3595_0710
3595_0710
kommunefakta
2018-02-20T00:11:00.000Z
no
Sandefjord kommune

Kommunefakta

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 62 570 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1660 1627
5-9 år 1916 1730
10-14 år 2018 1812
15-19 år 2102 2013
20-24 år 1999 1778
25-29 år 1793 1758
30-34 år 1868 1861
35-39 år 1930 1878
40-44 år 2193 2163
45-49 år 2352 2356
50-54 år 2220 2087
55-59 år 1912 2041
60-64 år 1846 1902
65-69 år 1767 1734
70-74 år 1417 1505
75-79 år 873 1094
80-84 år 583 820
85-89 år 323 546
90-94 år 116 287
95-99 år 24 101
100 år eller eldre 5 9

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 429 1121 1111 423 124 250 207 733 52 504

Endringer i befolkningen

Bolig

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Bor trangt)

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sandefjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 0
Sekundærnæringer 0
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 0
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 0
Undervisning 0
Helse- og sosialtjenester 0
Personlig tjenesteyting 0

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Kultur

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 0 0 0
2010K3 0 0 0
2010K4 0 0 0
2011K1 0 0 0
2011K2 0 0 0
2011K3 0 0 0
2011K4 0 0 0
2012K1 0 0 0
2012K2 0 0 0
2012K3 0 0 0
2012K4 0 0 0
2013K1 0 0 0
2013K2 0 0 0
2013K3 0 0 0
2013K4 0 0 0
2014K1 0 0 0
2014K2 0 0 0
2014K3 0 0 0
2014K4 0 0 0
2015K1 0 0 0
2015K2 0 0 0
2015K3 0 0 0
2015K4 0 0 0
2016K1
2016K2
2016K3
2016K4 0 0 0
2017K1 5.5 4.3 6.9
2017K2 5.2 4 6.6
2017K3 5.5 4.4 6.9

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Kommunens økonomi

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.