3595_1525
3595_1525
kommunefakta
2017-11-20T05:08:00.000Z
no
Stranda kommune

Kommunefakta

Stranda - 1525 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

4 603 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 104 112
5-9 år 118 128
10-14 år 132 130
15-19 år 159 154
20-24 år 152 134
25-29 år 162 133
30-34 år 152 147
35-39 år 138 109
40-44 år 149 135
45-49 år 174 150
50-54 år 167 127
55-59 år 147 139
60-64 år 141 114
65-69 år 132 140
70-74 år 114 123
75-79 år 76 92
80-84 år 71 84
85-89 år 44 66
90-94 år 11 41
95-99 år 8 13
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 19 277 193 41 0 0 28 0 0 0
2017 19 278 198 40 7 0 32 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  39 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  32 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  18 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -19 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Stranda
Selveier 82.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Stranda
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 1109
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 528
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86
Undervisning 155
Helse- og sosialtjenester 359
Personlig tjenesteyting 71

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 390000 521000 297000
2006 178000 411000 542000 301000
2007 194000 439000 584000 315000
2008 210000 462000 622000 320000
2009 219000 459000 622000 316000
2010 215000 479000 641000 344000
2011 231000 523000 671000 361000
2012 244000 541000 680000 367000
2013 255000 555000 699000 376000
2014 257000 577000 719000 379000
2015 262000 588000 731000 360000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Stranda
Grunnskolenivå 1061
Videregående skole-nivå 1802
Universitets- og høgskolenivå kort 711
Universitets- og høgskolenivå lang 172
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 300 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Stranda
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 37
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.2 4.2 6.4
2010K2 5.1 4.1 6.3
2010K3 5.2 4.6 6.1
2010K4 5.2 4 6.7
2011K1 5.7 4.2 7.5
2011K2 5 3.6 6.9
2011K3 5.4 3.9 7.3
2011K4 5.3 3.9 7
2012K1 5.4 3.8 7.6
2012K2 4.7 3.4 6.4
2012K3 4.2 3.4 5.3
2012K4 3.9 3.1 5.1
2013K1 4.8 3.6 6.3
2013K2 4.1 3.3 5.2
2013K3 3.9 3 5.2
2013K4 4.1 3.3 5.1
2014K1 4.1 2.7 5.9
2014K2 4.6 3.1 6.6
2014K3 4.8 3.6 6.3
2014K4 4.7 3.4 6.4
2015K1 5 3.5 6.9
2015K2 4.6 3.3 6.3
2015K3 4.7 3.8 5.8
2015K4 4.5 3.5 5.7
2016K1 5.3 4.4 6.5
2016K2 4.7 3.6 6.1
2016K3 4.8 3.6 6.1
2016K4 4.9 4 6
2017K1 5.3 4.3 6.5
2017K2 4.7 3.9 5.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 8.3 22.7 30.3 1.5 1 7.9 3.3
2008 7.4 8.5 22.7 31.6 1.6 1 8.8 3.1
2009 8.2 8.7 21.8 30.2 1.4 1 7.1 3
2010 7.2 8.6 21.8 30.2 1.4 1.1 7.4 3.4
2011 10.6 8.5 21.6 32 1.3 1.2 7.4 2.8
2012 11.5 8 21.4 34.9 1 1 8.1 2
2013 11.4 7.8 20.4 32.6 1 1.1 8.7 1.9
2014 10.7 8.1 19.8 34.8 1 1.4 10.1 1.6
2015 7.7 8.6 20.4 33.4 0.9 1.5 10 1.7
2016 7.6 8.7 20.9 36.1 0.9 1.3 8.9 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  136 215 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.