre/kWh i 2. kvartal.

Mye av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som strekker seg over lang tid og er inngått tidligere til lavere pris enn den som har vært de siste årene. Strømprisen i kraftintensiv industri har av den grunn ikke hatt samme utvikling som prisen i andre næringer.

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 3. kvartal 2023. Prosent

Figur 4. Fordeling av kontraktstyper for husholdninger. Prosent

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider (nve.no).

Fra og med september 2023 ble ordningen for strømstøtte til husholdningene endret. Tidligere ble støtten beregnet basert på gjennomsnittlig spotpris for måneden for hvert spotprisområde, og støtten dekket 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Støttesatsen per kilowattime ble regnet ut for hele måneden under ett, og multiplisert med kundens strømforbruk i den aktuelle måneden for å komme fram til støttebeløpet til hver enkelt kunde. Fra og med september er det i stedet prisen og forbruket per time som danner grunnlaget for støtten. Støttesatsen regnes ut for hver time, og multipliseres med forbruket denne timen. Støtten per time summeres deretter over måneden for å komme fram til hver enkelt kundes månedlige støttebeløp.

I statistikken beregner vi et landsgjennomsnitt for strømstøtten til husholdningene ved å vekte sammen støttesatsen i hvert elspotområde basert på informasjon om strømforbruket til husholdninger i hvert elspotområde. Størrelsen på støttebeløpet husholdningene mottar bestemmes av hvilket elspotområde husholdningene er tilknyttet.

Frem til og med august 2023 ble strømstøtten til husholdningene per kvartal i statistikken beregnet ved å vekte sammen støttesatsen per måned basert på informasjon om husholdningenes samlede månedlige strømforbruk i hvert spotprisområde. Fra og med september 2023, da strømsøtte per time ble innført, vektes støttesatsen i hvert elspotområde per time i statistikken.

I 3. kvartal 2023 ble det beregnet strømstøtte per måned i månedene juli og august, mens det i september ble beregnet basert på forbruket per time, da myndighetene innførte ordningen med strømstøtte per time fra 1. september.

Legg merke til at det i 4. kvartal 2021 kun ble utbetalt strømstøtte i desember måned. Beregnet strømstøtte for 4. kvartal samlet var derfor betydelig lavere enn strømstøtten for desember måned.