I resten av befolkningen i samme aldersgruppe gikk andelen Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, permisjon e.l. De som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver regnes også som sysselsatte. Sysselsatte omfatter både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende] opp med 1,1 prosentpoeng til 79,2 prosent i 4. kvartal 2021. Innvandrere stod for 54,7 prosent av sysselsettingsveksten det siste året, noe som utgjorde 34 200 flere sysselsatte. I resten av befolkningen økte antall sysselsatte med 28 330. Andelene sysselsatte blant både Personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge ifølge Det sentrale folkeregisteret. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke som innvandrere.og i befolkingen ellers i 2021 lå for øvrig også noe over nivået i 2019, det vil si før pandemien.

‒ Den økte sysselsettingen for innvandrere i 2021 må blant annet ses på bakgrunn av en sterk oppgang i de næringene som ble spesielt rammet av koronatiltakene, sier seksjonssjef Tonje Køber.

‒ Dette gjelder næringer som overnattings- og serveringsvirksomhet samt forretningsmessig tjenesteyting. Her ser vi at innvandrere hadde større økning i antall sysselsatte enn de øvrige sysselsatte. Men dette mønsteret kan vi også observere innenfor enkelte andre næringsgrupper som ikke har hatt fullt så sterk vekst, fortsetter Køber.

Sterkest økning blant innvandrere fra Afrika

Innvandrerne fra Afrika hadde størst økning i andel sysselsatte fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021, på 5,1 prosentpoeng. Også gruppene fra Latin-Amerika og Asia hadde en større økning, på litt over 4 prosentpoeng. Disse tre nevnte innvandrergruppene hadde i 2021 et sysselsettingsnivå som også oversteg 2019-nivået med 3-4 prosentpoeng.

Blant de afrikanske landene ser vi bl.a. at innvandrere fra Eritrea hadde en sterk vekst, på nærmere 8 prosentpoeng. Av de asiatiske landene var det sterkest økning blant dem fra Filippinene, på litt over 7 prosentpoeng samtidig som innvandrere fra Syria, India og Thailand hadde økninger på inntil 6 prosentpoeng.

Blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa ser vi en økning i andel sysselsatte på 3,4 prosentpoeng fra 2020 til 2021, mens det var en økning på 2,9 prosentpoeng hos dem fra samme verdensregion utenom EU-landene. Innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania hadde en økning på 2,5 prosentpoeng. I de øvrige to gruppene, Norden og Vest-Europa ellers, var økningen noe svakere, på henholdsvis 1,5 og 1,8 prosentpoeng. Disse fem nevnte innvandrergruppene hadde i 2021 et sysselsettingsnivå omtrent på 2019-nivået eller litt over.

Forskjellene mellom gruppene er omtrent som før

‒ Selv med en sterk vekst i sysselsettingsandelen i enkelte grupper er forskjellene i sysselsettingsnivået mellom innvandrergruppene ikke endret i noe særlig grad, sier seksjonssjef Tonje Køber.

Innvandrere fra Norden og EØS-landene ligger fortsatt i det øvre sjiktet, et godt stykke over innvandrersnittet, mens de fra Øst-Europa utenom EU, Latin-Amerika samt Nord-Amerika og Oseania befinner seg i et mellomsjikt rundt innvandrersnittet. De øvrige to gruppene, fra Asia og Afrika, ligger som før en del under snittet med henholdsvis 62,5 og 58,4 prosent sysselsatte. Imidlertid er forskjellen i sysselsetting mellom innvandrere i alt og resten av befolkningen blitt litt redusert, fra 12,7 til 10,3 prosentpoeng.

Figur 1. Sysselsatte 20-66 år etter innvandrerbakgrunn og verdensregion. 4. kv. 2019 - 2021

Noe lavere heltidsandel blant innvandrere

‒ Andelen innvandrere med en stillingsprosent på 100 eller mer – det vil si heltidsandelen - er noe lavere blant innvandrere (72,6 prosent) enn hos sysselsatte ellers (77 prosent), sier seksjonssjef Tonje Køber.

‒ Imidlertid er det stor forskjell innad i innvandrergruppen, ettersom de fra Omfatter Øst-Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika samt Oseania utenom Australia og New-Zealand. har 66,5 prosent i heltid, mens de fra Omfatter EØS/EFTA-landene, Nord-Amerika, Australia og New-Zealand. ligger på 78,7 prosent. Denne innvandrergruppen har med andre ord noe høyere heltidsandel enn sysselsatte utenom innvandrerne, fortsetter Køber.

De laveste stillingsprosentene (under 20 prosent) er lite utbredt i alle grupper. Blant innvandrere fra Asia, Afrika etc. som har flest i deltid, er det stillingsprosentene på over 40 prosent som er mest utbredt blant de deltidsarbeidende.

Figur 2. Sysselsatte 20-66 år etter stillingsprosent og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2021

Høyest sykefravær blant innvandrere

I 4. kvartal 2021 hadde innvandrere en sykefraværsprosent (legemeldt) på 6,1 mot 5,9 prosent blant lønnstakere i alt (16-69 år). Innvandrere fra Øst-Europa utenom EU hadde det høyeste sykefraværet, på 7,1 prosent, mens de fra Nord-Amerika og Oseania hadde det laveste, på 3,9 prosent.

‒ Årene før pandemien hadde innvandrere og lønnstakere i alt omtrent samme sykefraværsprosent, men i alle kvartaler under pandemien hadde innvandrere høyere legemeldt sykefravær. Noen av forklaringen kan være at innvandrerne er overrepresentert i næringer hvor det er lite muligheter for å jobbe hjemmefra, sier seksjonssjef Tonje Køber

Innvandrerne fra EU-land i Øst-Europa hadde sterkest økning i sykefraværet fra 4. kvartal 2019 til samme kvartal 2021, på 27,5 prosent, mens det var en nedgang på 2,5 prosent blant dem fra Nord-Amerika og Oseania. For alle lønnstakere var det en økning i samme periode på 13,5 prosent.