3595_0135
3595_0135
kommunefakta
2018-02-18T02:15:00.000Z
no
Råde kommune

Kommunefakta

Råde - 0135 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 476 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 235 170
5-9 år 234 185
10-14 år 234 202
15-19 år 228 233
20-24 år 192 184
25-29 år 219 176
30-34 år 194 199
35-39 år 232 200
40-44 år 280 267
45-49 år 312 256
50-54 år 259 256
55-59 år 240 235
60-64 år 247 244
65-69 år 216 229
70-74 år 200 207
75-79 år 120 140
80-84 år 85 99
85-89 år 42 75
90-94 år 20 44
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 50 36 277 24 5 45 13 22 7 13
2017 49 33 271 24 8 48 12 25 7 16

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Råde
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Råde
Jordbruk, skogbruk og fiske 113
Sekundærnæringer 800
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1293
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 199
Undervisning 233
Helse- og sosialtjenester 755
Personlig tjenesteyting 86

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 377000 515000 277000
2006 179000 391000 530000 293000
2007 197000 431000 585000 309000
2008 215000 467000 615000 340000
2009 216000 473000 633000 350000
2010 230000 491000 643000 342000
2011 242000 521000 663000 372000
2012 251000 542000 683000 371000
2013 260000 563000 723000 382000
2014 265000 579000 741000 383000
2015 266000 595000 770000 385000
2016 272000 601000 783000 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Råde
Grunnskolenivå 1854
Videregående skole-nivå 2494
Universitets- og høgskolenivå kort 1185
Universitets- og høgskolenivå lang 325
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Råde
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 20.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 4.6 8.5
2010K3 6.8 5.1 9
2010K4 6.8 5.5 8.5
2011K1 6.4 4.7 8.4
2011K2 6 4.4 8.1
2011K3 5.6 4.9 6.4
2011K4 5.4 4.8 6.2
2012K1 6.1 5.7 6.6
2012K2 6 4.6 7.8
2012K3 6.4 4.9 8.3
2012K4 6.9 5.1 9.3
2013K1 7.2 5.1 9.8
2013K2 5.5 4.3 6.9
2013K3 6.2 4.9 7.8
2013K4 6.2 4.8 8
2014K1 6.4 4.5 8.9
2014K2 6 4.4 8.2
2014K3 6.4 5.4 7.8
2014K4 6.6 5.3 8.4
2015K1 6.5 5.1 8.3
2015K2 6.2 4.7 8.2
2015K3 6.6 5.5 8
2015K4 6.2 5.3 7.3
2016K1 6 5 7.2
2016K2 5 3.9 6.3
2016K3 6.1 4.9 7.7
2016K4 6.2 5 7.8
2017K1 6.2 4.9 7.8
2017K2 5.4 4.4 6.6
2017K3 5.8 5.1 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.4 10.3 23.4 34 2.4 3.1 5 2.1
2008 9.6 10.7 21.7 34.2 2.7 3.1 4.9 2
2009 8.8 11.1 21.2 32.8 2.9 3.6 4.5 2
2010 9 10.9 21.8 35 3.2 4.1 4.7 1.8
2011 8.5 11.1 21.3 35.5 3.2 4.2 4.3 1.8
2012 8.8 11.6 20.9 36.7 3 4.1 4.5 1.7
2013 9.3 10.7 20.4 35.6 2.9 4.5 4.1 2
2014 9 11.9 20.6 36.7 2.8 4.1 4.5 2
2015 8.4 10.7 20.4 35.1 2.7 4.7 4.8 2.6
2016 8 11.1 19.7 39.4 3.3 3.5 4.2 1.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.