3595_1529
3595_1529
kommunefakta
2018-02-25T08:11:00.000Z
no
Skodje kommune

Kommunefakta

Skodje - 1529 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 680 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 176 157
5-9 år 179 182
10-14 år 139 130
15-19 år 152 153
20-24 år 151 141
25-29 år 145 159
30-34 år 175 156
35-39 år 168 149
40-44 år 163 140
45-49 år 175 154
50-54 år 149 138
55-59 år 143 135
60-64 år 135 121
65-69 år 129 124
70-74 år 96 92
75-79 år 48 60
80-84 år 33 35
85-89 år 29 40
90-94 år 10 12
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 87 107 40 5 15 12 0 0 0
2017 14 90 116 45 8 16 12 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skodje
Selveier 87.3
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skodje
Jordbruk, skogbruk og fiske 41
Sekundærnæringer 654
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 826
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 77
Undervisning 153
Helse- og sosialtjenester 576
Personlig tjenesteyting 55

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 359000 505000 290000
2006 183000 393000 524000 298000
2007 204000 428000 569000 321000
2008 214000 465000 610000 367000
2009 227000 477000 622000 349000
2010 237000 484000 630000 355000
2011 246000 519000 675000 347000
2012 243000 553000 697000 363000
2013 250000 583000 713000 374000
2014 271000 608000 730000 367000
2015 272000 629000 752000 384000
2016 285000 639000 780000 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skodje
Grunnskolenivå 996
Videregående skole-nivå 1513
Universitets- og høgskolenivå kort 796
Universitets- og høgskolenivå lang 164
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Skodje
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 52.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.7 5.1 8.8
2010K3 5.7 5.1 6.5
2010K4 6.3 5.3 7.5
2011K1 6.4 4.9 8.4
2011K2 5.8 4.2 7.8
2011K3 5.7 4.1 7.9
2011K4 4.9 3.4 7
2012K1 5.3 4.1 7
2012K2 4.6 3.2 6.5
2012K3 4.9 3.5 6.9
2012K4 5.6 3.8 8
2013K1 6 3.8 8.7
2013K2 5.2 3.6 7.2
2013K3 6.2 4.7 8.4
2013K4 5.7 4.3 7.5
2014K1 5.8 3.8 8.4
2014K2 5.2 3.3 7.7
2014K3 4.9 3.1 7.4
2014K4 5 3.2 7.3
2015K1 6 4.4 8.1
2015K2 5.7 4.4 7.5
2015K3 5.5 4.5 6.7
2015K4 5.9 4.5 7.6
2016K1 6.3 4.8 8.2
2016K2 5.7 4.3 7.7
2016K3 5.6 4.9 6.6
2016K4 6.2 5.1 7.7
2017K1 6.8 4.6 9.6
2017K2 5.9 4 8.2
2017K3 5.5 4.3 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 10 26.4 35.3 2.4 2.2 5.1 1.8
2008 6.9 12 24.8 35.2 2 2.3 5.2 1.5
2009 6.9 12.2 24.6 34.3 2 2.3 4.3 1.4
2010 6.4 13 24.6 33.7 1.8 4 4.6 1.8
2011 7.1 14.5 22.9 33.6 1.5 4 4.1 2.9
2012 6.7 14.6 20.6 34.3 1.6 4.1 4.2 2.7
2013 7.1 15.4 21 34.6 1.4 4 3.1 2.4
2014 6.5 15 19.9 36.3 1.7 4.2 5.2 2.6
2015 6.9 14.1 19.4 34.2 2.8 5.4 4.2 2.1
2016 6.9 14.5 19.5 32.5 4.2 5.1 3.6 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.