Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

Publisert:

Ved inngangen til 2021 bodde det 800 100 innvandrere i Norge. Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen.

Veksten i antall bosatte innvandrere var mer enn halvert i 2020 sammenlignet med 2019, viser de nye tallene fra statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per 1. januar 2021. Ikke siden 2002 har vi sett en økning som var lavere enn 10 000, noe som henger sammen med koronatiltakene.

Flest polske innvandrere bosatt det siste året

Den lavere veksten i antall bosatte innvandrere gjelder for de fleste nasjonaliteter. Innvandrere fra Polen er den største innvandrergruppen og utgjorde 102 000 ved inngangen til det nye året. Det ble registrert nesten 1000 flere bosatte polakker i 2021 enn året før, og polakkene var den gruppen som hadde den høyeste økningen i antall bosatte av samtlige nasjonaliteter. Innvandrere fra Syria og Litauen kommer på de neste plassene når det gjelder vekst i antall bosatte.

Interessant er det at innvandrere fra Tyrkia stod for den fjerde største tilveksten i bosatte med 468. Gruppen kommer langt nede på listen over antall bosatte i Norge, de er bare den 21. største innvandrergruppen med totalt 13 300. I 2020 utgjorde veksten 3,6 prosent, noe som er den største veksten for denne innvandrergruppen siden 2004, bortsett fra veksten i 2019. Fra 2019 til 2020 var økningen på 900 personer, eller 7,6 prosent, mot en årlig økning på mellom 100 og 300 personer i de fleste årene siden 2000.

Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, antall

År Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
2000 238462 44025
2001 249904 47827
2002 259221 51483
2003 277262 55531
2004 289104 59836
2005 301045 63936
2006 318514 68185
2007 341830 73488
2008 380644 78970
2009 422595 85604
2010 459346 92967
2011 500500 100422
2012 546732 108438
2013 593321 117144
2014 633110 126075
2015 669380 135583
2016 698550 149657
2017 724987 158764
2018 746661 169964
2019 765108 179294
2020 790497 188757
2021 800094 197848

Færre innvandrere i Oslo

I 2020 økte det totale folketallet i Oslo med 3 500 sammenlignet med året før. Samtidig gikk antall innvandrere ned med vel 450 personer og utgjør i 2021 om lag 177 000 personer, noe som er vel 25 prosent av befolkningen i Oslo.

Samtlige av Oslos 15 bydeler (Marka og Sentrum er ikke inkludert) ligger over landsgjennomsnittet på 14,8 prosent innvandrere. Bydeler hvor mer enn én av tre er innvandrer er bydelene Stovner (39 prosent), Søndre Nordstrand (37 prosent), Alna (37 prosent) og Grorud (36 prosent). Andelen var minst i bydelene Vestre Aker og Nordstrand med 15 prosent for begge.

Høyest innvandrerandel i Gamvik og Båtsfjord

De to små kommunene på Finnmarkskysten har hatt en stor vekst i innvandringen de siste årene og passerte landets største kommune Oslo. I forhold til folketallet har Gamvik og Båtsfjord flere innvandrere enn Oslo, henholdsvis 29 og 27 prosent innvandrere. Kommunen med den laveste innvandrerandelen er Rindal hvor 2 prosent av befolkningen er innvandrere.

Figur 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn. De ti største gruppene, 01.01.2021. Absolutte tall

Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Filippinene 3279 23058
Tyskland 3408 25231
Eritrea 6690 23523
Irak 11406 23265
Syria 4790 32791
Sverige 3433 35598
Pakistan 17885 21372
Somalia 15191 28402
Litauen 7242 41322
Polen 15184 102147

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 3,7 prosent av befolkningen

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 197 900 personer ved inngangen til 2021, noe som er 9 100 flere enn året før. Disse utgjorde 3,7 prosent av befolkningen per 1.1.2021. Denne økningen er omtrent på samme nivå som tidligere år. Norskfødte med innvandrerforeldre er en ung gruppe. Tre av fire i denne gruppen er under 18 år, noe som er omtrent på samme nivå som i foregående år. Det er 900 flere norskfødte med innvandrerforeldre med polsk landbakgrunn i 2021 enn i 2020, og 700 flere med syrisk landbakgrunn.

Norskfødte med innvandrerforeldre bor også mer sentralt enn den befolkningen ellers. Statistisk sentralbyrå deler kommunene inn i seks kategorier etter hvor sentrale de er. Sju av ti norskfødte med innvandrerforeldre bor i de mest sentrale eller nest mest sentrale kommunene. For totalbefolkningen er andelen 45 prosent.

Etter landbakgrunn er det flest norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan, Somalia, Polen og Irak. Tre av ti norskfødte har landbakgrunn fra et av disse landene.

Det bor 58 000 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo. Dette tilsvarer 8,4 prosent av befolkningen i Oslo. I andel av befolkningen på bydelsnivå bor det flest norskfødte med innvandrerforeldre i bydel Stovner (21 prosent), Søndre Nordstrand (20 prosent), Alna (18 prosent) og Grorud (16 prosent). Dette er også bydelene med høyest andel innvandrere.

I antall bor det flest i bydel Alna, Søndre Nordstrand, Stovner og Gamle Oslo. Halvparten av de som er norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo bor i en av disse bydelene.

Faktaside

Kontakt