3595_1146
3595_1146
kommunefakta
2018-02-19T19:17:00.000Z
no
Tysvær kommune

Kommunefakta

Tysvær - 1146 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 046 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 383 399
5-9 år 430 404
10-14 år 418 430
15-19 år 446 364
20-24 år 329 346
25-29 år 320 322
30-34 år 379 362
35-39 år 374 350
40-44 år 405 354
45-49 år 393 355
50-54 år 349 305
55-59 år 326 281
60-64 år 278 276
65-69 år 263 280
70-74 år 246 239
75-79 år 143 116
80-84 år 107 103
85-89 år 35 62
90-94 år 23 30
95-99 år 1 13
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 155 174 57 20 15 34 62 0 0
2017 13 157 183 61 20 16 33 60 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tysvær
Selveier 88.9
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 10.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tysvær
Jordbruk, skogbruk og fiske 255
Sekundærnæringer 1616
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1671
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 195
Undervisning 416
Helse- og sosialtjenester 1063
Personlig tjenesteyting 121

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 382000 518000 292000
2006 182000 395000 549000 300000
2007 199000 440000 599000 323000
2008 214000 467000 650000 350000
2009 230000 462000 660000 361000
2010 229000 484000 683000 365000
2011 246000 514000 708000 373000
2012 254000 543000 748000 362000
2013 261000 571000 774000 375000
2014 277000 595000 800000 396000
2015 283000 598000 807000 397000
2016 281000 598000 811000 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tysvær
Grunnskolenivå 2208
Videregående skole-nivå 3872
Universitets- og høgskolenivå kort 1646
Universitets- og høgskolenivå lang 363
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tysvær
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 18.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.9 3.4 7
2010K3 5.2 4.1 6.8
2010K4 5.5 4.4 7.2
2011K1 5.6 4.3 7.4
2011K2 5 3.6 7.1
2011K3 5.4 3.9 7.7
2011K4 5.3 3.9 7.5
2012K1 5.6 4.1 7.8
2012K2 4.7 3.6 6.1
2012K3 4.8 3.1 7.3
2012K4 5.2 3.4 7.6
2013K1 5.5 3.8 8
2013K2 4.6 3.5 6.1
2013K3 4.7 3.5 6.4
2013K4 5 3.6 7.1
2014K1 5.1 3.6 7.2
2014K2 4.8 3.4 6.8
2014K3 4.8 3.8 6.2
2014K4 4.6 3.4 6.4
2015K1 4.8 3.4 6.7
2015K2 4.7 3.1 6.8
2015K3 4.5 3 6.6
2015K4 4.7 3 7
2016K1 4.7 3 6.9
2016K2 4.2 2.8 6.1
2016K3 4.7 3.6 6.3
2016K4 4.8 3.5 6.5
2017K1 5.3 3.3 7.8
2017K2 4.9 3 7.4
2017K3 5.1 3.5 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 11.2 27.1 27.8 3.2 1.4 3.4 4.7
2008 5.7 12.8 26.3 28.3 3.6 1.3 3.7 4.3
2009 5.7 12.6 25.6 27 3.9 1.5 4.1 4.5
2010 5.9 12.2 25.6 27.2 4.2 2.2 4 4.6
2011 5.9 13 24.4 27.4 4 2.6 4.1 4.4
2012 5.9 12.8 23.7 30 3.9 2.5 4 4.4
2013 5.7 13.2 23.7 29.3 3.7 2.6 4.1 4.2
2014 6.3 13.7 23.7 30.9 4 2.8 2.9 4.5
2015 6.3 13.9 23.2 29.2 3.9 2.9 2.7 4.3
2016 5.2 13.5 22.9 28.8 3.8 3 3.3 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.