Tidligere utgjorde utenlandsadopsjonene den største andelen av alle adopsjoner. I toppåret 1998 ble det gjennomført 795 utenlandsadopsjoner (i tillegg 210 stebarnsadopsjoner), men i årene etter har det vært en utvikling med stadig færre adopsjoner fra utlandet. Årsakene er blant annet at land som tidligere har frigitt barn til internasjonal adopsjon nå finner en løsning innenlands.

Etter 2005 har trenden vært nedadgående når det gjelder utenlandsadopsjoner, og denne trenden har vedvart helt til i dag, viser nye tall fra statistikken Adopsjoner. 2013 var det første året vi så flere stebarnsadopsjoner enn utenlandsadopsjoner, og slik har det vært i alle årene etter dette. I 2022 var det 45 utenlandsadopsjoner.

Stefar adopterte oftest

Antallet foster- og stebarnsadopsjoner har, tross visse årlige variasjoner, holdt seg relativt stabilt gjennom årene. I 2022 ble 149 personer adoptert av steforeldre, mens 35 ble adoptert av fosterforeldre. I likhet med foregående år var flertallet av de som ble stebarnsadoptert, adoptert av en tidligere stefar. I 88 prosent av stebarnsadopsjonene var det stefar som adopterte.

Mange av de som ble adopterte av steforeldre var allerede voksne da de ble adoptert. Over halvparten av de stebarnsadopterte var 18 år eller eldre (56 prosent). Under en femtedel (19 prosent) var under 3 år gamle.

Figur 1. Antall adopsjoner etter adopsjonstype, 2006-2022

Flest adopsjoner fra Colombia i 2022

Fra alle land er det blitt adoptert færre barn enn på begynnelsen av 2000-tallet. I fjor var det flest barn som ble adoptert fra Colombia med 17 adopsjoner. Sør-Afrika og Thailand var begge land nummer to med 7 adopsjoner hver.

I 2006 det ble adoptert flest fra Kina, med 165 adopsjoner, men i 2018 og senere har det ikke blitt adoptert noen. Også Etiopia, India, Brasil og Bolivia er land det tidligere ble adoptert barn fra, men fra disse landene er det ikke adoptert noen siden 2016.

Nedgangen i utenlandsadopsjoner, er en del av en global trend og har sammensatte årsaker. Blant annet gjør økt levestandard og lavere fruktbarhet at det blir færre barn tilgjengelig for adopsjon. I tillegg er det politiske og juridiske avgjørelser i flere land som har medført restriksjoner for internasjonal adopsjon.

34 av de 45 utenlandsadopterte var 4 år eller yngre. Resten var mellom 5 og 11 år. Fra 2009 har det vært flest gutter blant de utenlandsadopterte. I 2022 var andelen gutter 71 prosent mot 29 prosent jenter.