3595_1573
3595_1573
kommunefakta
2018-02-25T08:36:00.000Z
no
Smøla kommune

Kommunefakta

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 172 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 35 50
5-9 år 59 66
10-14 år 60 51
15-19 år 53 68
20-24 år 58 61
25-29 år 73 60
30-34 år 55 60
35-39 år 56 53
40-44 år 60 55
45-49 år 80 61
50-54 år 74 74
55-59 år 82 70
60-64 år 94 79
65-69 år 81 73
70-74 år 75 68
75-79 år 43 39
80-84 år 32 34
85-89 år 15 34
90-94 år 9 16
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 17 68 33 3 0 7 3 0 0
2017 4 18 67 31 3 0 7 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Smøla
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Smøla
Jordbruk, skogbruk og fiske 211
Sekundærnæringer 216
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 317
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 44
Undervisning 63
Helse- og sosialtjenester 199
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 150000 350000 507000 296000
2006 161000 370000 529000 265000
2007 172000 399000 588000 282000
2008 188000 439000 636000 308000
2009 198000 450000 631000 324000
2010 198000 470000 649000 331000
2011 215000 504000 695000 319000
2012 224000 538000 722000 338000
2013 234000 535000 754000 376000
2014 243000 561000 791000 325000
2015 253000 580000 818000 360000
2016 266000 594000 825000 354000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Smøla
Grunnskolenivå 602
Videregående skole-nivå 783
Universitets- og høgskolenivå kort 293
Universitets- og høgskolenivå lang 44
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Smøla
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -0.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.8 4.5 9.5
2010K3 7.4 4.6 11
2010K4 5.9 3 9.5
2011K1 6.9 5 9.2
2011K2 7 4.8 9.8
2011K3 7.1 6.1 8.5
2011K4 6.7 5.9 7.7
2012K1 6.6 5 8.7
2012K2 5.5 3.4 8.3
2012K3 5.1 4.8 5.5
2012K4 4.4 3.7 5.4
2013K1 4.9 3.7 6.5
2013K2 5.3 3.8 7.5
2013K3 6.6 4.2 10
2013K4 5.8 4.4 7.6
2014K1 5.2 3.7 7.2
2014K2 4.5 3.3 6.2
2014K3 5.3 3.8 7.3
2014K4 5.1 2.7 8.2
2015K1 6.4 5.1 8.1
2015K2 6.2 4.8 8
2015K3 7.3 5.2 10
2015K4 7 6.1 8.3
2016K1 7.8 7.4 8.3
2016K2 5.6 5.2 6.1
2016K3 4.4 3.6 5.4
2016K4 5.4 3.8 7.3
2017K1 5.7 3.9 8
2017K2 6.5 4.8 8.6
2017K3 7.9 5.8 10.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 5.3 21.1 32.7 1.1 1.9 4.5 2.3
2008 8.9 5.2 19.6 32.6 1.1 1.6 4.6 2.4
2009 8.8 6.3 17.8 29.6 1.7 1.4 4.5 5.8
2010 8.5 6.7 16.5 28.4 1.5 1.4 4.6 7.5
2011 8.2 6.9 15.6 28.1 1.2 1.1 4.3 9.8
2012 8.9 6.7 17 31 1.1 1.2 4.3 6.1
2013 8.4 6.2 17.2 32.4 1.2 1.1 4.4 5.1
2014 8.2 6.5 17.3 33.1 1.2 1.7 4.7 5.4
2015 7.9 6.6 18.1 31.2 2.5 1.9 4.2 5.6
2016 7.9 6.4 18.7 31 4.2 1.6 4.4 5.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.