Samboere

Oppdatert: 21. januar 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel av befolkningen 45-49 år som er samboere
Andel av befolkningen 45-49 år som er samboere
2017-2019
21
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Andel samboere, gifte og ikke i samliv. Prosent. Menn og kvinner
Andel samboere, gifte og ikke i samliv. Prosent. Menn og kvinner
Samlivsform, kjønn, alder199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Samboere
Menn
16-19 år121221111331112231112
20-24 år171114271918252324212419182118222015171621
25-29 år393536374043373940372933413140363734333834
30-34 år323733333731293137302828363437344138423841
35-39 år232219272627252426282631282931333629292831
40-44 år151421152217241923192322192024222025242526
45-49 år12139141814181716202117212420162122222423
50-54 år1171011141591210111516131619171816191420
55-59 år967107128111011911121412171521221617
60-69 år6367567778576899111071312
70-79 år331236234424467574566
Kvinner
16-19 år766447847546421532342
20-24 år322931353532363837363032343229302430283024
25-29 år423841394840454139443951413445494337413944
30-34 år282726313335322830343233383338344033333039
35-39 år181520222227222425242625292827312430272326
40-44 år151516161517191918202020261925202125211726
45-49 år111212121413131416212017211820202122201821
50-54 år79611998121091511121416132213171822
55-59 år647675848871179910910142111
60-69 år5245233465475594779910
70-79 år111122323223331222344
Gifte
Menn
16-19 år........1......1..00000000000
20-24 år122442321132225121022
25-29 år1517151418161615161119211216121718171488
30-34 år423637373637364544414345283034373232303329
35-39 år555354484944534951495049524746484447505046
40-44 år656456615460565856525563656351555953545350
45-49 år706871706764606465555657585756615655556158
50-54 år767672696770717168696666696758625955535658
55-59 år777276777572747370757375706871636460596260
60-69 år748178767979757571777772767475717170736571
70-79 år766974757972777871778074787476767375768170
Kvinner
16-19 år110010110..10000000100
20-24 år846584675757646334231
25-29 år303125292426232730232721212820281519181613
30-34 år485349504346414847494252404243453842444541
35-39 år606559565856565854565457575056535353555553
40-44 år626462636461596059616259526655575753495857
45-49 år717267696358636162615655536161565953595356
50-54 år717272697066646470676060666158575560555955
55-59 år697571757462696770696161686471616264615253
60-69 år686865606470676461686569716562686267646261
70-79 år504243515342504749535647465559545451565959
Ikke i samliv
Menn
16-19 år999899989799999998979899999998989799999998
20-24 år878469768072757529777379807777777984838277
25-29 år464848484241474645525245465347474548535558
30-34 år262730292732352420292827363629292730283029
35-39 år232527252529222724232421192423202125222123
40-44 år192223232423202321292315161724232122222123
45-49 år181919171623222019252327212023232323231520
50-54 år131718191815201722202019171723212329292922
55-59 år152217141716181620141814181717212120202324
60-69 år201615181615181922151821181816191820202220
70-79 år212825231822211925191822182117191921191325
Kvinner
16-19 år929394969593919693959594969899959798979698
20-24 år606763635864585558576562616566677366706675
25-29 år283134332934323231333428383936234244424443
30-34 år242025202419272424162615212620212324242520
35-39 år232020222017221722202018152218172317172221
40-44 år232123192121222123201821221620232123302517
45-49 år171621192329252523182428272019242025213022
50-54 år231921202124282420232529222527302427292323
55-59 år252122192033232923243228262720282826252836
60-69 år263031353426303233263124242929283126272927
70-79 år495755484657475148454251514340444447413837
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser andelen samboere i den norske befolkningen, 16-79 år, fordelt på kjønn og aldersgrupper.

Person

Utvalget som statistikken baserer seg på er trukket blant alle personer 16-79 år som ifølge Det sentrale folkeregister var bosatt i Norge per 1. januar. Hvem som skal regnes som bosatt i Norge og hvor de skal ha adresse, går frem av Lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 (med seinere endringer) og forskrifter til denne fra 1994.

Par

Som et par regnes to personer som bor i samme bolig og er gift med hverandre, er registrerte partnere eller er samboere, dvs. er i samliv uten å ha inngått ekteskap eller registrert partnerskap.

Ikke relevant

Navn: Samboere

Emne: Befolkning

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Landet.

Hvert 3. år.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken som er utvalgsbasert gir samlivsstatus basert på faktisk adresse for kvinner og menn i alderen 16-79 år i form av andeler samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper. Statistikken gir en tidsserie tilbake til 1977, og har siden 1993 vært utarbeidet med tall for hvert år.

Statistikken har et vidt spekter av brukere og anvendelsesområder, som forskningsmiljøer innen demografi og levekår, offentlig forvaltning, massemedia og privatpersoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er ett av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukere.

Denne statistikken er basert på intervjudata, og om en person blir definert som samboer eller ikke avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir på spørsmålet om en lever i samliv. I SSB sin registerbaserte familie- og husholdningsstatistikk må man være registrert i folkeregistret på samme adresse for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted gi noe færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted. Se SSBs husholdningsstatistikk.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §10.

Ikke relevant

Statistikken omfatter et utvalg av den norske befolkning i alderen 16-79 år.

Kildene er Statistisk sentralbyrås Reiseundersøkelse og folkeregisteropplysninger. Tidligere kilder har vært Fruktbarhetsundersøkelsen i 1977, Familie- og yrkesundersøkelsen i 1988 og Omnibusundersøkelser 1993-2004. Spørsmålsstillingen har vært den samme i undersøkelsene, og vi antar at det ikke har ført til brudd i tidsseriene.

Fra og med 2005 er undersøkelsen basert på et representativt årlig utvalg på 8 000 norske personer i alderen 16 - 79 år.

Utvalgstrekkingen skjer i henhold til SSBs standard utvalgsplan.

Datainnsamlingen foregår i all hovedsak ved telefonintervju.

Det benyttes PC under intervjuet. Intervjueren leser spørsmålene fra skjermen og registrerer svarene direkte. Slik reduseres blant annet mulighetene for å stille feil spørsmål til intervjuobjektet. Svarene lar seg dessuten lettere kontrollere i form av ferdig programmerte grenser for gyldige svar.

Andelen samboere i en aldersgruppe er beregnet ved å se på hvor mange i aldersgruppen som har svart at de er samboere i forhold alle som har svart på spørsmålene om samlivsstatus i denne aldersgruppen. Andelen som er gifte/ikke i samliv er regnet ut på tilsvarende måte.

Totalt antall samboere er anslått ved å multiplisere den beregnede andelen som er samboere i en aldersgruppe med middelfolkemengden i den samme aldersgruppen.

Ikke relevant
Ikke relevant

Fra 2005 har dataene blitt hentet fra SSBs Reiseundersøkelse. Tidligere kilder har vært Fruktbarhetsundersøkelsen i 1977, Familie-og yrkesundersøkelsen i 1988 og Omnibusundersøkelser 1993-2004. Spørsmålsstillingen er den samme, og man antar at bruk av data fra ulike undersøkelser ikke har medført brudd i tidsseriene.

Målefeil, (intervjuobjektet gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i forbindelse med koding av avgitte svar), er forsøkt unngått ved oppbygging av et kontrollsystem. En kan likevel ikke garantere at alle feil oppdages. Omfanget av innsamlings- og bearbeidingsfeil er ukjent.

Enhetsfrafallet har økt noe over tid er nå på drøyt 40 prosent. Produksjonsmetoden er slik at vi ikke har noen grunn til å tro at det foreligger systematiske skjevheter pga. frafallet i resultatet. Det partielle frafallet, det vil si at intervjuobjektet har unnlatt å svare på minst ett av spørsmålene i undersøkelsen, er minimalt.

Resultatene fra undersøkelsen bygger kun på svar fra de personer som gav oppgave (nettoutvalget). Frafallet skyldes hovedsakelig at intervjuobjektet nektet å svare eller ikke var å treffe. Vi kjenner ikke til hvilke grunner de som ikke var å treffe hadde for ikke å delta.

Fordi resultatene bygger på opplysninger fra et utvalg av den befolkningen som undersøkelsen dekker, er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne usikkerheten kalles utvalgsvarians. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor denne utvalgsvariansen kan ventes å bli.

Et hyppig mål på usikkerheten i resultatet for en variabel, er standardavviket til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette standardavviket avhenger av tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og av fordelingen til den aktuelle variabelen i befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er mulig å anslå standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget.

Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. For et utvalg som er trukket etter Statistisk sentralbyrås utvalgsplan, vil usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50.

Ikke relevant
Kontakt

Ane Margrete Tømmerås

ane.tommeras@ssb.no

40 81 13 15

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42