3595_1412
3595_1412
kommunefakta
2017-09-23T22:00:00.000Z
no
Solund kommune

Kommunefakta

Solund - 1412 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

807 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 9 13
5-9 år 18 21
10-14 år 26 25
15-19 år 21 22
20-24 år 25 23
25-29 år 15 10
30-34 år 16 14
35-39 år 32 22
40-44 år 23 18
45-49 år 25 24
50-54 år 22 29
55-59 år 38 32
60-64 år 43 25
65-69 år 35 27
70-74 år 19 27
75-79 år 19 21
80-84 år 12 10
85-89 år 8 15
90-94 år 2 4
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -6 -7 -13
1998K4 -10 -25 -35
1999K4 -12 -16 -28
2000K4 -3 -19 -22
2001K4 -9 -7 -16
2002K4 -6 -13 -19
2003K4 -7 2 -5
2004K4 -7 -17 -24
2005K4 -4 6 2
2006K4 -2 -4 -6
2007K4 -4 7 3
2008K4 -5 7 2
2009K4 -10 1 -9
2010K4 -3 -2 -5
2011K4 -2 -9 -11
2012K4 -4 -5 -9
2013K4 -10 -17 -27
2014K4 -8 -7 -15
2015K4 -4 -11 -15
2016K4 -6 15 9

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Solund
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Solund
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 73
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 97
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 25
Undervisning 32
Helse- og sosialtjenester 80
Personlig tjenesteyting 11

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 136000 352000 504000
2006 149000 357000 520000 286000
2007 160000 406000 562000 251000
2008 176000 429000 584000 323000
2009 191000 443000 622000
2010 198000 470000 641000
2011 208000 508000 682000
2012 231000 531000 693000
2013 242000 550000 723000
2014 248000 572000 747000
2015 253000 607000 760000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Solund
Grunnskolenivå 197
Videregående skole-nivå 299
Universitets- og høgskolenivå kort 113
Universitets- og høgskolenivå lang 21
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 179 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Solund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  1,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  8 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.1 6.8 19.1 36.5 0.5 0.3 1.4 2.2
2008 11.6 7.9 17.5 37 1 0.3 1.5 2
2009 10.4 8.1 16.7 35.7 1.2 0.4 1.8 2.4
2010 11.7 8.1 17.7 36.2 1.2 0.5 1.5 2.8
2011 11.9 7.3 17.5 36.6 1.4 0.5 1.6 2.2
2012 12.2 7 18.3 36.2 1.2 0.7 1.5 2.8
2013 12.6 5.9 17.2 33.6 1.4 0.8 1.3 5
2014 13 6.5 16.6 35.7 1 0.7 1.5 4.7
2015 13.4 5.9 15.3 31.6 1.4 0.6 1.4 3.8
2016 13 6.1 17.4 33.7 3.5 0.9 1.3 3.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  93 766 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.