3595_1439
3595_1439
kommunefakta
2017-11-22T04:57:00.000Z
no
Vågsøy kommune

Kommunefakta

Vågsøy - 1439 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

6 007 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 189 137
5-9 år 200 210
10-14 år 200 177
15-19 år 195 192
20-24 år 211 158
25-29 år 167 152
30-34 år 162 161
35-39 år 160 132
40-44 år 181 160
45-49 år 213 200
50-54 år 202 193
55-59 år 241 210
60-64 år 233 188
65-69 år 172 179
70-74 år 150 136
75-79 år 82 109
80-84 år 71 110
85-89 år 43 83
90-94 år 16 39
95-99 år 3 13
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 26 53 157 28 7 13 26 13 0 0
2017 22 55 159 26 12 14 26 10 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  59 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  58 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -16 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -22 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vågsøy
Selveier 84.8
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vågsøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 143
Sekundærnæringer 763
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1041
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 245
Helse- og sosialtjenester 561
Personlig tjenesteyting 86

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 357000 507000 310000
2006 168000 373000 532000 288000
2007 182000 417000 578000 329000
2008 198000 443000 628000 344000
2009 202000 455000 631000 349000
2010 211000 480000 656000 366000
2011 220000 505000 671000 369000
2012 231000 540000 702000 377000
2013 239000 548000 729000 380000
2014 249000 566000 757000 367000
2015 255000 588000 777000 399000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vågsøy
Grunnskolenivå 1383
Videregående skole-nivå 2182
Universitets- og høgskolenivå kort 905
Universitets- og høgskolenivå lang 168
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 684 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vågsøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.2 3.7 7.1
2010K2 4.6 3.7 5.9
2010K3 5.4 4.4 6.9
2010K4 5.3 4.1 6.8
2011K1 6.5 4.5 9.2
2011K2 6 4.2 8.5
2011K3 5.4 3.9 7.5
2011K4 5.6 4.2 7.5
2012K1 5.6 4.4 7.3
2012K2 5.2 4.2 6.7
2012K3 5.7 4.8 7
2012K4 5.5 4.7 6.7
2013K1 6 5 7.4
2013K2 5.1 4.7 5.6
2013K3 5.5 4.7 6.6
2013K4 5.3 4.5 6.5
2014K1 5.7 4.3 7.7
2014K2 6 4.6 8
2014K3 5.5 4.1 7.5
2014K4 5.3 3.9 7.2
2015K1 5.5 4 7.5
2015K2 6 4.7 7.7
2015K3 5.9 5.1 7
2015K4 6.1 5.1 7.5
2016K1 6.5 5 8.6
2016K2 5.9 4.7 7.4
2016K3 6.3 5.1 7.9
2016K4 5.9 4.7 7.5
2017K1 6.1 4.4 8.4
2017K2 5.4 4.3 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.1 8.5 23.9 34.5 1.8 2.5 5.9 2.4
2008 6.2 9.3 20.9 32 1.5 2.4 4.7 2.8
2009 9.1 9.3 21 33.1 1.9 3.6 4.9 1.8
2010 8.3 9.7 21.1 32.8 1.9 4.5 4.7 1.8
2011 8 9.6 20.9 33.1 1.5 4.3 5.1 1.8
2012 7 10.6 21.5 35.6 1.8 3.9 2.6 1.9
2013 6.4 10.4 21.1 35 1.7 3.8 3.4 1.9
2014 6.3 11.1 21.3 35.7 1.8 4 3.5 2
2015 6.4 9.5 20.9 33.9 2.3 3.8 3.6 2
2016 7.3 9.6 21.1 34.6 2.6 3.7 3.1 2.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  92 191 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.