3595_1124
3595_1124
kommunefakta
2018-02-20T00:36:00.000Z
no
Sola kommune

Kommunefakta

Sola - 1124 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 282 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 988 907
5-9 år 993 964
10-14 år 876 862
15-19 år 811 823
20-24 år 885 806
25-29 år 905 887
30-34 år 1053 941
35-39 år 1038 933
40-44 år 967 838
45-49 år 980 908
50-54 år 922 860
55-59 år 802 720
60-64 år 628 577
65-69 år 504 451
70-74 år 417 433
75-79 år 266 300
80-84 år 178 226
85-89 år 99 144
90-94 år 36 64
95-99 år 6 15
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 95 304 820 220 95 123 133 52 86 67
2017 94 303 853 209 106 115 129 48 75 71

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sola
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sola
Jordbruk, skogbruk og fiske 200
Sekundærnæringer 3907
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5042
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 518
Undervisning 822
Helse- og sosialtjenester 2058
Personlig tjenesteyting 400

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 207000 422000 590000 310000
2006 218000 448000 626000 329000
2007 237000 501000 692000 350000
2008 255000 531000 753000 376000
2009 257000 528000 765000 385000
2010 259000 546000 776000 383000
2011 278000 585000 816000 401000
2012 296000 631000 860000 407000
2013 307000 676000 911000 429000
2014 322000 700000 931000 441000
2015 325000 704000 932000 448000
2016 320000 693000 919000 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sola
Grunnskolenivå 4647
Videregående skole-nivå 7637
Universitets- og høgskolenivå kort 4677
Universitets- og høgskolenivå lang 2409
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 135

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sola
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4 3 5.2
2010K3 4.4 3.4 5.8
2010K4 4.3 3.4 5.5
2011K1 4.8 3.7 6.2
2011K2 4.1 3.3 5.3
2011K3 4.3 3.4 5.5
2011K4 4.3 3.2 5.7
2012K1 4.2 3 5.8
2012K2 3.8 2.6 5.4
2012K3 4 3 5.4
2012K4 4.1 2.9 5.7
2013K1 4.2 3 5.9
2013K2 3.8 2.6 5.4
2013K3 4 2.9 5.5
2013K4 4.1 2.7 5.9
2014K1 4.1 2.7 5.9
2014K2 3.7 2.6 5.3
2014K3 4.1 3.2 5.5
2014K4 4.1 2.9 5.7
2015K1 4 2.7 5.7
2015K2 4 2.7 5.7
2015K3 4.1 2.9 5.5
2015K4 4.3 3.1 5.8
2016K1 4.2 3.1 5.6
2016K2 4.1 2.8 5.7
2016K3 4.6 3.5 6
2016K4 4.6 3.2 6.3
2017K1 4.8 3.4 6.7
2017K2 4.3 3.3 5.6
2017K3 4.3 3.6 5.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 16.6 26.4 24.2 2.7 2.5 5.8 5.1
2008 5.8 17.5 24.5 24.3 2.6 2.3 5 5.2
2009 5.9 18.5 24.1 23.8 3.2 2.4 5.1 5.4
2010 5.4 18.3 24.4 23.5 3.5 2.2 4.6 5.3
2011 6 19.5 23.4 23.6 3.8 2 4.7 5.1
2012 5.5 18.9 22.9 25.5 3.8 2 4.7 4.7
2013 5.5 19.2 22.2 26.5 3.5 2 5 4.6
2014 5.4 18.8 21.8 27.2 3.4 2 5.4 4.7
2015 5.8 18.8 21.9 25.4 3.6 2.1 5.7 4.8
2016 5.6 18.4 21.9 25.1 3.7 2.2 5.3 5.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.