Hvor lenge varer et ekteskap? Hvor gamle er folk typisk når de skiller seg, og hvor mange barn går gjennom en skilsmisse? Her er svarene fra skilsmissestatistikken.

Det har ikke vært så få skilsmisser siden 80-tallet

De 8 204 skilsmissene som ble registrert i 2022 utgjør noe av en rekord, i hvert fall for inneværende århundre. Sist det var færre skilsmisser i Norge var faktisk i 1986, da 7 813 par gikk fra hverandre. I alle mellomliggende år har tallet vært høyere, med et toppunkt i 2004 da 11 045 ekteskap ble oppløst.

Antall skilsmisser i Norge

Skilsmisseraten for kvinner i 2022 var på 8,9. Det vil si at for hver 1 000 gifte eller separerte kvinner var det 8,9 skilsmisser.

Skilsmisseraten for menn var faktisk noe lavere, på 8,6. Dette skyldes at det er flere gifte menn enn kvinner som er bosatt i Norge. Dette kan ha sammenheng med arbeidsinnvandring, en kategori innvandrere hvor vi finner vesentlig flere menn enn kvinner. Det samme antallet skilsmisser blir dermed lavere per tusen gifte eller separerte menn enn tilsvarende for kvinner.

Se tabellen: Norske menn og kvinner etter sivilstand

Om dagens skilsmissetrender holder seg inn i fremtiden, vil 37,1 prosent av alle inngåtte ekteskap ende i skilsmisse.

Andel ekteskap som vil bli oppløst¹

¹Forutsatt at skilsmissemønsteret for 2021 vedvarer

Når skiller folk seg?

En skilsmisse kan selvsagt skje når som helst etter at et ekteskap er inngått. Imidlertid er noen ekteskapslengder mer utsatt enn andre. Den største gruppen av skilsmisser forekommer i ekteskap som har vart fra 5-9 år.

Skilsmisser etter ekteskapets varighet¹

¹Inkluderer ikke ekteskap med uoppgitt varighet

Om sjuårskrisen er et nyttig begrep diskuteres blant psykologer, og vi har ikke svaret. Men når vi ser nærmere på gruppen av ekteskap som har vart i 5-9 år, er det faktisk nettopp 7 år som er tidspunktet hvor flest skilsmisser registreres, med 479 skilsmisser i 2021.

Ser vi på de giftes alder, skiller flest menn seg når de er 45-49 år gamle, mens flest kvinner skiller seg når de er 20-24. For øvrig er det relativt liten variasjon i skilsmisserater etter de giftes alder, før man blir 50 år og skilmisseraten begynner å gå tydelig nedover.

Grå skilsmisser

Imidlertid er det også skilsmissene blant de eldste av oss, såkalte "grå skilsmisser", som er på vei opp. For selv om skilsmisseratene samlet sett går ned, øker de i aldersgruppene fra 55 og over. For kvinner 55-59 år gikk for eksempel skilsmisseraten opp fra 6,1 i 2012 til 7,5 i 2022 - en økning på 23 prosent.

Skilsmisserater for kvinner i utvalgte aldersgrupper

Selv om tallene blant de godt voksne fortsatt er lavere enn for befolkningen generelt, øker tallene i alle de høyeste aldersgruppene. Det er allikevel verdt å merke seg at siden vi også gifter oss senere, varer ekteskapene i gjennomsnitt like lenge nå som før.

Barn i skilsmisse

I litt over halvparten av alle skilsmisser er barn involvert. Totalt 7 716 barn under 18 år opplevde at deres foreldre skilte seg i 2022. Også dette er det laveste registrerte tallet siden 1996, da vi begynte å føre statistikk om dette.

Barn i skilsmisser

Ser vi på alle barn under 18 år, er det 248 545 som bor med bare én av foreldrene sine, eller 22,7 prosent av alle barn under 18. Dette tallet inkluderer imidlertid også de som av andre grunner enn skilsmisse bor med bare én forelder.

Homofile kvinner skiller seg oftere

Blant heterofile par er det, naturlig nok, like mange menn som kvinner som skiller seg. Det samme gjelder imidlertid ikke blant de som har inngått et likekjønnet ekteskap. Mens det i 2022 var 63 skilsmisser blant likekjønnete kvinnelige par, var det bare 28 blant mannlige. Tallene her er langt lavere enn for ulikekjønnete ekteskap, men ulikheten har bestått like lenge som vi har ført statistikk om dette.

Skilsmisser blant likekjønnete par