3595_1601
3595_1601
kommunefakta
2017-04-27T03:18:00.000Z
no
Trondheim kommune

Kommunefakta

Trondheim - 1601 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

190 464 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 5753 5534
5-9 år 5757 5396
10-14 år 5206 4973
15-19 år 5532 5211
20-24 år 8801 8123
25-29 år 9632 8350
30-34 år 7886 6975
35-39 år 6927 6178
40-44 år 6699 6090
45-49 år 6492 6277
50-54 år 5951 5852
55-59 år 5210 5161
60-64 år 4686 4996
65-69 år 4230 4403
70-74 år 3435 3765
75-79 år 2019 2420
80-84 år 1217 1838
85-89 år 798 1358
90-94 år 302 778
95-99 år 41 186
100 år eller eldre 5 21

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 831 93 924
1998K4 837 535 1372
1999K4 748 860 1608
2000K4 865 445 1310
2001K4 874 356 1230
2002K4 706 554 1260
2003K4 754 924 1678
2004K4 917 884 1801
2005K4 914 1570 2452
2006K4 966 2183 3117
2007K4 997 2462 3461
2008K4 1233 1829 3066
2009K4 1279 1403 2679
2010K4 1258 1313 2550
2011K4 1119 1764 2862
2012K4 1163 2180 3344
2013K4 1172 1144 2343
2014K4 1179 1765 2925
2015K4 1121 1280 2393
2016K4 1130 1962 3111

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  4 665 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

95,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Trondheim
Grunnskolenivå 32552
Videregående skole-nivå 55566
Universitets- og høgskolenivå kort 40959
Universitets- og høgskolenivå lang 23246
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 730

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Trondheim
Jordbruk, skogbruk og fiske 434
Sekundærnæringer 13491
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 41808
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5398
Undervisning 11583
Helse- og sosialtjenester 19806
Personlig tjenesteyting 3863

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 401000 526000 282000
2006 189000 424000 552000 295000
2007 203000 460000 599000 312000
2008 219000 493000 645000 333000
2009 224000 499000 654000 337000
2010 232000 515000 674000 346000
2011 242000 543000 704000 360000
2012 252000 566000 736000 376000
2013 266000 570000 761000 392000
2014 276000 590000 787000 402000
2015 283000 597000 803000 413000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.6 12.9 19.5 26.4 6.3 3.3 3.2 3.4
2008 5.6 13.9 19.6 27.9 6.1 3.3 3.4 3.5
2009 5.9 13.9 19.3 27.6 6.3 3.3 3.6 3.3
2010 5.7 15.2 19.5 27.3 6.2 3.5 4.4 3.2
2011 5.7 14.8 19.4 27 6.1 3.2 3.5 3.3
2012 5.4 14.8 18.9 29 5.8 3.4 3.1 3.3
2013 5.2 14.2 18.7 28.5 5.5 3.1 3 3.4
2014 5.1 14.2 18.4 29.1 5.7 3.1 3.4 3.7
2015 5 14.2 18.7 27.8 5.7 3.4 3.6 3.6
2016 5 13.9 18.8 27.3 5.9 3.9 3.6 3.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 633 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.