3595_1560
3595_1560
kommunefakta
2018-02-19T19:18:00.000Z
no
Tingvoll kommune

Kommunefakta

Tingvoll - 1560 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 084 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 69 76
5-9 år 86 90
10-14 år 96 82
15-19 år 108 88
20-24 år 100 72
25-29 år 88 84
30-34 år 73 65
35-39 år 73 71
40-44 år 111 94
45-49 år 109 107
50-54 år 95 103
55-59 år 108 107
60-64 år 117 99
65-69 år 99 97
70-74 år 103 108
75-79 år 71 68
80-84 år 34 49
85-89 år 23 43
90-94 år 10 24
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 0 8 84 41 6 11 0 0 0
2017 6 0 7 81 23 0 12 9 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tingvoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 120
Sekundærnæringer 377
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 389
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 119
Helse- og sosialtjenester 304
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 331000 471000 265000
2006 168000 351000 483000 274000
2007 183000 399000 523000 275000
2008 195000 433000 578000 297000
2009 203000 440000 595000 302000
2010 209000 462000 615000 318000
2011 216000 493000 632000 318000
2012 223000 528000 661000 337000
2013 234000 546000 690000 352000
2014 250000 566000 714000 360000
2015 250000 568000 716000 362000
2016 261000 590000 743000 385000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Grunnskolenivå 715
Videregående skole-nivå 1152
Universitets- og høgskolenivå kort 503
Universitets- og høgskolenivå lang 142
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 7.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 5.1 6.5
2010K3 5.9 5.6 6.3
2010K4 6.1 5.6 6.7
2011K1 6.3 4.9 8.1
2011K2 5.7 3.6 8.3
2011K3 5.6 4.3 7.2
2011K4 5.8 4.6 7.2
2012K1 6.4 5.8 7
2012K2 5.1 4.2 6.3
2012K3 5.6 4.4 7.1
2012K4 5.4 4.4 6.5
2013K1 6.3 5.3 7.4
2013K2 5.5 4.1 7.2
2013K3 6.1 4.6 8.1
2013K4 5.9 4.6 7.4
2014K1 7.3 5.7 9.3
2014K2 6.3 5.3 7.4
2014K3 6.3 5.3 7.7
2014K4 6 3.6 8.9
2015K1 6.3 4.3 8.7
2015K2 5.6 3.8 7.8
2015K3 5.6 4.9 6.5
2015K4 5.6 4.5 7
2016K1 6.5 5.3 7.8
2016K2 5.9 4.4 7.6
2016K3 6 5.3 6.9
2016K4 6.4 4.8 8.4
2017K1 6.7 5.1 8.5
2017K2 5.8 5.1 6.7
2017K3 6.4 6.2 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 7.5 20.9 31.8 3.5 1.1 4.5 3.8
2008 9.4 7.9 20.9 30.3 3.4 1 4.6 3.8
2009 8.1 7.6 20.4 28 2.7 2 5.8 3.4
2010 8.3 7.3 20.6 28.1 2.6 2.3 4.1 3.1
2011 8.6 7.7 20.7 27.9 2.7 2.2 4.3 4.4
2012 10.8 8.6 19.6 30.4 2.7 2.4 4.4 3.5
2013 11.2 8.3 19.6 28.6 2.5 2.3 4.8 3.5
2014 11.4 9 19.6 29.9 2.5 2.4 5.2 3.1
2015 9.7 9.4 19.7 29.7 3.3 1.9 5.6 2.9
2016 9.2 9.5 20 29 3.5 2.4 4.7 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.