3595_0713
3595_0713
kommunefakta
2017-10-21T01:29:00.000Z
no
Sande kommune

Kommunefakta

Sande - 0713 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

9 661 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 273 302
5-9 år 334 280
10-14 år 342 296
15-19 år 302 288
20-24 år 286 243
25-29 år 279 277
30-34 år 302 278
35-39 år 287 279
40-44 år 346 380
45-49 år 379 332
50-54 år 318 294
55-59 år 292 291
60-64 år 276 309
65-69 år 287 258
70-74 år 204 226
75-79 år 130 148
80-84 år 81 94
85-89 år 46 84
90-94 år 16 46
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 49 145 292 53 32 30 23 26 4 17
2017 50 149 304 53 41 32 25 23 4 13

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  114 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  68 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  152 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  98 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sande (Vestf.)
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 5
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sande (Vestf.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 111
Sekundærnæringer 1068
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1765
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 238
Undervisning 294
Helse- og sosialtjenester 906
Personlig tjenesteyting 166

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 393000 516000 263000
2006 182000 407000 531000 285000
2007 200000 440000 579000 310000
2008 216000 475000 627000 328000
2009 221000 473000 625000 342000
2010 229000 495000 642000 346000
2011 241000 523000 679000 360000
2012 250000 548000 702000 371000
2013 260000 568000 735000 376000
2014 265000 585000 755000 379000
2015 277000 600000 777000 386000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sande (Vestf.)
Grunnskolenivå 2108
Videregående skole-nivå 3260
Universitets- og høgskolenivå kort 1524
Universitets- og høgskolenivå lang 369
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 40

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 627 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sande (Vestf.)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  214 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.2 10 24.5 29.2 3 2.6 5.5 2.9
2008 7.4 10.8 23.8 30.7 3.1 2.5 5.5 3.3
2009 7.1 11.6 22.5 28.2 3.4 3.3 5.5 3.3
2010 7.3 12.2 22.8 30.3 3.3 3 5.6 3.4
2011 7 13.1 23.1 29.4 3.3 3.2 5.4 3.3
2012 8.5 13.1 23.1 31.9 3.3 3.1 4.8 3.1
2013 8.3 12.1 21.8 30.3 3.1 3.1 4.8 2.8
2014 8.4 12.9 22 31.1 3.5 3.2 4.8 2.9
2015 7.6 12.5 21.6 30.7 4 3.1 4.9 2.7
2016 6.8 12.3 22.3 32.7 4 3.4 4.9 2.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 538 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.