3595_0627
3595_0627
kommunefakta
2018-02-20T00:47:00.000Z
no
Røyken kommune

Kommunefakta

Røyken - 0627 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 22 336 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 749 670
5-9 år 792 724
10-14 år 750 702
15-19 år 756 749
20-24 år 641 542
25-29 år 530 555
30-34 år 679 681
35-39 år 762 776
40-44 år 846 889
45-49 år 924 858
50-54 år 898 789
55-59 år 664 625
60-64 år 599 567
65-69 år 538 549
70-74 år 459 488
75-79 år 269 313
80-84 år 157 179
85-89 år 67 97
90-94 år 19 56
95-99 år 7 14
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 214 250 755 156 42 33 84 45 99 19
2017 216 253 829 172 64 39 83 43 109 20

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Røyken
Selveier 86.3
Andels- / aksjeeier 3.4
Leier 10.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Røyken
Jordbruk, skogbruk og fiske 64
Sekundærnæringer 1979
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4912
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 726
Undervisning 738
Helse- og sosialtjenester 2328
Personlig tjenesteyting 432

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 436000 545000 299000
2006 200000 457000 577000 313000
2007 217000 490000 625000 335000
2008 236000 526000 677000 363000
2009 238000 530000 687000 363000
2010 245000 546000 704000 368000
2011 256000 575000 740000 384000
2012 271000 600000 761000 395000
2013 280000 635000 787000 401000
2014 289000 649000 805000 413000
2015 293000 656000 818000 426000
2016 298000 670000 829000 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Røyken
Grunnskolenivå 4206
Videregående skole-nivå 6580
Universitets- og høgskolenivå kort 4225
Universitets- og høgskolenivå lang 1499
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 93

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Røyken
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 4.6 8.6
2010K3 6.8 5.1 8.9
2010K4 6.5 4.6 8.7
2011K1 6.8 5.3 8.7
2011K2 6.2 4.6 8
2011K3 6.1 4.9 7.7
2011K4 6.1 4.5 8
2012K1 6.3 4.4 8.6
2012K2 5.7 4.4 7.2
2012K3 5.8 4.3 7.6
2012K4 6.4 4.5 8.7
2013K1 6.9 5.2 8.8
2013K2 5.8 4.4 7.4
2013K3 6.2 4.9 7.8
2013K4 6.3 4.6 8.3
2014K1 6.5 4.5 8.9
2014K2 5.9 4.1 8.1
2014K3 6.2 4.4 8.4
2014K4 6.4 4.5 8.6
2015K1 6.5 4.8 8.5
2015K2 5.8 4 7.8
2015K3 6 4.3 8
2015K4 5.9 4.1 8
2016K1 6.1 4.2 8.4
2016K2 5.9 4 8.1
2016K3 6.3 4.4 8.5
2016K4 6.2 4.3 8.3
2017K1 6.2 4.3 8.3
2017K2 5.6 3.9 7.5
2017K3 5.8 4.5 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 12.8 26.7 29.2 2.4 2 6.8 2.3
2008 6.7 13.1 27.8 27.8 2.3 2 5.9 2.2
2009 6.3 12.9 27.7 27.3 2.8 2.5 5.9 1.9
2010 6.7 13.5 27.9 26.2 2.8 2.4 6.4 1.9
2011 7.5 15.1 26.9 24.7 3.1 2.6 6 1.9
2012 6.8 14 27.3 26.3 2.9 2.2 5.8 2.1
2013 6.6 13.8 26.9 25.9 3 1.9 5.8 2.2
2014 6.8 13.7 26.1 25.4 3.2 1.9 6.6 2.3
2015 6.3 13.4 25.3 22.9 3.5 2.1 6.4 3
2016 6 12.5 23.9 27.5 3.6 2.1 6.8 1.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.