I 2023 har lønnsgapet mellom menn og kvinner blitt mindre, og kvinners gjennomsnittlige Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønnen. utgjør nå 88,3 prosent av menns månedslønn. Likevel er det betydelige forskjeller i lønnsgapet mellom kommuner når man ser på arbeidsstedskommune.

– Forskjeller i lønnsgapet mellom kvinner og menn i de ulike kommunene har sammenheng med forskjeller i det lokale arbeidsmarkedet. Det vil si hvilke sektorer og næringer som dominerer i en kommune, i tillegg til hvilke yrker som er vanligst i kommunen, sier Håkon Grini, spesialrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Lønnsgapet mellom menn og kvinner er størst i Fedje i 2023. Kvinners månedslønn utgjør i denne kommunen 78 prosent av menns månedslønn. På andre siden av skalaen finner man Karasjok, hvor kvinner har høyere lønn enn menn.

– Fedje og Karasjok er små kommuner med få arbeidsforhold. Små forskjeller i hvordan menn og kvinner deltar i arbeidsmarkedet påvirker derfor lønnsgapet mye, sier Grini.

Betydelige lønnsforskjeller i enkelte kommuner

Lønnsgapet mellom menn og kvinner er størst i Fedje i 2023. Kvinners månedslønn utgjør i denne kommunen 78 prosent av menns månedslønn. Blant kommunene med størst lønnsgap finner man også Bærum, hvor kvinners månedslønn utgjør 81,6 prosent av menns månedslønn i 2023. I Bærum jobber 76,6 prosent i privat Sektor baserer seg på institusjonell sektorgruppering og hentes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Sektor er kodet etter Standard for institusjonell sektorgruppering. og offentlig eide foretak, hvorav menn utgjør 61,5 prosent av sektoren. Stavanger, Sola og Sandnes ligger også høyt på listen over kommuner med størst lønnsgap.

– Et fellestrekk for flere av kommunene hvor menn har betydelig høyere månedslønn enn kvinner, er at det lokale arbeidsmarkedet har et flertall av jobber i privat sektor, sier Grini.

I 2023 var lønnsveksten til kvinner ett prosentpoeng høyere enn menns i privat sektor samlet sett. Kvinners månedslønn utgjør nå 88 prosent av menns månedslønn i sektoren. Dette tilsvarer en reduksjon i lønnsforskjellen mellom menn og kvinner på 0,8 prosentpoeng fra 2022. Dette er en betydelig reduksjon, men privat sektor er også sektoren hvor lønnsforskjellen er størst.

Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner i kommunene med størst lønnsgap, kan også forklares av at det er i de mest sentraliserte kommunene en finner de høyeste lønningene, som oftest tilhører menn. Menn er overrepresentert blant lønnstakerne med de høyeste lønningene, noe som er en viktig årsak til at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn.

Blant topp 30 vanligste yrker i Bærum, Sola og Stavanger finner man eksempelvis de høytlønte yrkene administrerende direktører, sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallutgi mv.), ingeniører innen petroleum, bergverksdrift og metallurgi samt ledere av olje- og gassutvinning.

Gjennomsnittlig månedslønn er ujevnt fordelt blant både kvinner og menn. Dette skyldes noen svært høye lønninger, som trekker opp gjennomsnittet. Ettersom det er et flertall av menn i høytlønte yrker, drar dette også opp den gjennomsnittlige månedslønnen til menn. Dette kan med andre ord forklare deler av lønnsgapet mellom menn og kvinner. Det kan derfor være nyttig å også sammenligne median månedslønn blant menn og kvinner når man omtaler lønn. Dette forklares nærmere i artikkelen Slik kan lønnsforskjellen mellom kvinner og menn forklares.

 

Dette kartet viser gjennomsnittlig månedslønn for kommuner og fylker i fastlands-Norge.

Kartet vises som en fargeskala fra blå fargenyanser for hvor menn i gjennomsnitt har høyere månedslønn enn kvinner, til røde fargenyanser hvor kvinner i gjennomsnitt har høyere månedslønn enn menn.

Merk at inndelingen vil endres etter om man velger gjennomsnitt eller median månedslønn, heltids- eller deltidsansatte, arbeidssted eller bosted samt hvilken aldergruppe en velger å se på.

 

Bruksanvisning:

Bruk filteret «Arbeidssted/bosted» for å velge om du ønsker å se på kommuner etter hvem som arbeider i regionen eller hvem som bor i regionen. Artikkelen tar utgangspunkt i arbeidsstedskommune.

Bruk filteret «Statistikkmål» for å velge det statistikkmålet du ønsker å se på. Ønsker du å begrense visning til kommunene innen et fylke, velger du det aktuelle fylket fra valgboksen til høyre for kartet. I vinduet «Rangering» sorteres kommunene etter hvor lønnsgapet er størst mellom menn og kvinner, til kommuner der kvinner tjener mer enn menn i gjennomsnitt. 

For å endre til andre årganger bruker du filteret «År».

I filteret «Arbeidstid per uke» kan visningen justeres til å se på heltidsansatte, deltidsansatte eller begge, mens filteret «Aldersgruppe» gir muligheter for å endre visualiseringen til å gjelde for ulike aldersgrupper.

Du kan lese av verdier ved å bevege markøren over kommunene på Norgeskartet. Ved å holde markøren over en kommune vil man også kunne se utviklingen i lønnsgapet for kommunen over de siste tre årene.

Bruk ikonene øverst til venstre i kartet for å zoome i kartet, endre navigeringsikon eller nullstille kartets utstrekning.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

 

Metainformasjon:
All informasjon om tallene finnes i statistikken Lønn

 

Tallgrunnlag:
Alle tallene til denne visualiseringen finnes i Statistikkbank-tabellen:

12852: Kommunefordelt månedslønn, etter bosted, arbeidssted, alder og kjønn (K) 2015 – 2023

 

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv mest nyttig for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.


 

Kvinner har høyest lønn i Karasjok

Det er også en liten andel kommuner i Norge hvor kvinner i gjennomsnitt har høyere månedslønn enn menn. På toppen ligger Karasjok hvor kvinners månedslønn utgjør 108,2 prosent av menns månedslønn. I 2023 var kvinners månedslønn i gjennomsnitt 54 880 kroner i kommunen. Til sammenligning hadde menn en månedslønn på 50 730 kroner. 

Moskenes og Loppa ligger på andre- og tredjeplass. I kommunene utgjorde kvinners månedslønn henholdsvis 106,5 og 105,5 prosent av menns månedslønn i 2023.

Fellestrekk for kommunene hvor kvinner har høyere månedslønn enn menn, er at det er få arbeidsforhold totalt i kommunene og flere kvinner jobber i høyere lønte yrker sammenlignet med menn.

Store lønnsforskjeller i de vanligste yrkene

Hvilke yrker menn og kvinner jobber i vil også påvirke lønnsgapet i en kommune, ettersom lønnsforskjellene mellom menn og kvinner varierer mye innen de vanligste yrkene. I 2023 var butikkmedarbeidere det vanligste yrket både for menn og kvinner. Kvinner utgjør omtrent 63 prosent av alle arbeidsforhold i dette yrket, men fikk i gjennomsnitt omtrent 3200 kroner mindre i månedslønn enn menn i 2023.

Blant de 100 vanligste yrkene for menn er det finans- og økonomisjefer som har størst lønnsgap. Mannlige finans- og økonomisjefer hadde i 2023 en gjennomsnittlig månedslønn på 117 180 kroner. Den gjennomsnittlige månedslønnen til kvinnelige finans- og økonomisjefer var til sammenligning 90 590 kroner. Finans- og økonomisjefer inngår i yrkesgruppen Yrkesgruppen ledere inkluderer politikere og toppledere, administrative og merkantile ledere, ledere av enheter for vareproduksjon og tjenesteyting samt ledere i hotell, restaurant, varehandel mv., og det er i denne yrkesgruppen man finner høytlønte yrker som har mye å si for lønnsgapet til en del kommuner.

Denne visualiseringen viser lønnsforskjeller mellom kvinner og menn blant de 100 vanligste yrkene for kvinner og de 100 vanligste yrkene for menn, til sammen 142 yrker.

 

Bruksanvisning:

Bruk filteret «Velg statistikkmål» for å velge det statistikkmålet du ønsker å se på. Her kan du velge å se på gjennomsnittlig månedslønn eller median månedslønn.

I filteret «Velg yrkesgruppe (1-siffret)» kan visningen justeres til å se på yrker som inngår i en spesifikk yrkesgruppe eller å se på alle yrkene.

For å endre til andre årganger bruker du filteret «Velg år». Huker du av for «Show history» vil du også se endringen i månedslønnen til menn og kvinner fra 2022 til 2023. 

Du kan lese av verdier ved å bevege markøren over figuren. Ved å holde markøren over et punkt i det venstre vinduet vil du se gjennomsnittlig månedslønn for kvinner eller menn i et gitt yrke. Holder man markøren over en stolpe i det høyre vinduet ser man den prosentvise forskjellen mellom den gjennomsnittlige månedslønnen til kvinner og den gjennomsnittlige månedslønnen til menn i ett gitt yrke. Negative prosenter betyr at menn tjener mest i det gitte yrket, mens positive prosenter betyr at kvinner tjener mest i det gitte yrket.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

 

Metainformasjon:
All informasjon om tallene finnes i statistikken Lønn

 

Tallgrunnlag:
Alle tallene til denne visualiseringen finnes i Statistikkbank-tabellen:

11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid 2015 – 2023

 

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv mest nyttig for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.

Størst lønnsgap blant ledere

Andelen kvinnelige ledere har økt, og kvinner utgjorde i 2023 37,5 prosent av alle ledere. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner, målt i kroner, er likevel størst i yrkesgruppen ledere i 2023. Kvinners månedslønn utgjør i gjennomsnitt 83,1 prosent av menns månedslønn i yrkesgruppen.

Det er tre lederyrker som skiller seg ut, deriblant ledere av bygge- og anleggsvirksomhet samt ledere av olje- og gassutvinning mv., hvor kvinner i gjennomsnitt har høyere månedslønn enn menn. For enkeltyrket ledere av bygge- og anleggsvirksomhet var kvinners gjennomsnittlige månedslønn på 76 350 kroner i 2023. Dette er 2500 kroner mer enn gjennomsnittlig månedslønn for menn på 73 850 kroner i samme yrke. Bergverksdrift og utvinning samt bygge- og anleggsvirksomhet utgjør to av bare tre næringer hvor kvinner i gjennomsnitt har høyere månedslønn enn menn.

Blant yrkesgruppen administrerende direktører var kvinners gjennomsnittlige månedslønn 14 650 kroner lavere enn menns i 2023. Menn er oftere i yrker med Bonus omfatter kontante ytelser som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver hvor utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer mv. Bonuser er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet. enn kvinner, noe som kan bidra til en større forskjell i gjennomsnittlig månedslønn.

Gjennomsnittlig månedslønn består av utbetalt avtalt månedslønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Ser man på avtalt månedslønn isolert, er forskjellene mellom kvinner og menn mindre.

Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen (omregnet til månedslønn) som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er lønnen ved tellingstidspunktet, og den blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn.

I 2023 utgjorde kvinners avtalte månedslønn i gjennomsnitt 90,3 prosent av menns avtalte månedslønn. Årsaken til forskjellen i gjennomsnittlig månedslønn og avtalt månedslønn, mellom menn og kvinner, kan forklares av at menn i gjennomsnitt får utbetalt mer i bonus enn kvinner. I tillegg får menn utbetalt mer i uregelmessige tillegg per måned sammenlignet med kvinner. Dette bidrar til større forskjeller blant menn og kvinner i gjennomsnittlig månedslønn.

Eksempelvis er det vanlig med høye bonuser i finansnæringen og dette vil derfor kunne påvirke lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i næringen og yrkene som inngår i næringen mye.