Sommeren 2022 var det 471 400 unge mellom 15 og 24 år som hadde en Jobber og arbeidsforhold brukes synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen innbefatter både hovedjobber og bijobber. En person kan ha flere jobber i ulike virksomheter. Flere jobber i samme virksomhet for samme person blir lagt sammen til én jobb. i løpet av sommermånedene juni, juli og august. Det tilsvarer 72 prosent av alle i aldersgruppen, og var en oppgang fra 67 prosent sommeren 2021.

– 2022 var et gunstig år for unge å komme seg inn på arbeidsmarkedet, med lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft. Mye tyder på at også 2023 kan bli et godt år for de unge som ønsker å jobbe, sier seksjonssjef Tonje Køber.

Blant annet var det i årets første kvartal over 19 000 ledige stillinger innenfor varehandel, hvor det pleier å være mange sommerjobber. Det er 10 000 flere ledige stillinger i denne næringen enn på samme tid i fjor, ifølge sesongjusterte tall fra SSBs statistikk over ledige stillinger.

– Arbeidsledigheten er noe høyere enn på samme tid i 2022, men historisk sett er den veldig lav. Det er også positivt for sommerjobb-utsiktene, sier Tonje Køber.

Flest sommerjobber i salgsyrker

Varehandel er populært blant unge som jobber om sommeren. I tillegg finner vi mange i overnatting og servering, samt helse- og sosialtjenester.

De vanligste sommerjobb-yrkene er:

  • Salgsyrker, inkludert butikkmedarbeidere og gatekjøkken- og kafémedarbeidere
  • Pleie- og omsorgsarbeidere, inkludert pleiemedarbeidere, helsefagarbeidere og barnehage- og skolefritidsassistenter 
  • Yrker innen personlig tjenesteyting, hovedsakelig servitører

Vi finner over 50 prosent av unge i alderen 15–19 år i ett av disse tre yrkene, hvor salgsyrker er størst med over 30 prosent. De samme tre yrkene er på topp for 20–24-åringer, hvor over 40 prosent har ett av disse tre yrkene.

Gjennomsnittlig timelønn på 149 kroner

I den yngste aldersgruppen, unge mellom 15 og 19 år, var det 187 000 som jobbet en eller flere av sommermånedene i 2022. Det tilsvarer rett under 60 prosent av alle i aldersgruppen.

Den gjennomsnittlige avtalte månedslønnen per heltidsekvivalent for 15–19-åringene var 24 290 kroner i august. Heltidsekvivalent betyr at lønnen er omregnet til hva den ville vært dersom det var en fulltidsjobb.

En normal arbeidsuke i fulltidsstillinger er 37,5 timer, som blir 162,5 timer i en gjennomsnittlig måned. Deler vi månedslønnen på 162,5, får vi en gjennomsnittlig timelønn på 149 kroner.

Hvis vi kun ser på de med fast jobb var gjennomsnittslønnen 24 050 kroner, mens den for de med midlertidig jobb var 24 400 kroner. At lønnen er høyere for de med midlertidig jobb er et mønster vi sjelden finner igjen i noen andre aldersgrupper.

– At midlertidige jobber blant unge gir en høyere lønn enn de faste jobbene kan tyde på at etterspørselen etter unge i feriemånedene er større enn etterspørselen etter denne gruppen resten av året, sier Tonje Køber,

– Det er for eksempel fortsatt behov for pleiemedarbeidere i sommermånedene når mange med fast jobb er på ferie, og noen yrker er også mer sesongavhengige, som servitører, legger hun til. 

I aldersgruppen 20–24 år var gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent 33 650 kroner i august, altså betydelig høyere enn for de yngste. Med samme regnestykke tilsvarer det en timelønn på 207 kroner i gjennomsnitt.

Å ha sommerjobb som ung kan lønne seg senere i livet. En nylig publisert artikkel fra SSB viser at 17-åringer med sommerjobb fikk betydelig høyere inntekt som voksne

Figur 1. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn per heltidsekvivalent fordelt på aldersgruppe og ansettelsesform. August 2022. Kroner

Slik kan vi finne sommerjobbene i statistikken 

Selv om SSB ikke har konkret informasjon om hvilke jobber som er sommerjobber og ikke, er et typisk trekk ved sommerjobber at de er midlertidige. Vi ser et tydelig mønster hvor det blant unge, spesielt i aldersgruppen 15–19 år, er en kraftig økning i antall midlertidige jobber i sommermånedene. 

Midt på sommeren, i juli og august, er antallet midlertidige jobber høyere enn antall faste jobber for aldersgruppen 15–19 år. Selv om antallet midlertidige jobber øker om sommeren for 20–24-åringene, er det kun den aller yngste aldersgruppen som opplever et høyere antall midlertidige enn faste jobber. 

Antallet midlertidig jobber øker også kraftig for de over 25 år i sommermånedene, men de utgjør en liten andel av jobbene totalt. 

I næringene hvor mange unge jobber om sommeren, som overnatting- og serveringsvirksomhet, varehandel og helse- og sosialtjenester, er andelen midlertidige stillinger høyere i sommermånedene enn ellers i året. 

Figur 2. Antall jobber for unge i alderen 15-19 år fordelt etter ansettelsesform. Januar - desember 2022. Antall

SSB har ikke informasjon om hvilke jobber som kun er sommerjobber, så i artikkelen ser vi på alle i aldersgruppen 15-24 år som har en jobb i «sommermånedene» juni til august. Dette er også grunnen til at vi deler opp i fast og midlertidig jobb, da et typisk kjennetegn ved sommerjobber er at de er midlertidige. 15-19-åringene har et annet mønster enn 20-24-åringene åringene, der flere i den eldre aldersgruppen er i fast jobb og ikke har den typiske «sommerjobben», men vi klarer ikke på en enkel måte å skille ut disse i datasettet vårt.