3595_0436
3595_0436
kommunefakta
2018-02-25T08:42:00.000Z
no
Tolga kommune

Kommunefakta

Tolga - 0436 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 553 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 40 36
5-9 år 49 46
10-14 år 59 36
15-19 år 50 48
20-24 år 57 40
25-29 år 57 30
30-34 år 40 39
35-39 år 46 38
40-44 år 40 27
45-49 år 54 49
50-54 år 57 56
55-59 år 55 48
60-64 år 66 54
65-69 år 46 57
70-74 år 40 37
75-79 år 26 39
80-84 år 17 25
85-89 år 12 11
90-94 år 6 14
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 31 4 22 14 22 3 0 0 0
2017 5 35 5 21 18 25 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tolga
Selveier 80.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tolga
Jordbruk, skogbruk og fiske 98
Sekundærnæringer 156
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 196
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 48
Undervisning 83
Helse- og sosialtjenester 184
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 150000 343000 470000 261000
2006 156000 334000 499000 296000
2007 169000 356000 554000 318000
2008 181000 399000 605000 343000
2009 187000 395000 618000 308000
2010 194000 423000 639000 324000
2011 210000 459000 672000 338000
2012 211000 472000 676000 332000
2013 220000 488000 730000 377000
2014 229000 517000 742000 345000
2015 234000 512000 744000 380000
2016 243000 504000 736000 327000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tolga
Grunnskolenivå 280
Videregående skole-nivå 633
Universitets- og høgskolenivå kort 316
Universitets- og høgskolenivå lang 69
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tolga
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 11.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.7 4.7 4.7
2010K3 6 5.5 6.5
2010K4 4.6 3.8 5.2
2011K1 5.4 4.9 5.9
2011K2 4.3 4.5 4.1
2011K3 4.4 3.2 5.5
2011K4 3.4 2.7 4.1
2012K1 3.6 2.1 4.9
2012K2 2.8 2.2 3.4
2012K3 3.8 2.7 4.9
2012K4 3.9 2.5 5
2013K1 4.8 4.5 5.1
2013K2 3.7 3.4 3.9
2013K3 3.5 4.2 2.9
2013K4 3.1 2.4 3.8
2014K1 3.5 1.7 5.2
2014K2 3 1.2 4.8
2014K3 3.9 1.3 6.3
2014K4 3.5 1.5 5.5
2015K1 3.5 1.2 5.6
2015K2 2.9 1.7 4
2015K3 3.7 2.3 5.1
2015K4 3.2 2.8 3.6
2016K1 3.9 2.3 5.6
2016K2 4.1 2.1 6.2
2016K3 4.8 3.6 6.1
2016K4 3.9 2.3 5.5
2017K1 4.4 2.7 6.1
2017K2 4.5 2.9 6.2
2017K3 4.4 3.3 5.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 6.2 22.3 29.1 5.2 1.4 4.2 5
2008 10.2 7.2 20.8 29.8 4.8 1.2 4.5 4.9
2009 10.5 8.2 21.6 28.9 4.2 1.2 4.1 4.5
2010 10.7 8.6 22.4 29.5 4.7 1.2 4.3 4.4
2011 11.7 8.7 21.9 28 4.3 1 4.8 4.3
2012 11.3 8.7 20.8 29.5 4.7 0.9 4.2 5.1
2013 10.9 8.6 20.3 29.4 5.2 1.1 4.3 4.5
2014 10.7 8.9 19.8 29.8 5.1 2.3 4.1 4.8
2015 10.6 9.3 20.1 27.7 5.3 2.6 3.7 4.5
2016 11.1 8.8 18.7 27.1 5.5 2 5.4 6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.