3595_0529
3595_0529
kommunefakta
2018-02-20T00:27:00.000Z
no
Vestre Toten kommune

Kommunefakta

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 274 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 319 309
5-9 år 347 350
10-14 år 372 386
15-19 år 448 396
20-24 år 437 359
25-29 år 397 346
30-34 år 351 294
35-39 år 358 357
40-44 år 483 492
45-49 år 557 511
50-54 år 501 434
55-59 år 409 395
60-64 år 439 437
65-69 år 398 438
70-74 år 357 377
75-79 år 209 251
80-84 år 146 182
85-89 år 88 142
90-94 år 25 61
95-99 år 8 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 108 125 33 54 41 37 61 9 3
2017 35 104 139 33 52 37 44 67 10 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 4.3
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Jordbruk, skogbruk og fiske 186
Sekundærnæringer 2067
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1677
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 245
Undervisning 459
Helse- og sosialtjenester 1523
Personlig tjenesteyting 164

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 377000 481000 269000
2006 187000 397000 503000 274000
2007 198000 424000 545000 299000
2008 214000 452000 590000 326000
2009 217000 450000 593000 323000
2010 223000 462000 615000 327000
2011 236000 490000 637000 346000
2012 243000 508000 656000 360000
2013 251000 532000 673000 367000
2014 259000 554000 703000 372000
2015 267000 567000 717000 380000
2016 274000 577000 725000 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Grunnskolenivå 3695
Videregående skole-nivå 4539
Universitets- og høgskolenivå kort 1933
Universitets- og høgskolenivå lang 367
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.6 5.5 8
2010K3 7.2 6.1 8.7
2010K4 6.8 5.6 8.4
2011K1 7 5.3 9.1
2011K2 7.1 5.1 9.6
2011K3 7.4 5.4 9.9
2011K4 6.4 4.7 8.7
2012K1 6.9 5.2 8.9
2012K2 6.1 4.4 8.4
2012K3 6.1 4.6 8.1
2012K4 6.6 4.9 8.8
2013K1 7 5 9.7
2013K2 6.1 4.3 8.3
2013K3 6.6 5.3 8.2
2013K4 6.4 4.9 8.3
2014K1 6.3 4.7 8.4
2014K2 5.9 4.6 7.6
2014K3 5.8 4.8 7.2
2014K4 5.9 4.7 7.5
2015K1 6.4 5.1 7.9
2015K2 5.5 4.3 7
2015K3 5.7 4.6 7.2
2015K4 6.3 4.7 8.2
2016K1 5.6 4.1 7.5
2016K2 5.5 4.1 7.2
2016K3 6 4.4 8
2016K4 6.1 4.4 8.3
2017K1 6.7 5 8.9
2017K2 6.2 4.8 8
2017K3 6.9 5.2 9.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 9.1 23.7 32 4.6 1.7 5.4 3.1
2008 7.3 9.2 23.2 31.6 4.3 2 5.4 3.8
2009 7.4 9.8 23 31.3 4.7 2 5.3 3.1
2010 7.9 10 23.1 32.3 4.3 2.3 5.5 3
2011 7.9 10 22.5 32 4.1 2.6 5.9 3
2012 7.8 9.9 22.1 35 3.5 2.7 5.2 3
2013 7.8 9.8 21.5 34 3.5 3.2 5 2.8
2014 8 10 21.2 35.2 3.4 4.3 4.9 2.9
2015 7.4 9.9 21.7 32.5 3.6 4.8 4.8 2.8
2016 7.5 9.9 21.8 32.4 3.9 4.5 5.5 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.