3595_1601
3595_1601
kommunefakta
2018-02-20T00:35:00.000Z
no
Trondheim kommune

Kommunefakta

Trondheim - 1601 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 192 847 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 5753 5534
5-9 år 5757 5396
10-14 år 5206 4973
15-19 år 5532 5211
20-24 år 8801 8123
25-29 år 9632 8350
30-34 år 7886 6975
35-39 år 6927 6178
40-44 år 6699 6090
45-49 år 6492 6277
50-54 år 5951 5852
55-59 år 5210 5161
60-64 år 4686 4996
65-69 år 4230 4403
70-74 år 3435 3765
75-79 år 2019 2420
80-84 år 1217 1838
85-89 år 798 1358
90-94 år 302 778
95-99 år 41 186
100 år eller eldre 5 21

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 1276 656 2297 1051 707 934 438 974 241 972
2017 1287 693 2450 1095 913 981 458 966 273 994

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Trondheim (-2017)
Selveier 55.4
Andels- / aksjeeier 21.4
Leier 23.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Trondheim (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 470
Sekundærnæringer 13445
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 42132
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5596
Undervisning 11769
Helse- og sosialtjenester 20136
Personlig tjenesteyting 4019

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 401000 526000 282000
2006 189000 424000 552000 295000
2007 203000 460000 599000 312000
2008 219000 493000 645000 333000
2009 224000 499000 654000 337000
2010 232000 515000 674000 346000
2011 242000 543000 704000 360000
2012 252000 566000 736000 376000
2013 266000 570000 761000 392000
2014 276000 590000 787000 402000
2015 283000 597000 803000 413000
2016 288000 611000 819000 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Trondheim (-2017)
Grunnskolenivå 32611
Videregående skole-nivå 52255
Universitets- og høgskolenivå kort 42201
Universitets- og høgskolenivå lang 24169
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 715

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Trondheim (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 3.9 7.4
2010K3 6 4.5 8
2010K4 5.9 4.3 8
2011K1 6 4.3 8.1
2011K2 5.6 4 7.6
2011K3 5.6 4.2 7.4
2011K4 5.2 3.7 7.1
2012K1 5.6 4 7.6
2012K2 5.1 3.5 7
2012K3 5.4 3.9 7.3
2012K4 5.4 3.8 7.5
2013K1 5.7 3.9 7.9
2013K2 4.8 3.3 6.8
2013K3 5.1 3.6 7
2013K4 5.1 3.5 7
2014K1 5.2 3.5 7.3
2014K2 4.9 3.3 7
2014K3 5.4 3.9 7.2
2014K4 5.2 3.7 7.2
2015K1 5.5 3.7 7.6
2015K2 5 3.3 6.9
2015K3 5.2 3.7 7.1
2015K4 5.3 3.6 7.2
2016K1 5.1 3.5 7.1
2016K2 4.7 3.2 6.6
2016K3 5 3.5 6.8
2016K4 5.1 3.5 7
2017K1 5.4 3.6 7.4
2017K2 4.8 3.3 6.6
2017K3 4.9 3.4 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.6 12.9 19.5 26.4 6.3 3.3 3.2 3.4
2008 5.6 13.9 19.6 27.9 6.1 3.3 3.4 3.5
2009 5.9 13.9 19.3 27.6 6.3 3.3 3.6 3.3
2010 5.7 15.2 19.5 27.3 6.2 3.5 4.4 3.2
2011 5.7 14.8 19.4 27 6.1 3.2 3.5 3.3
2012 5.4 14.8 18.9 29 5.8 3.4 3.1 3.3
2013 5.2 14.2 18.7 28.5 5.5 3.1 3 3.4
2014 5.1 14.2 18.4 29.1 5.7 3.1 3.4 3.7
2015 5 14.2 18.7 27.8 5.7 3.4 3.6 3.6
2016 5 13.9 18.8 27.4 5.9 3.9 3.6 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.