Statistikkområde

Befolkning: Fhttp://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys

Alt innhold for delområdet fhttp://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn

  Ved inngangen til 2021 var det 240 200 bosatte personer med flyktningbakgrunn i Norge, om lag 1 900 flere enn året før. Det er en enda svakere vekst enn de to foregående årene. Antall bosatte personer med innvilget asyl er på samme nivå som året før.

  Artikkel
 • Kvinner inntar Svalbard

  Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 31 personer i løpet av 2020. Økningen var størst blant kvinner. Siden 2009 har tre fjerdedeler av veksten vært kvinner.

  Artikkel
 • Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger

  Drøyt 10 000 flyktninger har kommet hit til landet som mindreårige uten medfølgende foreldre. Som voksne har disse flyktningene ofte lavere sysselsetting og inntekt sammenlignet med andre jevnaldrende, men det er store forskjeller etter landbakgru...

  Artikkel
 • Koronaflytting og andre flyttinger i 2020

  Flytting gir sentralisering. Det er normalen, og sånn ble det også i 2020. Samtidig er det også motstrømmer, og det spekuleres i om pandemien har gjort at flere ønsker å flytte ut av de større byene.

  Artikkel
 • Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

  Ved inngangen til 2021 bodde det 800 100 innvandrere i Norge. Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen.

  Artikkel
 • Ikkje sidan 1927 har det vore så få bryllaup i Noreg

  Det var 16 200 vigsler i 2020, ein nedgang på 19 prosent frå 2019 og det lågaste talet sidan 1927. Nedgangen har truleg samanheng med koronapandemien og myndigheitenes tiltak mot han.

  Artikkel
 • Stadig flere kvinner blant ledere

  Kjønnsfordelingen blant ledere utjevnes gradvis. I 2019 var 37 prosent av alle ledere kvinner. I 2008 var dette tallet 32 prosent.

  Artikkel
 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn påvirkes av korona

  Fra 2019 til 2020 har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner økt, samtidig som de har blitt redusert i samtlige sektorer. Dette tilsynelatende paradokset har sammenheng med tiltak i forbindelse med korona.

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  Rapporter 2021/08

  Rapporten tar for seg hvordan innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var fordelt på kommunenivå ved inngangen til 2020. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre behandles hver for seg.

  Publikasjon
 • Lågaste folkeauke sidan 2001

  Ved inngangen til 2021 var folketalet i Noreg 5 391 369. Folkeveksten i 2020 enda på 23 800, og har ikkje vore lågare sidan 2001.

  Artikkel
 • Overgang til norsk statsborgerskap påvirkes av familiemedlemmene

  Utenlandske statsborgere med norsk ektefelle skifter oftere og raskere til norske statsborgerskap enn det andre voksne utlendinger gjør.

  Artikkel
 • Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge

  Rapporter 2021/02

  Målsettingen med denne rapporten er å analysere faktorer som påvirker utvandring og gjeninnvandring av personer født i Norge med forskjellig tilknytning til landet målt etter sin landbakgrunn gjennom tre generasjoner.

  Publikasjon
 • Andelen samboere fortsetter å øke

  30 prosent av dem som lever i et samliv, er samboere. Denne andelen har steget med rundt 10 prosent de siste tiårene og har aldri vært høyere.

  Artikkel
 • Ingen økning i separasjoner under koronapandemien

  Tross spekulasjoner om at pandemien vil føre til flere separasjoner og skilsmisser, viser tallene så langt det motsatte. Antall vigsler har derimot gått ned med 22 prosent i perioden mars-oktober sammenlignet med 2019.

  Artikkel
 • Økt tillit til innvandrere

  Holdninger til innvandrere og innvandring blir stadig mer positive. Færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger eller anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet. Samtidig ser vi at flere har kontakt med innva...

  Artikkel