3595_1539
3595_1539
kommunefakta
2018-01-20T17:36:00.000Z
no
Rauma kommune

Kommunefakta

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 496 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 193 200
5-9 år 232 206
10-14 år 261 203
15-19 år 205 218
20-24 år 221 221
25-29 år 234 179
30-34 år 204 172
35-39 år 210 191
40-44 år 247 222
45-49 år 274 277
50-54 år 271 224
55-59 år 244 234
60-64 år 261 250
65-69 år 276 228
70-74 år 199 198
75-79 år 114 129
80-84 år 93 123
85-89 år 56 111
90-94 år 34 52
95-99 år 6 24
100 år eller eldre 0 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 91 100 80 3 0 21 0 0 0
2017 25 96 101 84 12 0 24 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rauma
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rauma
Jordbruk, skogbruk og fiske 179
Sekundærnæringer 995
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1256
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 168
Undervisning 269
Helse- og sosialtjenester 707
Personlig tjenesteyting 79

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 363000 501000 290000
2006 174000 380000 525000 288000
2007 190000 417000 567000 312000
2008 207000 447000 611000 349000
2009 214000 450000 618000 335000
2010 218000 469000 641000 346000
2011 230000 495000 671000 357000
2012 240000 522000 699000 364000
2013 252000 544000 722000 372000
2014 261000 565000 744000 392000
2015 269000 564000 758000 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rauma
Grunnskolenivå 1797
Videregående skole-nivå 2846
Universitets- og høgskolenivå kort 1120
Universitets- og høgskolenivå lang 215
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rauma
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.3 7
2010K3 5.5 4.7 6.5
2010K4 5 4.9 5.1
2011K1 5.3 4.4 6.5
2011K2 5 4.2 6.2
2011K3 5.4 4.4 6.9
2011K4 5.5 4.1 7.5
2012K1 6 4.8 7.5
2012K2 5.4 4.1 7.1
2012K3 6.4 5.3 7.9
2012K4 6.1 4.9 7.6
2013K1 6.7 5.6 8.2
2013K2 5.7 4.3 7.5
2013K3 5.9 4.5 7.8
2013K4 5.9 5.1 7.1
2014K1 6.1 5 7.7
2014K2 5.5 4.6 6.7
2014K3 5.3 4.2 6.8
2014K4 6 4.3 8.2
2015K1 5.9 4.4 7.8
2015K2 5.2 4.1 6.6
2015K3 5.4 4.5 6.5
2015K4 5.7 4.5 7.2
2016K1 5.7 4.4 7.2
2016K2 5 3.7 6.5
2016K3 5.2 4.1 6.6
2016K4 5.4 3.8 7.2
2017K1 5.9 4.5 7.7
2017K2 5.6 4.7 6.6
2017K3 5.5 4.6 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 8.9 22.6 35 1.9 1.4 3.7 3.4
2008 7.5 10.1 21.8 35.4 1.5 1.7 4 3.8
2009 7.5 9.6 20.9 34.5 1.7 1.8 3.7 4.8
2010 6.6 9.6 21.4 34.6 2.2 1.7 3.8 4.6
2011 7.1 9.7 21.7 34.5 2.1 1.9 4.1 4.1
2012 6.9 9.9 20.7 37 1.8 1.8 3.9 4.5
2013 7.2 9.1 20 36.7 1.8 1.7 3.8 4.3
2014 7.9 10.2 19.4 38.6 2 1.7 3.6 3.6
2015 6.1 10.2 18.7 37.8 2.3 2 3.6 3.4
2016 6.9 10 17.8 37.9 2.8 1.6 4 3.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.