395700
/befolkning/statistikker/adopsjon/aar
395700
statistikk
2020-06-09T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
adopsjon, Adopsjoner, utenlandsadopsjoner, stebarn, fosterbarn, landbakgrunn, adoptivforeldreBefolkning, Fødte og døde, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Adopsjoner

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

332

adopsjoner

Adopsjoner
20192018 - 20192009 - 2019
 Totalt
Adopsjoner i alt332-33-259
Utenlandsadopsjoner947-252
Stebarn181-25-24
Fosterbarn45-2015
Andre adopsjoner1252
 
Kina00-106
Colombia20-2-22
Sør-Korea12-5-37

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Adopsjoner etter tid og adopsjonstype

Adopsjoner etter tid og adopsjonstype
UtenlandsadopsjonerStebarnAndre adopsjonerFosterbarn
1994545162810
19956051921010
1996523220790
1997534213670
1998795210890
1999527207680
2000657105300
2001711162350
2002785157470
2003656158560
2004652101380
2005704138480
20064381741035
2007417236743
2008298223923
20093462051030
2010343153329
2011297148640
2012231180640
2013154165657
2014142158662
2015132160854
20161261501261
20171271811060
201887206765
2019941811245

Om statistikken

Adopsjonsstatistikken viser antallet adopterte barn i løpet av et år. Den omfatter både barn adoptert fra utlandet og  barn som er adoptert innenlands i Norge.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Adopsjon: Begrepet kommer av det latinske ordet adoptare, å anta som sitt eget. Adoptanten får i henhold til norsk lov foreldremyndighet over barnet, blir dets verge og har forsørgerplikt. Adoptivbarnet får samme rettsstilling som adoptivforeldrenes biologiske barn. Adopsjonstype: Det skilles mellom stebarnsadopsjoner, utenlandsadopsjoner, fosterbarnsadopsjoner og anonyme adopsjoner.

Ved stebarnsadopsjoner er den som adopterer barnet ektefelle eller registrert partner til barnets biologisk far eller mor.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene Alder: Er barnets alder da adopsjonen ble innvilget.

Standard klassifikasjoner

Statsborgerskap

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Hele landet og fylker

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer på individnivå med data som blir bearbeidet og langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal, blant andre emner, være med på å vise endringer som finner sted og som dermed påvirker befolkningens sammensetning.

Den første adopsjonsstatistikken som ble laget i Statistisk sentralbyrå gjaldt 1963, men hadde med tallet på adopsjoner totalt tilbake til 1960. Siden den gang er det laget årlig statistikk over adopsjoner. Grunnlaget for statistikken fra 1963 til og med 1965 var meldinger om adopsjonsbevillinger som fylkesmennene var pålagt å sende Justisdepartementet. Fra og med 1966 bygger statistikken på meldinger til folkeregisteret. Ansvarlig for å sende disse meldingene var først fylkesmennene, fra og med 1987 Statens adopsjonskontor, fra og med 1998 Statens ungdoms- og adopsjonskontor og fra og med 2004 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Adopsjonene blir ikke tatt vare på som meldinger i Folkeregisteret, og SSB har dermed ikke hatt mulighet til å bruke Det sentrale folkeregister (DSF) som kilde for adopsjonsstatistikken. Derfor har adopsjonsmeldingene før 2006 blitt utlånt fra Folkeregisteret til SSB for registrering til statistikkformål. Fra og med 2006 får SSB fullstendig kopi av det sentrale adopsjonsregisteret en gang i året for å lage årlig adopsjonsstatistikk. Registeret inneholder data tilbake til 1917.

Adopsjonsstatistikken produseres fra og med 1997-årgangen ved Seksjon for befolknings- og utdanningsstatistikk. Før 1997 var det Seksjon for helsestatistikk som hadde ansvaret for produksjon og publisering.

Brukere og bruksområder

Statistikken har et vidt spekter av brukere og bruksområder, som forskningsmiljøer innen demografi og levekår, offentlig forvalting, massemedia og privatpersoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Adopsjonsstatistikken for et år (år n) omfatter alle innenlandske adopsjoner og utenlandsadopsjoner fra Thailand, Filippinene, India og Korea der bevillingen er gitt i år n.

I tillegg omfatter statistikken utenlandsadopsjoner som er gjennomført i utlandet for år n.

For utenlandsadopterte generelt: I de tilfellene bevillingsdato er seinere enn dato for adopsjon gjennomført i utlandet er det bevillingsdato som skal gjelde i statistikken, og ikke dato som adopsjonen er gjennomført i utlandet

Datakilder og utvalg

Det sentrale adopsjonsregisteret i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Datainnsamling, editering og beregninger

I tillegg til de kontrollene som blir gjort i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, utfører SSB kontroller for statistiske formål.

Adopsjoner blir summert opp til fylkesnivå

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre enn tre personer ligger til grunn for tall i en celle, og dette kan føre til risiko for at en adoptert person blir identifisert i det publiserte materialet, blir cellene prikket.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sammenlignbarheten er generelt god. Se også punkt 3.1. om omfanget av statistikken.

Tabell 1 er noe omarbeidet fra 2006 for å oppnå sammenlignbarhet over tid.

Ved sammenligning på regionalt nivå over tid må en være oppmerksom på at det har vært sammenslåinger, og grensereguleringer i dette tidsrommet.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, etc. Det er utført grundig arbeid for å minimalisere slike feil, og SSB anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB