I lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå får du en oversikt over lønnsnivået etter hvilken sektor du jobber i: Privat eller offentlig. Eller hva du jobber som. Du kan også finne forskjellen mellom kvinner og menns lønn, eller hva som vanlig å tjene i kommunen du bor.

Finn gjennomsnitts- og medianlønnen i nærmere 400 utvalgte yrker her

Månedslønnen vi bruker for å sammenligne ulike yrker, omfatter den avtalte lønnen i tillegg til uregelmessige tillegg og bonus. Alt av overtidstillegg er ikke inkludert.

Gjennomsnittlig lønn er den vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike yrker, bosted, sektorer eller kjønn. Den lønnen du finner i tabellen har vi beregnet ved å summere alle lønnsbeløp og dele på antall personer i gruppa.

Medianlønn er også et godt mål på hva som er vanlig å tjene i et gitt yrke, som du finner i tabellen. Når vi sorterer alle lønningene fra lavest til høyest, er medianlønnen den lønnen som er akkurat på midten. Det vil si at halvparten av lønnstakerne i yrket har lavere lønn enn medianen, og halvparten har høyere.

Medianlønnen gir ofte et noe riktigere bilde av hva som er vanlig å tjene i et yrke. Det er fordi gjennomsnittet kan dras veldig opp av at noen få personer i yrket har svært høy lønn. Medianlønnen påvirkes derimot ikke av dette. Medianlønnen er som regel derfor lavere enn gjennomsnittslønnen.

I tillegg kan det være nyttig å supplere med øvre- og nedre kvartilsverdier. I artikkelen «Gjennomsnitt, median eller kvartiler?» kan du lese mer om ulike måter å sammenligne lønn på.

 

Et gjennomsnitt finner du ved å legge sammen alle verdier og dele på antallet. En virksomhet har 10 ansatte med følgende månedslønn: Tall i 1 000 kroner 35 52 31 40 32 81 37 48 38 44 Gjennomsnittet blir da: 35+52+31+40+32+81+37+48+38+44 = 438 / 10 = 43,8

 

Flere tall i Statistikkbanken

I Statistikkbanken finner du også tall for gjennomsnittslønn på fylkesnivå, og etter sektor, næring, arbeidstid, utdanning og alder m.m.

Lurer du på hvilken yrkeskategori du tilhører? Her har du en oversikt over yrkeskodeklassifikasjonen vår (pdf).