3595_1563
3595_1563
kommunefakta
2018-02-20T00:34:00.000Z
no
Sunndal kommune

Kommunefakta

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 165 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 165 180
5-9 år 174 177
10-14 år 229 208
15-19 år 270 225
20-24 år 264 205
25-29 år 214 169
30-34 år 203 162
35-39 år 185 159
40-44 år 177 224
45-49 år 269 277
50-54 år 270 236
55-59 år 280 263
60-64 år 266 249
65-69 år 214 188
70-74 år 172 181
75-79 år 91 143
80-84 år 74 117
85-89 år 64 90
90-94 år 22 51
95-99 år 3 14
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 3 39 26 171 74 26 23 3 3
2017 9 3 40 24 147 73 27 32 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sunndal
Selveier 69.6
Andels- / aksjeeier 17.5
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sunndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 95
Sekundærnæringer 1305
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 831
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 106
Undervisning 269
Helse- og sosialtjenester 705
Personlig tjenesteyting 101

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 380000 520000 282000
2006 190000 395000 545000 291000
2007 206000 427000 588000 327000
2008 225000 468000 637000 356000
2009 226000 470000 637000 349000
2010 233000 486000 653000 348000
2011 245000 512000 676000 377000
2012 252000 530000 707000 376000
2013 264000 555000 732000 391000
2014 268000 572000 753000 393000
2015 277000 597000 772000 415000
2016 280000 617000 781000 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sunndal
Grunnskolenivå 1603
Videregående skole-nivå 2835
Universitets- og høgskolenivå kort 1057
Universitets- og høgskolenivå lang 283
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sunndal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 3.6 5.6
2010K3 4.7 3.5 6.2
2010K4 5.2 3.8 7
2011K1 4.8 3.4 6.7
2011K2 4.7 3 6.7
2011K3 5.1 3.4 7.4
2011K4 4.2 2.4 6.6
2012K1 4.7 3.3 6.6
2012K2 4.4 3 6.4
2012K3 4.4 3.3 5.9
2012K4 4.8 3.4 6.8
2013K1 4.4 3.1 6.1
2013K2 4.1 3 5.7
2013K3 4.6 3.6 5.9
2013K4 4.1 3.4 5.2
2014K1 4.1 3 5.5
2014K2 4 2.8 5.6
2014K3 4 3.2 5.1
2014K4 4.6 3.5 6.1
2015K1 5 4 6.3
2015K2 4.3 3.2 5.7
2015K3 4.4 2.9 6.3
2015K4 4.3 2.9 6
2016K1 4.3 2.8 6.2
2016K2 4.2 3.1 5.7
2016K3 4 2.9 5.3
2016K4 4.4 3.4 5.7
2017K1 3.9 2.8 5.3
2017K2 3.8 2.7 5.2
2017K3 4.1 3.2 5.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 8.7 19.6 32.2 3.3 1.5 3.4 5.9
2008 8.2 8.5 18.5 32.2 3.8 1.5 3.2 5.1
2009 9.6 8.1 18.4 31.2 4.1 1.4 3 5.2
2010 8.3 7.9 18.8 32.1 5 1 3 5.1
2011 9.3 7.2 18 29.8 4.8 2.1 3.3 5.3
2012 9 7.5 18.2 32.6 5.2 2.3 3.4 4.9
2013 9.5 7 17.9 31.8 4.6 2.3 3.2 5.2
2014 11.1 7.5 17.9 32.9 5 2.3 3.2 5.1
2015 6.3 7.2 17.3 30.8 4.8 2.4 3.2 4.8
2016 6.8 7.8 17 31 5.2 2.6 3.1 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.