I toppåret 1998 ble det gjennomført 795 utenlandsadopsjoner, men i årene etter har det vært en utvikling med stadig færre slike adopsjoner. Årsakene er blant annet at land som tidligere har frigitt barn til internasjonal adopsjon nå kan ta hånd om disse barnene selv. For 2020 kan også innreiserestriksjoner i forbindelse med den pågående korona-epidemien ha spilt en rolle for antallet utenlandsadopsjoner.

Ingen adopsjoner fra Kina

Det var flest barn som ble adoptert fra Colombia med 13 adopsjoner i fjor. Filippinene var land nummer to med 6 adopsjoner. Tidligere var Kina ett av landene hvor flest barn ble adoptert til Norge fra. I løpet av de siste tre årene har det imidlertid ikke vært adopsjoner fra Kina. Nedgangen av adopsjoner fra Kina og andre land som det tradisjonelt har vært mange adopsjoner fra, er en del av en global trend og har sammensatte årsaker. Blant annet gjør økt levestandard og lavere dødelighet at det blir færre barn tilgjengelig for adopsjon. I tillegg er det politiske og juridiske avgjørelser i flere land som har medført restriksjoner for internasjonal adopsjon.

21 av de 46 utenlandsadopterte var under 3 år. Resten var mellom 3 og 11 år. Det var flest gutter blant de utenlandsadopterte. Andelen gutter var 57 prosent mot 43 prosent jenter.

Flest stefarsadopsjoner

Antallet foster- og stebarnsadopsjoner har, tross visse årlige variasjoner, holdt seg relativt stabilt gjennom årene. I 2020 ble 152 personer adoptert av steforeldre, mens 36 ble adoptert av fosterforeldre. I likhet med foregående år var flertallet av de som ble stebarnsadoptert adoptert av en tidligere stefar. 82 prosent av stebarnsadopsjonene var stefarsadopsjoner.

Mange av de som ble adopterte av steforeldre var allerede voksne da de ble adoptert. Halvparten av de stebarnsadopterte var 18 år eller eldre. Under en tredjedel (30 prosent) var under 3 år gamle.

Figur 1. Antall adopsjoner etter adopsjonstype, 2006-2020