Det viser nye årlige tall fra statistikken elektrisitet.

Reduksjonen i strømforbruket i husholdninger må ses i lys av at 2022 var et relativt varmt år.I første kvartal var temperaturen 1-2 grader høyere enn det som er normalt for årstiden (met.no). En betydelig andel av elektrisitetsforbruket til norske husholdninger går med til oppvarming.

I tillegg var 2022 preget av unormalt høye strømpriser, som vedvarte gjennom hele året.

– Det er ikke urimelig å anta at de høye strømprisene i hele 2022 har påvirket forbruksvanene til husholdninger og dermed bidratt til nedgangen i forbruket, sier seniorrådgiver Magne Holstad.

Figur 1. Strømforbruk i husholdninger. TWh

Kraftig nedgang i strømforbruket på hytter

Strømforbruket i hytter og fritidshus var 2,3 TWh i 2022, som er en reduksjon på 18 prosent sammenlignet med året før. Også for hyttene spiller temperaturen en viktig rolle, samtidig som strømprisene har vært enda høyere for hytter enn for husholdninger.

– Siden hytter og fritidshus ikke har fått strømstøtte slik som husholdningene, har nok de høye strømprisene slått ekstra hardt inn for hytteeierne og gjort at mange har senket forbruket på hytta, sier Magne Holstad.

Forbruket i husholdninger samt hytter og fritidshus utgjorde til sammen 30 prosent av strømforbruket i Norge i 2022.

Nedgang i strømforbruket i tjenesteytende næringer

Strømforbruket i tjenesteytende næringer var 25,6 TWh i 2022. Dette er en reduksjon på 3,3 prosent i forhold til året før.

De fleste tjenesteytende næringene (eksempelvis «varehandel», «helse og sosial» og «offentlig administrasjon og forsvar») hadde en nedgang i strømforbruket fra foregående år.

I motsatt ende av skalaen finner vi forbruksgruppen «Informasjon og kommunikasjon» som hadde størst prosentvis vekst i strømforbruket fra 2021 til 2022 (+ 16 prosent).

– Den markante oppgangen for «Informasjon og kommunikasjon» må ses i sammenheng med etablering av datasentre og økt aktivitet i disse i 2022, sier Magne Holstad.   

Strømforbruket i jernbane, sporveis- og forstadsbane var 0,9 TWh i 2022. Dette er en oppgang på 4 prosent i forhold til året før.  

Tjenesteytende næringer stod for 20 prosent av strømforbruket i Norge i 2022.

Nedgang i strømforbruket i kraftintensiv industri

Strømforbruket i kraftintensiv industri var 38,7 TWh i 2022, noe som er 2,3 prosent mindre i forhold til året før. Strømforbruket i kraftintensiv industri er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig.

Kraftintensiv industri utgjorde 31 prosent av det totale strømforbruket i 2022.

Mindre kraftproduksjon i 2022

Produksjonen av kraft var på 145,9 TWh i 2022. Det er 7,1 prosent mindre sammenlignet med året før, hvor produksjonen var rekordhøy.

Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, med 88 prosent av den samlede kraftproduksjonen på 145,9 TWh, mens vind- og varmekraftproduksjon utgjorde henholdsvis 10 og 2 prosent av den samlede produksjonen.

Figur 2. Produksjon av elektrisitet etter type. TWh

Nettoeksport av kraft i 2022

Norge eksporterte 25,8 TWh i 2022, mens det ble importert 13,3 TWh. Det ga en nettoeksport av kraft på 12,5 TWh.

For mer informasjon om utviklingen i kraftproduksjonen og eksport/import i 2022, se omtale av den månedlige elektrisitetsstatistikken for desember.

Figur 3. Nettoeksport av elektrisitet. TWh