Nasjonale befolkningsframskrivinger

Oppdatert: 5. juli 2022

Neste oppdatering: 5. juni 2024

Forventet antall innbyggere i 2060 (hovedalternativet) ca.
Forventet antall innbyggere i 2060 (hovedalternativet) ca.
6,1
millioner
Framskrevne befolkningstall 2020-2100
Framskrevne befolkningstall 2020-2100
20222040206020802100
Befolkning (hovedalternativ, MMM)5 425 2705 887 5676 101 1916 197 3836 195 332
Befolkning (lavalternativ, LLL)5 425 2705 496 7405 175 7624 628 5003 940 720
Befolkning (høyalternativ, HHH)5 425 2706 267 3707 087 5648 049 8369 123 053
Nettoinnvandring (hovedalternativ, MMM)37 25111 67210 79411 78512 150
Nettoinnvandring (lavalternativ, MML)24 0725 1803 5223 0101 967
Nettoinnvandring (høyalternativ, MMH)65 03521 87026 80031 01035 052
Fruktbarhet (hovedalternativ, MMM)1,501,701,701,711,71
Fruktbarhet (lavalternativ, LMM)1,301,301,311,311,31
Fruktbarhet (høyalternativ, HMM)1,591,901,901,901,90
Forventet levealder (hovedalternativ, MMM)83,486,990,092,394,1
Forventet levealder (lavalternativ, MLM)83,185,688,090,191,7
Forventet levealder (høyalternativ, MHM)83,788,291,694,296,1
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Folkemengden 1. januar. Registrert 2022, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100
  Folkemengden 1. januar. Registrert 2022, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100
  Registrert 20221 Framskrevet alternativ2
  Hovedalternativ (MMM)Lav nasjonal vekst (LLL)Høy nasjonal vekst (HHH)
  Folkemengde5 425 270
  20255 535 3905 473 4955 616 131
  20405 887 5675 496 7406 267 370
  20606 101 1915 175 7627 087 564
  21006 195 3323 940 7209 123 053
  1Folkemengde registrert per 1. januar 2022.
  2Viser til alternativene for høy og lav nasjonal vekst.
  Standardtegn i tabeller
 • Befolkning og fremskrevet folkemengde 1980-2060

 • Fruktbarhet
  Fruktbarhet
  Registrert 2021Framskrevet alternativ
  Hovedalternativ (MMM)Lav fruktbarhet (LMM)Høy fruktbarhet (HMM)
  Samlet fruktbarhetstall1,55
  20251,501,311,67
  20401,701,301,90
  20601,701,311,90
  21001,711,311,90
  Levendefødte56 060
  202554 90348 24561 190
  204059 78645 76266 803
  206055 40937 47266 412
  210055 25530 83371 625
  Standardtegn i tabeller
 • Fremskrevet fruktbarhetsrate

 • Forventet levealder
  Forventet levealder
  Registrert 2021Framskrevet alternativ1
  Middels levealderLav levealderHøy levealder
  Forventet levealder ved fødselen menn81,59
  202582,581,883,1
  204085,683,987,0
  206088,986,491,0
  210093,789,796,5
  Forventet levealder ved fødselen kvinner84,73
  202585,584,986,0
  204088,186,789,4
  206090,988,892,7
  210094,691,996,9
  Døde42 002
  202542 76145 01440 640
  204052 71256 52649 272
  206061 63664 90958 779
  210066 40266 93065 844
  1Viser til alternativene for høy og lav levealder.
  Standardtegn i tabeller
 • Forventet levealder 1980-2060

 • Innvandring og utvandring
  Innvandring og utvandring
  Registrert 2021Framskrevet alternativ1 2
  Hovedalternativ (MMM)Lav innvandring (MML)Høy innvandring (MMH)
  Innvandring53 947
  202542 89435 25051 665
  204039 63429 87854 865
  206036 15123 36662 978
  210035 03015 08080 849
  Utvandring34 297
  202530 61928 82633 550
  204027 96224 69832 994
  206025 35719 84436 177
  210022 88013 11345 798
  Nettoinnvandring19 650
  202512 2756 42518 115
  204011 6725 18021 870
  206010 7943 52226 800
  210012 1501 96735 052
  1Viser til alternativene for høy og lav innvandring.
  2Tallene for nettoinnvandring er avrundet etter at antallet utvandringer er trukket fra antallet innvandringer.
  Standardtegn i tabeller
 • Nettoinnvandring 1980-2060

Om statistikken

Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring.

En befolkningsframskriving er en beregning av en framtidig befolknings størrelse og sammensetning, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring. Betegnelsene framskriving eller projeksjon brukes om enhver beregning av framtidig folkemengde, også om en usannsynlig utvikling, mens en befolkningsprognose er en beregning av den framtidige befolkningen som oppfattes mest sannsynlig på tidspunktet prognosen blir laget.

Blant SSBs ulike framskrivingsalternativer er MMM-alternativet (mellomalternativet, eller hovedalternativet) det som i størst grad kan regnes som en befolkningsprognose.

Begrepene og variablene som brukes i befolkningsframskrivingene er nærmere definert i befolkningsstatistikken ellers, samt i rapporten om befolkningsframskrivingene (se lenke nederst under 'relevant dokumentasjon')

Ikke relevant.

Navn: Nasjonale befolkningsframskrivinger
Emne: Befolkning

5. juni 2024

Forskningsavdelingen, Gruppe for offentlig økonomi og befolkningsmodeller

Ikke relevant.

Nasjonale befolkningsframskrivinger publiseres hvert annet år.

SSB rapporterer framskrivingsresultater til blant annet Eurostat og FN.

I de nasjonale framskrivingene brukes aggregerte størrelser fra individdata om folkemengde, fødte, dødsfall og inn- og utvandringer fra SSBs befolkningsstatistikksystem, som bygger på data fra Det sentrale folkeregisteret. Resultatene fra de nasjonale framskrivingene lagres i Statistikkbanken og i egne filer. Data kan lastes ned elektronisk fra Statistikkbanken.

Nasjonale befolkningsframskrivinger skal legge grunnlag for planlegging og debatt rundt befolkningsspørsmål i Norge.

SSB har laget befolkningsframskrivinger jevnlig siden 1950-tallet. De første årene ble disse publisert i Statistisk årbok, og viste folketall for hele landet. Siden 1969 er det laget og publisert både regionale og nasjonale framskrivinger. Tidligere framskrivinger finnes på SSBs sider (under arkiv og i Statistikkbanken).

De viktigste brukere er offentlige og private planleggingsorganer på kommunalt, regionalt og statlig nivå, samt journalister, forskere, politikere og allmennheten for øvrig. Framskrivingene brukes også internt i SSB, blant annet i makroøkonomiske modeller.

Ikke relevant.

De nasjonale befolkningsframskrivingene publiseres i samsvar med internasjonale standarder. De norske tallene er imidlertid mer detaljerte (innvandringskategori, landgruppe og botid) sammenliknet med det som er vanlig i andre land.

Det foreligger ingen særskilt lovhjemmel for framskrivingene, men arbeidet med å produsere framskrivingene følger Statistikkloven, sist revidert i 2019. Finansdepartementets retningslinjer for forskningsavdelingen i SSB omtaler befolkningsframskrivingene særskilt.

Det er ingen EU-regulering på dette feltet, men det eksisterer et samarbeid mellom Norge og Eurostat. Eurostat lager regelmessig befolkningsframskrivinger for medlemslandene i EU og Norge. Disse befolkningsframskrivingene er ulike de som produseres av SSB.

Ved produksjonen av befolkningsframskrivingene lages det først forutsetninger om framtidig fruktbarhet, dødelighet og inn- og utvandring. Deretter framskrives befolkningen ved hjelp av kohort-komponent-modellene BEFINN.

Metodene som brukes er beskrevet i rapporten om befolkningsframskrivingene (se lenke nederst under 'Relevant dokumentasjon').

Befolkningsframskrivingenes primære datakilde er SSBs befolkningsstatistikk. Det brukes tall for befolkningen etter alder, kjønn, innvandringskategori og landgruppe per 1. januar, samt tall for fødsler, dødsfall, innvandringer og utvandringer.

Det brukes ingen utvalg. Framskrivingene gjøres ved hjelp av hele populasjonen.

Metodene som brukes er beskrevet i rapporten om befolkningsframskrivingene (se lenke nederst under 'Relevant dokumentasjon').

Det samles ikke inn data spesielt for dette formålet.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ulike årganger av befolkningsframskrivingene er sammenliknbare over tid når det gjelder folketall på nasjonalt nivå. Når det gjelder opprinnelsesland blant innvandrere og deres norskfødte barn, er ikke landgruppene helt sammenliknbare over tid, da definisjonen av dem og antallet har variert.

I forhold til SSBs befolkningsstatistikk for øvrig er det to viktige forskjeller:

 1. I framskrivingsmodellene framskriver vi befolkningen fra ett årsskifte til det neste. Dette medfører at personer som flytter mellom Norge og andre land flere ganger i løpet av ett år bare bidrar med én flytting. I framskrivingene regnes det altså med noe færre inn- og utvandringer enn det som publiseres i befolkningsstatistikken for øvrig.
 2. Det brukes ulike aldersdefinisjoner i framskrivingene og i befolkningsstatistikken for øvrig. Befolkningsstatistikken bruker alder ved hendelsen (barnefødsel, dødsfall og flytting), mens framskrivingene bruker alder ved slutten av året. Dette betyr at de aldersspesifikke ratene og sannsynlighetene som brukes i framskrivingene – samt tallene for levealder – kan avvike noe fra det som publiseres i befolkningsstatistikken.

Det er tre overordnede kilder til usikkerhet i befolkningsframskrivingene: demografiske forutsetninger, modellspesifikasjon og offisiell statistikk.

Den største usikkerheten er knyttet til de demografiske forutsetningene om framtidig fruktbarhet, dødelighet og inn- og utvandring. Framtidig inn- og utvandring er meget usikker, men også fruktbarheten og dødeligheten kan ende opp svært forskjellig fra det som er forutsatt.

Modeller er forenklinger av virkeligheten, og de fanger ofte opp bare noen hovedmekanismer. Det gjelder også modellene som brukes i befolkningsframskrivingene.

I tillegg kan det være feil i befolkningsstatistikken som utgjør grunnlaget for framskrivingene. Men i Norge er slike feil vanligvis beskjedne, og de spiller en relativt liten rolle for framskrivingene.

På grunn av disse kildene til usikkerhet vil det bli avvik mellom framskrevet og registrert folketall. De prosentvise avvikene er vanligvis størst for små undergrupper.

Befolkningsframskrivingene blir ikke revidert, men erstattet med nye ved ny publisering.

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42

Ane Margrete Tømmerås

ane.tommeras@ssb.no

91 99 29 62

Henvendelser om nasjonale framskrivinger

nasjfram@ssb.no

Henvendelser om regionale framskrivinger

regfram@ssb.no