Foreløpige tall for april 2024 viser at det totalt er 13 389 Personer som er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge ifølge folkeregisteret. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke som innvandrere. fra Ukraina som er i arbeid og mottar lønn i Norge, hvor over 60 prosent av dem har innvandret etter invasjonen i februar 2022. Alle er registrert bosatt, som betyr at de har fått opphold og har planer om å bli i Norge i mer enn 6 måneder.

Tabell 1 viser hvor mange ukrainere mellom 20 og 66 år som er bosatte i Norge, hvor mange som er i jobb og andelen som er i jobb. Tallene er avgrenset til de som innvandret til Norge etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022. Andelen i jobb lå stabilt litt under 20 prosent fra august 2023 til januar 2024. Hittil i 2024 har økningen i antall bosatte ukrainere avtatt samtidig som at stadig flere har kommet i jobb. Dette gjorde at andelen i jobb oversteg 20 prosent i april.

Den lave andelen i jobb henger sammen med at det har kommet mange fra Ukraina på kort tid samt at mange deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger den første tiden i Norge. Jobbtallene omfatter ikke selvstendig næringsdrivende.

Omtrent 60 prosent ukrainere som jobber i Norge og som kom etter invasjonen er kvinner, og de fleste er unge. Om lag 2 av 3 lønnstakere er under 40 år, mens rundt 4 prosent er over 55 år.

Tabell 2 viser hvor stor andel av denne gruppen som er i jobb i kommunene.

Flest jobber i overnatting og servering

Om lag 1 av 6 ukrainerne som kom etter invasjonen i februar 2022 jobbet i overnatting- og serveringsvirksomhet i april 2024. Overnatting- og serveringsvirksomhet omfatter blant annet hotellvirksomhet, restaurantvirksomhet, catering og drift av barer.

Etter overnatting og servering følger en rekke jevnstore næringer, blant annet helse- og sosialtjenester, forretningsmessig tjenesteyting, industri og varehandel, hvor om lag 10-14 prosent jobber.

Forretningsmessig tjenesteyting omfatter i hovedsak utleie av arbeidskraft.

Totalt 13 600 ukrainere i jobb

I april 2024 var det totalt 13 600 ukrainere i jobb i Norge. Det omfatter alle ukrainere i jobb, uansett alder og uansett når de innvandret til Norge. Tallet omfatter også Ikke-bosatte (utenlandske pendlere) er definert som personer registrert i folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer) eller som er registrert som utvandret, men jobber i Norge..

Antallet som jobbet i april er om lag 6 200 flere enn i samme måned i 2023, en økning på 84 prosent.

I underkant av 13 400 av ukrainere i jobb er bosatte, mens ca. 200 er ikke-bosatte (utenlandske pendlere). Det gir en bosattandel på 98 prosent.

Les også: Høyeste antall flyktninger noensinne

Les også: Krigen i Ukraina ga historisk innvandrervekst

Tabellen under er til en hver tid oppdatert med de nyeste månedstallene for antall ukrainere som jobber i Norge.

Figur 1. Ukrainere som jobber i Norge. Foreløpige tall. Fra og med januar 2016

Ikke-bosatte, også kalt utenlandske pendlere, korttidsinnvandrere eller lønnstakere på korttidsopphold, omfatter personer som ikke er registrert som bosatt i folkeregisteret. Ikke-bosatte omfatter:

  • Lønnstakere i norske og utenlandske virksomheter som har lengre arbeidsperioder i Norge med påfølgende lengre friperioder.
  • Personer som ikke bor i Norge i det hele tatt, men som pendler over grensen hver dag eller ukentlig for å arbeide i Norge. Disse er registrert som ikke-bosatte uansett hvor lenge pendlingen foregår, forutsatt at de bor utenfor Norge. Dette gjelder for eksempel nordmenn og svensker som bor i Sverige og jobber i Norge.
  • Utenlandske bosatte som arbeider på kontinentalsokkelen eller som er sjøfolk på norske skip i utenriksfart innenfor EØS-området.
  • Asylsøkere med midlertidig arbeidstillatelse

Dette er en svært heterogen gruppe som altså omfatter personer som pendler til arbeid i Norge for lengre eller kortere perioder av gangen. Det betyr at selv om en person er korttidsinnvandrer, kan man arbeide i Norge i flere år.