3595_0710
3595_0710
kommunefakta
2017-10-20T07:08:00.000Z
no
Sandefjord kommune

Kommunefakta

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

62 435 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1660 1627
5-9 år 1916 1730
10-14 år 2018 1812
15-19 år 2102 2013
20-24 år 1999 1778
25-29 år 1793 1758
30-34 år 1868 1861
35-39 år 1930 1878
40-44 år 2193 2163
45-49 år 2352 2356
50-54 år 2220 2087
55-59 år 1912 2041
60-64 år 1846 1902
65-69 år 1767 1734
70-74 år 1417 1505
75-79 år 873 1094
80-84 år 583 820
85-89 år 323 546
90-94 år 116 287
95-99 år 24 101
100 år eller eldre 5 9

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 429 1121 1111 423 124 250 207 733 52 504

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  0 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  0 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  0 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  279 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Bolig

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Bor trangt)

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sandefjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 0
Sekundærnæringer 0
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 0
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 0
Undervisning 0
Helse- og sosialtjenester 0
Personlig tjenesteyting 0

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Kultur

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Kommunens økonomi

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.