3595_1902
3595_1902
kommunefakta
2018-02-18T01:48:00.000Z
no
Tromsø kommune

Kommunefakta

Tromsø - 1902 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 75 428 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2257 2153
5-9 år 2389 2173
10-14 år 2185 2084
15-19 år 2340 2109
20-24 år 2930 2859
25-29 år 3303 3166
30-34 år 2934 2782
35-39 år 2694 2476
40-44 år 2786 2571
45-49 år 2828 2711
50-54 år 2494 2521
55-59 år 2138 2138
60-64 år 1929 2036
65-69 år 1727 1665
70-74 år 1258 1293
75-79 år 758 865
80-84 år 448 567
85-89 år 212 410
90-94 år 81 197
95-99 år 10 58
100 år eller eldre 1 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 668 299 871 517 333 401 134 157 55 31
2017 637 297 894 531 369 430 141 149 57 31

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tromsø
Selveier 62.8
Andels- / aksjeeier 14.1
Leier 23.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tromsø
Jordbruk, skogbruk og fiske 537
Sekundærnæringer 4898
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 15227
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2641
Undervisning 5063
Helse- og sosialtjenester 10583
Personlig tjenesteyting 1403

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 424000 533000 285000
2006 203000 438000 559000 303000
2007 218000 475000 596000 322000
2008 230000 509000 643000 341000
2009 234000 515000 651000 347000
2010 240000 530000 673000 353000
2011 250000 558000 708000 368000
2012 259000 586000 734000 380000
2013 275000 587000 759000 394000
2014 281000 610000 784000 407000
2015 290000 617000 803000 417000
2016 295000 628000 820000 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tromsø
Grunnskolenivå 14580
Videregående skole-nivå 19555
Universitets- og høgskolenivå kort 15400
Universitets- og høgskolenivå lang 8953
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 258

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tromsø
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 4.7 8.2
2010K3 6.8 5.3 8.6
2010K4 6.7 5 8.6
2011K1 6.9 5.1 8.8
2011K2 6.5 4.8 8.5
2011K3 6.4 4.9 8.2
2011K4 6 4.2 8
2012K1 6.3 4.5 8.2
2012K2 6.1 4.3 8
2012K3 6.5 5 8.3
2012K4 6.5 4.8 8.4
2013K1 6.7 4.9 8.6
2013K2 6 4.3 7.9
2013K3 6.2 4.5 8.2
2013K4 6.1 4.4 8.1
2014K1 6.2 4.4 8.3
2014K2 5.8 4 7.7
2014K3 5.8 4.3 7.6
2014K4 6 4 8.3
2015K1 6.1 4.1 8.2
2015K2 5.3 3.7 7.2
2015K3 5.5 4.1 7.1
2015K4 5.9 4.3 7.6
2016K1 5.9 4.2 7.8
2016K2 5.5 3.9 7.4
2016K3 5.8 4.2 7.5
2016K4 5.7 4 7.6
2017K1 6 4.3 7.9
2017K2 5.7 4.2 7.4
2017K3 5.8 4.3 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.4 12.9 22.4 24.9 3.8 2.5 4.7 5.4
2008 5.9 13.6 22.1 25.8 3.6 2.7 3.7 5.4
2009 5.3 14.7 22.3 24.8 4.3 2.7 3.8 5.3
2010 5.4 15 22.4 25.5 4.6 2.7 2.9 5.5
2011 5.5 14.7 20.8 25.2 4.5 2.8 5.1 5.8
2012 5.4 14.3 20.3 27.4 4.3 2.9 5 5.6
2013 5 14.4 20.1 27.2 4.6 2.8 4.8 5.4
2014 5 14 20 28.4 4.9 3.1 4.9 5.2
2015 5 13.6 19.9 28.1 5.6 3 5.2 4.9
2016 4.8 13.4 19.7 30 5 2.9 5.2 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.