Andelen samboere fortsetter å øke

Publisert:

30 prosent av dem som lever i et samliv er samboere. Denne andelen har steget med rundt 10 prosent de siste tiårene og har aldri vært høyere.

Av de 65 prosentene som opplyser at de lever i samliv, sa 30 prosent at de var samboere, mens resten var gift. Fra perioden 1993-1995 til 2017-2019 har andelen samboere av de som lever i samliv, økt med omtrent 10 prosent, fra i underkant av 19 prosent til nesten 30 prosent.

Endringene for 2017-2019 følger i store trekk utviklingene fra tidligere år, med en stadig lavere andel gifte og en økning i andelen samboere. Når en ser på hele befolkningen mellom 16-79 år er andelen samboere på omtrent 19 prosent. Det er også en økning i andelen som ikke lever i samliv, viser nye tall fra statistikken Samboere.

Figur 1. Andelen gifte, samboere og ikke i samliv i befolkningen (16-79 år)

Gifte Samboere Ikke i samliv
1993-1995 55 13 32
1996-1998 52 15 33
1999-2001 50 16 34
2002-2004 49 18 34
2005-2007 48 18 34
2008-2010 50 17 33
2011-2013 49 18 33
2014-2016 47 18 34
2017-2019 45 19 36

Nedgang i andelen gifte under 30 år

Andelen gifte under 30 år gikk ned fra forrige treårsperiode, fra nesten 20 prosent til under 15 prosent. Samtidig økte andelen som ikke er i samliv for alle de tre aldersgruppene under 30 år. Størst økning for de som ikke lever i samliv finner vi i aldersgruppen 25-29 år, hvor økningen var på omtrent 5 prosentpoeng.

I treårsperioden 2017-2019 lever nesten halvparten av de mellom 25 og 29 år ikke i samliv. Undersøkelsen viser at dette er del av en trend siden 90-tallet, og henger sammen med at flere venter lenger med å etablere seg i dag enn tidligere. Andre indikasjoner på denne utsatte etableringen er økningene i gjennomsnittsalder for førstegangsfødende og økningen i gjennomsnittsalderen ved giftemål.

Figur 2. Andeler gifte, samboende og ikke i samliv for de yngste aldersgruppene

År Gift Samboer Ikke i samliv
1993-1995 0 3 97
2005-2007 0 4 96
2017-2019 0 2 98
16-19 år:
1993-1995 4 25 69
2005-2007 4 30 66
2017-2019 2 22 76
20-24 år:
1993-1995 30 35 35
2005-2007 20 40 39
2017-2019 13 38 49
25-29 år:

Større andel gifte og samboere for de mellom 70 og 79 år

I den eldste aldersgruppen inkludert i undersøkelsen (70-79 år) er det færre som oppga at de ikke lever i samliv sammenliknet med tidligere. I denne aldersgruppen er det i underkant av 30 prosent som ikke lever i samliv. Dette er en utvikling som har gått over mange år, og i undersøkelsen 1993-1995 var denne andelen på 40 prosent. På ca. 25 år har altså andelen som ikke lever i samliv i aldersgruppen 70-79 år gått ned med 10 prosentpoeng. I samme tidsperiode har både andelen gifte og samboende økt, selv om det fortsatt er kun 5 prosent i aldersgruppen som oppga at de er samboere.

Figur 3. Andel gifte, samboere og ikke i samliv i aldersgruppen 70-79 år

Samboere Gifte Ikke i samliv
1993-1995 1 59 40
1996-1998 1 59 40
1999-2001 2 59 40
2002-2004 2 61 37
2005-2007 2 61 36
2008-2010 3 64 33
2011-2013 4 64 32
2014-2016 4 64 32
2017-2019 5 67 29

Flere samboere ved bruk av intervjudata

Om en person blir definert som samboere eller ikke, avhenger av hva intervjupersonen selv svarer på spørsmålet om samliv. I SSBs registerbaserte familiestatistikk må man være registrert på samme adresse i folkeregisteret for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil registerstatistikken gi noe færre samboerpar enn statistikken basert på intervjuundersøkelser.

Om datagrunnlaget

Denne statistikken er basert på intervjudata fra Reiseundersøkelsen. Til undersøkelsen trekkes et utvalg på 2000 personer i alderen 16-79 år hvert kvartal, altså 8000 per år. Statistikken baseres på opplysninger fra de personene som svarer på spørsmålene. Svarprosenten ligger normalt på i underkant av 60 prosent.

Kontakt