3595_1840
3595_1840
kommunefakta
2018-02-18T01:59:00.000Z
no
Saltdal kommune

Kommunefakta

Saltdal - 1840 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 703 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 120 122
5-9 år 143 132
10-14 år 136 113
15-19 år 144 124
20-24 år 132 136
25-29 år 136 117
30-34 år 124 123
35-39 år 138 101
40-44 år 137 137
45-49 år 165 157
50-54 år 196 171
55-59 år 154 134
60-64 år 165 184
65-69 år 192 162
70-74 år 144 140
75-79 år 77 102
80-84 år 61 58
85-89 år 31 41
90-94 år 12 31
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 46 14 31 10 27 60 7 5 0 0
2017 42 18 30 9 31 52 9 6 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Saltdal
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Saltdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 588
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 513
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 195
Helse- og sosialtjenester 687
Personlig tjenesteyting 46

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 362000 470000 245000
2006 176000 380000 494000 268000
2007 185000 415000 544000 287000
2008 201000 449000 588000 320000
2009 212000 458000 603000 327000
2010 219000 469000 622000 351000
2011 229000 496000 651000 353000
2012 233000 514000 662000 354000
2013 242000 529000 698000 364000
2014 255000 545000 725000 375000
2015 257000 570000 752000 366000
2016 264000 584000 749000 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Saltdal
Grunnskolenivå 1188
Videregående skole-nivå 1705
Universitets- og høgskolenivå kort 737
Universitets- og høgskolenivå lang 136
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Saltdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 15.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -0.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 34.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 4.7 6.9
2010K3 6.6 6.2 7
2010K4 5.3 4.6 6.1
2011K1 5.5 4.8 6.3
2011K2 5 4 6.2
2011K3 4.6 3.7 5.7
2011K4 4.8 3.8 6
2012K1 5.1 4.5 6
2012K2 4.9 4 6
2012K3 5.5 4.4 6.8
2012K4 5.8 4.8 7
2013K1 6.1 4.9 7.5
2013K2 6.2 5 7.5
2013K3 6.7 5.1 8.7
2013K4 6.3 4.5 8.4
2014K1 6.6 5 8.6
2014K2 6.2 5.3 7.3
2014K3 6.6 5.6 7.8
2014K4 5.8 4.5 7.4
2015K1 5.8 4.8 7
2015K2 5.2 4 6.7
2015K3 4.8 4 5.9
2015K4 5.7 4.6 7.1
2016K1 5.9 3.8 8.2
2016K2 5.5 3.6 7.8
2016K3 5.6 3.5 8.1
2016K4 5.9 4.1 7.9
2017K1 5.9 4.3 7.9
2017K2 5.8 4.2 7.7
2017K3 4.9 3.9 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 6.9 17.6 43.1 3.5 2.2 3 3.2
2008 7.8 7.4 17.8 44.4 3.7 2.1 3 3.2
2009 7.3 7.4 16.3 41.9 3.9 1.7 2.6 2.9
2010 7.5 7.8 16.4 43.8 3.8 1.7 4.7 2.8
2011 7.7 8 15.8 44 4 1.7 4.5 2.8
2012 7.3 8.6 15.3 47 3.9 2 4.1 3
2013 7 8.3 14.9 45.8 3.8 2.1 4.6 3.1
2014 8.1 8.6 14.6 46.1 3.8 2.5 5.6 2.8
2015 9.9 8.8 14.2 41.4 4.4 2.4 4.2 3
2016 8.6 8.3 14.8 42.6 4 2.7 4.7 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.