Stagnasjonen i Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, permisjon e.l. De som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver regnes også som sysselsatte. Sysselsatte omfatter både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. blant Personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge ifølge Det sentrale folkeregisteret. Blant innvandrere regnes både flyktninger, arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere m. fl. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke som innvandrere. i 2022, må ses i sammenheng med den store tilstrømningen av flyktninger fra Ukraina i løpet av året. I 2022 ble det bosatt hele 18 700 flyktninger fra dette landet i alderen 20-66 år.  De fleste nyankomne flyktninger deltar i introduksjonsprogrammet den første tiden i Norge. Dermed vil bare en mindre andel være i arbeid i løpet av bosettingsåret. Blant de ukrainske flyktningene som ankom i 2022, var kun 9,2 prosent sysselsatt ved utgangen av året.

–Et stort antall nyankomne ukrainske flyktninger utenfor arbeidsmarkedet trekker dermed prosentandelen sysselsatte innvandrere totalt noe ned. Holder vi de nyankomne flyktningene fra Ukraina utenfor innvandrergruppen, får vi derimot en økning i sysselsettingen i 2022 på 1,5 prosentpoeng blant innvandrere, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk.

Innvandrere bidro likevel til mye av veksten i sysselsettingen

Selv om prosentandelen sysselsatte innvandrere var uendret, var det 28 200 flere innvandrere i jobb i 2022 enn året før. I befolkningen ellers var økningen på 12 300 sysselsatte. Innvandrere stod dermed for 69 prosent av den totale veksten i sysselsettingen fra 4. kvartal 2021 til 2022. At innvandrere står for en relativt stor andel av veksten i sysselsettingen, er en tendens vi har sett over lengre tid.

Noe økning blant innvandrere fra Afrika                         

Når vi tar for oss de ulike innvandrergruppene, kan vi se en økning i prosentandelen sysselsatte hos noen. Dette gjelder bl.a. innvandrerne fra Afrika der det var en økning på 2,7 prosentpoeng fra 4. kvartal 2021 til samme kvartal 2022. Også blant innvandrere fra Asia og nye EU-land etter 2004 var det en viss økning i andel sysselsatte på 1,7 prosentpoeng i begge grupper.

Det var ellers en uvanlig sterk nedgang i gruppen fra Europa utenom EU/EFTA og Storbritannia, på nærmere 14 prosentpoeng, noe som må ses i sammenheng med den store flyktningstrømmen fra Ukraina i 2022. Denne tilstrømningen utgjorde en økning på over 30 prosent blant bosatte 20-66 år i den nevnte landgruppen.

Denne utviklingen har endret litt på nivåforskjellene mellom de ulike innvandrergruppene. Innvandrere fra Europa utenom EU/EFTA og Storbritannia hadde i 4. kvartal 2022 den laveste sysselsettingen på 57,4 prosent. Dernest kom innvandrerne fra Afrika og Asia med henholdsvis 61,2 og 64,2 prosent sysselsatte. Som tidligere hadde innvandrerne fra Norden den høyeste sysselsettingen, på nærmere 80 prosent, mens de fra EU-landene for øvrig lå på rundt 76 prosent. 

Figur 1. Sysselsatte 20-66 år etter innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. I prosent av bosatte i hver gruppe. 4. kvartal 2021-2022

Økt sysselsetting i flyktningdominerte grupper 

Når vi tar for oss de større enkeltlandene blant innvandrerne (med min. 5000 sysselsatte), hadde de fra Syria, Eritrea, Somalia og Etiopia sterkest økning på mellom 3 og 3,3 prosentpoeng. Dette er grupper som i hovedsak består av flyktninger og familiegjenforente. Disse økningene har imidlertid ikke endret så mye på nivåforskjellene mellom landgruppene. Vi ser for eksempel at de fra Somalia og Syria fortsatt er blant innvandrerne med lavest sysselsetting.

Figur 2. Sysselsatte 20-66 år etter utvalgt landbakgrunn¹. I prosent av bosatte i alt i hver gruppe. 4. kvartal 2021-2022

¹ Med min. 5 000 sysselsatte.

Noe lavere heltidsandel blant innvandrere

Andelen med en stillingsprosent på 100 eller mer – det vil si heltidsandelen – er noe lavere blant sysselsatte innvandrere (73,4 prosent), enn hos sysselsatte for øvrig (77,8 prosent). Imidlertid er det stor forskjell innad i innvandrergruppen. Sysselsatte fra Afrika har lavest andel i heltidsstillinger, på litt under 60 prosent, mens de fra Asia og Latin-Amerika og Karibia har i underkant av 70 prosent. På den andre siden finner vi sysselsatte fra Norden, EU-landene og Nord-Amerika og Oseania med andeler i heltid på rundt 80 prosent.

Med andre ord er heltidsarbeid mest utbredt i de gruppene der sysselsettingen er høyest – og omvendt – det vil si at det er lavere andeler i heltid der sysselsettingsnivået er lavere. Til en viss grad henger dette sammen med næringene de ulike innvandrergruppene jobber i. Innvandrerne fra Asia, Afrika og Latin-Amerika er i større grad sysselsatt i næringer der deltid er mer utbredt enn hva som er tilfelle for innvandrerne fra EU-landene. Dette gjelder blant annet næringer som helse- og sosialtjenester og serveringsvirksomhet.

Figur 3. Sysselsatte 20-66 år etter stillingsprosent, innvandrerbakgrunn og landbakgrunn. 4. kvartal 2022

SSB har ennå ikke opplysninger om innvandringsgrunn for de som innvandret i 2022, men vi regner det som svært sannsynlig at de aller fleste som har innvandret fra Ukraina i 2022 vil være flyktninger.