Norge eksporterte 25,8 TWh i 2021, mens det ble importert 8,2 TWh. Det ga et eksportoverskudd på om lag 17,6 TWh, viser nye tall fra statistikken Elektrisitet.

Sammenlignet med 2020, som var forrige toppnotering, gikk eksporten opp 3,4 prosent. Både eksporten og importen av kraft svinger normalt en del fra år til år.

– Det ble satt ny toppnotering for eksporten i 2021. Nivået er 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene, sier seniorrådgiver Magne Holstad.

– Det høye nivået på eksporten henger sammen med at det i fjor var høy kraftproduksjon, relativt høye priser i Europa og at flere utenlandskabler ble satt i drift, sier Magne Holstad.

Les også: Rekordhøyt strømforbruk i fjor

Figur 1. Nettoeksport av elektrisitet

I slutten av mars i 2021 ble utenlandskabelen mellom Norge og Tyskland (Nordlink) satt i ordinær drift (statnett.no). Den nye kabelforbindelsen mellom Norge og England (North Sea Link) startet med testoverføringer i juni 2021(statnett.no)og ble satt i prøvedrift fra 1. oktober.

Norge eksporterte mest kraft til Danmark (8,1 TWh) i 2021, etterfulgt av Sverige og Tyskland med henholdsvis 7,8 og 4,4 TWh.

Ser vi på importen var det Sverige vi importerte mest strøm fra med 5,0 TWh. På plass to og tre kom Danmark og Tyskland med henholdsvis 1,7 og 1,1 TWh.

SSBs nyeste månedstall for elektrisitet viser at det har blitt eksportert 10,6 TWh i perioden januar-mai 2022, mens det ble importert 6,1 TWh.

Så langt i 2022 har mest kraft blitt eksportert til Sverige (3,0 TWh), England (2,28 TWh) og Tyskland (2,25 TWh). For importen har vi følgende rangering: Sverige (3,0 TWh), Danmark (1,7 TWh) og Tyskland (0,9 TWh).  

Ny rekord for kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft i Norge var på 157,1 TWh i 2021. Det er 1,9 prosent mer sammenlignet med året før, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken.

– Den rekordhøye produksjonen henger sammen med stor etterspørsel etter kraft og relativt høye spotpriser på strøm, sier seniorrådgiver Magne Holstad.

Investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg bidrar også til høyere kraftproduksjon over tid. Den økte utbyggingen av vindkraft de siste årene har i så måte også gitt bidrag til veksten i samlet kraftproduksjon. 

Figur 2. Produksjon av elektrisitet

19 prosent økning i vindkraftproduksjonen

Vindkraftproduksjonen var 11,8 TWh i 2021. Det er 19 prosent mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2020.

– Det har i flere år vært høye investeringer i vindkraft, som har resultert i bygging av mange nye vindkraftanlegg. Produksjonen har dermed økt jevnt i takt med dette, sier Magne Holstad.

Vindkraftproduksjonen på 11,8 TWh i 2021 tilsvarte gjennomsnittsforbruket til rundt 736 000 husholdninger. For å sette det i et perspektiv: I Norge er det i overkant av 2,5 millioner husholdninger.

Vannkraft dominerer fortsatt kraftproduksjonen

Selv om vindkraften øker mye, er fortsatt vannkraft dominerende i den norske kraftproduksjonen. Vannkraft utgjorde 91,5 prosent av den totale kraftproduksjonen på 157,1 TWh i 2021, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 1,0 og 7,5 prosent.