3595_1151
3595_1151
kommunefakta
2018-02-20T00:43:00.000Z
no
Utsira kommune

Kommunefakta

Utsira - 1151 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 206 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 8 7
5-9 år 8 2
10-14 år 9 5
15-19 år 8 5
20-24 år 5 4
25-29 år 3 6
30-34 år 3 9
35-39 år 10 8
40-44 år 7 3
45-49 år 4 7
50-54 år 9 5
55-59 år 11 6
60-64 år 6 7
65-69 år 5 4
70-74 år 6 7
75-79 år 3 4
80-84 år 2 2
85-89 år 1 0
90-94 år 1 1
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 0 3 0 0 3 6 0 0 4
2017 0 0 0 0 0 3 6 0 0 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Utsira
Selveier 87.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Utsira
Jordbruk, skogbruk og fiske 9
Sekundærnæringer 12
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 31
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 6
Undervisning 14
Helse- og sosialtjenester 27
Personlig tjenesteyting 3

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 151000 427000 533000
2006 220000 504000 616000
2007 211000 477000 611000
2008 215000 522000 672000
2009 215000 505000 694000
2010 225000 537000 713000
2011 235000 592000 754000
2012 259000 580000 735000
2013 268000 636000 811000
2014 312000 641000 793000
2015 333000 606000 848000
2016 290000 601000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Utsira
Grunnskolenivå 46
Videregående skole-nivå 64
Universitets- og høgskolenivå kort 41
Universitets- og høgskolenivå lang 6
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Utsira
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 30.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 0.9 0.9 0.9
2010K3 1.5 0.5 3.7
2010K4 3.3 2.1 5.3
2011K1 3.8 2.8 5.6
2011K2 4.8 4.3 5.7
2011K3 3.5 4.1 2.5
2011K4 3.5 3 4.4
2012K1 3.8 3 5.2
2012K2 8.7 9.3 7.7
2012K3 10.3 7.5 15
2012K4 8.9 7.8 10.9
2013K1 6.6 5.9 7.8
2013K2 2.6 2.9 2.1
2013K3 5.5 4.3 7.4
2013K4 4.1 2.9 5.8
2014K1 4.5 4.1 5
2014K2 5.8 5 7.1
2014K3 7.3 7.5 7
2014K4 5 5 5
2015K1 6.7 6.7 6.6
2015K2 5.1 5.5 4.5
2015K3 3.9 3.1 4.9
2015K4 2.5 2.2 2.8
2016K1 3.7 1.9 5.7
2016K2 4.3 3.5 5.2
2016K3 7.3 4.6 10.5
2016K4 5.3 5.4 5.1
2017K1 5.2 6.3 3.8
2017K2 2.9 4.3 1.2
2017K3 5.3 6.2 4.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon, Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 23.3 6.3 21.6 25.8 0.1 0.4 3.2 6.5
2008 23.9 5.6 18.8 26.6 0 0.2 4.8 7.3
2009 21 6.2 15.5 25.8 0 0.1 3.7 7.2
2010 20.3 6.2 17 24.6 0 0.1 3 8.2
2011 22.1 4.8 18.4 25 0 0.3 3.8 8.1
2012 19.2 4.4 18.2 28.3 0.1 0.3 3.7 7.2
2013 23.7 4.9 17.1 28.2 0 0.2 4.3 7.5
2014 17.9 5.2 15.3 33 0 3.9 4 6.4
2015 18.8 5.8 16.8 37.5 0.6 0 4.1 5.6
2016 18 6.1 16 25.4 1.7 11 4 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.