Driftsinntektene ble redusert med 30,2 prosent fra 2019 til 2020, til 114 milliarder kroner. Driftskostnadene var på 87 milliarder i 2020, en reduksjon på 29,8 prosent fra året før.

Figur 1. Resultatregnskap for foretak i elektrisitetsnæringen. Faste 2015-priser

Denne utviklingen kan sees i sammenheng med lave markedspriser på elektrisk kraft i 2020. Den veide volumsnittprisen i engrosmarkedet var 13 øre/kWh i 2020, ned fra 38,7 øre/kWh i 2019. Dette tilsvarer en nedgang på 66,4 prosent.

Total produksjon av elektrisk kraft økte fra 134,6 TWh i 2019 til 154,2 TWh i 2020 ifølge den månedlige elektrisitetsstatistikken. Dette tilsvarer en økning på 14,6 prosent.

Den totale prisen en husholdning måtte betale for kraft, nettleie og avgifter gikk ned fra 118,4 øre/kWh i 2019 til 84,4 øre/kWh i 2020. Dette er en reduksjon på 28,7 prosent sammenlignet med 2019. Kraftprisen, nettleie og avgifter til husholdninger var henholdsvis 20,7, 31,8 og 31,9 øre/kWh i 2020.

Fortsatt høye vindkraftinvesteringer

De samlede investeringene i 2020 er litt lavere enn i 2018 og 2019. Investeringer i vindkraftverk fortsetter å øke og har aldri vært høyere.

I 2020 var totale investeringer for vindkraftverk på 10,83 milliarder kroner, mot 9,7 milliarder kroner året før. Dette er en økning på 11,6 prosent.

I figur 2 er tre kategorier investeringer trukket frem. Den største investeringskategorien er Produksjonsanlegg er produksjonsanlegg for vannkraft, vindkraft og varmekraft.], der det ble investert 15 milliarder, målt i faste 2015-priser.

Figur 2. Innkjøp av varige driftsmidler. Faste 2015-priser

Kilde: Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling og Kartverket.

Bruttoinvesteringer er innkjøp minus salg av varige driftsmidler. i elektrisitetsnæringen i 2020 var på 35,5 milliarder, og det ble investert mest i Trøndelag.