3595_0627
3595_0627
kommunefakta
2017-10-20T07:03:00.000Z
no
Røyken kommune

Kommunefakta

Røyken - 0627 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

22 154 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 749 670
5-9 år 792 724
10-14 år 750 702
15-19 år 756 749
20-24 år 641 542
25-29 år 530 555
30-34 år 679 681
35-39 år 762 776
40-44 år 846 889
45-49 år 924 858
50-54 år 898 789
55-59 år 664 625
60-64 år 599 567
65-69 år 538 549
70-74 år 459 488
75-79 år 269 313
80-84 år 157 179
85-89 år 67 97
90-94 år 19 56
95-99 år 7 14
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 214 250 755 156 42 33 84 45 99 19
2017 216 253 829 172 64 39 83 43 109 20

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  239 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  119 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  320 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  160 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Røyken
Selveier 86.3
Andels- / aksjeeier 3.4
Leier 10.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Røyken
Jordbruk, skogbruk og fiske 64
Sekundærnæringer 1979
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4912
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 726
Undervisning 738
Helse- og sosialtjenester 2328
Personlig tjenesteyting 432

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 436000 545000 299000
2006 200000 457000 577000 313000
2007 217000 490000 625000 335000
2008 236000 526000 677000 363000
2009 238000 530000 687000 363000
2010 245000 546000 704000 368000
2011 256000 575000 740000 384000
2012 271000 600000 761000 395000
2013 280000 635000 787000 401000
2014 289000 649000 805000 413000
2015 293000 656000 818000 426000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Røyken
Grunnskolenivå 4206
Videregående skole-nivå 6580
Universitets- og høgskolenivå kort 4225
Universitets- og høgskolenivå lang 1499
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 93

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 184 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Røyken
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  349 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 12.8 26.7 29.2 2.4 2 6.8 2.3
2008 6.7 13.1 27.8 27.8 2.3 2 5.9 2.2
2009 6.3 12.9 27.7 27.3 2.8 2.5 5.9 1.9
2010 6.7 13.5 27.9 26.2 2.8 2.4 6.4 1.9
2011 7.5 15.1 26.9 24.7 3.1 2.6 6 1.9
2012 6.8 14 27.3 26.3 2.9 2.2 5.8 2.1
2013 6.6 13.8 26.9 25.9 3 1.9 5.8 2.2
2014 6.8 13.7 26.1 25.4 3.2 1.9 6.6 2.3
2015 6.3 13.4 25.3 22.9 3.5 2.1 6.4 3
2016 6 12.5 23.9 27.5 3.6 2.1 6.8 1.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  22 684 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.